Tisztelt Hallgatók!

A 2018/2019/1 őszi félév jogász záróvizsga időszakai az alábbiak szerint alakulnak:

Jogász Záróvizsga időszakok 2018/2019 őszi félév
2018. október 01- 2019. január 02.

Szakdolgozat védés 2018. október 01-04.
Polgári jogi Záróvizsga
2018. október 15-19.
Alkotmány – Közigazgatási jogi Záróvizsga
2018. november 05-09.
Büntető jogi Záróvizsga
2018. november 19-23.
Nemzetközi Magánjog - Nemzetközi  Gazdasági kapcsolatok joga ZV
2018. december 03-07.
Utóvizsga hét 2018. december 17-21.


Szakdolgozat leadási határideje: 2018. szeptember 15.

A szakdolgozat leadásakor kötelezően benyújtandó dokumentumok:

     •    Szakdolgozat/záródolgozat (1 köttetett, 1 spirálozott pld.)
     •    Beleköttetve a szakdolgozat/záródolgozat végére:
          • Témaválasztó lap mindkét oldala (2 oldalasan nyomtatva) (Link)
          • Plágiumnyilatkozat (TVSZ 5. sz. függelék: Link)
          • Opcionális:
- Jogász szakon kollokviummal záruló vagy nem jogi tantárgyakból szakdolgozat csak dékáni engedéllyel készíthető. Az erről szóló határozat beköttetése is kötelező
- Amennyiben titkosított, akkor az erről szóló határozatot (amennyiben a hallgató nem kívánja a szakdolgozatát nyilvánosságra hozni, a szakdolgozat leadási határidejét megelőző 30. napig a kérheti a Tanulmányi Bizottságtól annak titkosítását)
- A szakdolgozat/záródolgozat elektronikus verziója (CD/DVD). (kérjük, hogy a CD/DVD-re tegyék fel a témaválasztó lapot, plágiumnyilatkozatot is, illetve a fentebb említett határozatokat, ha van)

A záróvizsgákra történő jelentkezés menete:

A záróvizsga időszakra történő jelentkezés az alábbi linken található jelentkezési lap leadásával történik (határidő: 2018. szeptember 15):

Záróvizsga jelentkezési lap jogászok részére

A Tanulmányi Osztály munkatársa a jelentkezési lapok alapján egy adott időpontra fel fogja Önt jelentkeztetni.

A záróvizsga beosztástól történő eltérésre, amennyiben a jelentkezések száma alapján lehetséges, a záróvizsga tantárgy hetét megelőző hét csütörtökének 23.00 óráig van mód.

Ugyaneddig az időpontig van lehetőség a záróvizsgára történő jelentkezés eljárási díj fizetése nélküli visszavonásának. A jelen bekezdésben említett határidőt követően a záróvizsgát megelőző 48. óráig az általános hiánypótlási díj (5.000 Ft - Szolgáltatási díjtáblázat) megfizetése mellett van lehetőség a záróvizsga jelentkezés visszavonására. E határidőt követően a záróvizsga jelentkezését visszavonni nem lehet.

Amennyiben nem tud a záróvizsgán megjelenni, és a távolmaradása indokolt (igazolt) volt, felelősség nem terheli, így joghátrány sem érheti.

Igazoltnak kizárólag az a távollét tekinthető, amely a hallgató önhibáján kívül, külső körülmények miatt következett be.

Az igazolást a külső körülmény megszűntét követő 3 munkanapon belül az illetékes oktatási szervezeti egységre kell személyesen vagy postai úton eljuttatni. A külső körülmény megszűntének időpontját a hallgatónak kell hitelt érdemlően igazolnia. Figyelem! Az igazolásokat a hiánytalanul kitöltött kérelem-sablonnal (ÁJK-Igazolási kérelem) - együtt a Tanulmányi Osztály ügyfélszolgálatára kell eljuttatni!

Sikertelen záróvizsga esetén a jelölt összesen annyi alkalommal tehet ismételt záróvizsgát, ahány tantárgyból a záróvizsga áll (összesen 5 ismétlővizsga lehetőség áll rendelkezésre), egy tantárgyból azonban legfeljebb két alkalommal tehet ismételt záróvizsgát. A dékán – méltányossági jogkörét gyakorolva – engedélyezheti a hallgató részére a harmadik ismétlő záróvizsga letételét (Figyelem! Jelen engedély sem teszi lehetővé az 5-nél több ismétlő záróvizsga lehetőséget). Ezt követően a hallgató további záróvizsgára nem bocsátható.

A záróvizsga tételsorokkal, felkészítő kurzussal kapcsolatban az ajk.tanszek@kre.hu címen érdeklődjenek.

A záróvizsga tételsorok feltöltésre fognak kerülni a honlapra, ott is meg fogják tudni tekinteni őket.


     Üdvözlettel
Tanulmányi Osztály

Következő események


Összes esemény

nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Youtube