Versenyjogi és Versenyfelügyeleti jogi szaktanácsadó

szakirányú továbbképzési szak

Kinek ajánljuk a képzést?
A képzésben résztvevők alkalmassá válnak arra, hogy részt vegyenek a versenyfelügyeleti intézményrendszerben, a hatósági jogalkalmazásban. Egyfelől ugyanis megszerzik mindazokat az anyagi jogi és eljárási jogi ismereteket, amelyek a hatósági munkához elengedhetetlenül szükségesek, másfelől megismerkednek a közgazdaságtan meghatározó szerepével a jogalkalmazásban, amely körülmény miatt válik sajátossá ez a jogterület. A versenyspecifikus közgazdaságtani ismeretek alkalmassá teszi a résztvevőket arra, hogy ezzel kapcsolatos tanácsadó munkát is ellássanak.

A szakirányú továbbképzés képzési területe:
Jogi képzési terület

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, megszerezhető ismeretek, tudáselemek, a szakképzettség alkalmazási lehetőségei:

Elsajátítandó kompetenciák
   - közigazgatási jogi ismeretek elsajátítása,
   - közigazgatási jogi gondolkodás kialakítása,
   - kifejezetten a versenyjogi alkalmazáshoz szükséges közgazdasági ismeretek,
   - jogi dokumentumok szerkesztéséhez szükséges készségek fejlesztése,
   - a közigazgatási döntésekkel szemben támasztott jogszabályi és bírósági gyakorlatból levezethető követelményeknek való megfelelés gyakorlati tudás átadásán keresztül,
   - ügyfél-tanúmeghallgatásokkal kapcsolatos gyakorlati készségek elsajátítása,
   - kartellek felismerhető jegyeinek gyakorlati azonosítása,
   - hivatali erőforrások allokációjához szükséges készségek kialakítása,
   - az európai és magyar anyagi versenyjog alkalmazásához szükséges tudás megszerzése,
   - európai uniós és releváns globális versenyszabályok ismerete,
   - a versenyjog más területekhez (a gazdasági szabályozás, az alkotmányosság, a szellemi tulajdon, a választott bíráskodás, a magánjogi jogérvényesítés és a versenyjogilag szabályozott állam) való kapcsolásának elsajátítása,
   - a hatósági jogalkalmazás gyakorlati ismereteinek elsajátítása gyakorlati példákon keresztül,
   - a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény eljárási és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló törvénynek kifejezetten a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) eljárási szempontjából való alkalmazásában a gyakorlati ismeretek megszerzése a bírósági peres és nemperes gyakorlatra figyelemmel,
   - a versenyjoggal kapcsolatos jogérvényesítés nemzetközi intézményi modelljeinek ismerete.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek
A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják
   - a jogi dokumentumok szerkesztését,
   - a közigazgatás alapfogalmait,
   - a közigazgatási eljárásokat,
   - versenyjogi jogalkalmazás közgazdasági vonatkozásait,
   - a versenyjoggal és versenyfelügyeleti joggal kapcsolatos problémák átlátását,
   - a versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi kérdések logikus levezetését,
   - a közigazgatási döntések előkészítését,
   - az ügyfél-tanúmeghallgatásokkal kapcsolatos gyakorlati kérdéseket,
   - a kartellek felismerhető jegyeinek gyakorlati azonosítását,
   - a hivatali erőforrások allokálását,
   - a versenyjog alapfogalmait,
   - az európai és magyar anyagi versenyjogot és gyakorlatot,
   - a nemzetközi versenyjogi gyakorlatot,
   - a gazdasági szabályozás, az alkotmányosság, a szellemi tulajdon, a választottbíráskodás, a magánjogi jogérvényesítés, a versenyjogilag szabályozott állami versenyjogi kérdésekbe történő bekapcsolását,
   - a hatósági jogalkalmazást,
   - a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény eljárási és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvénynek kifejezetten a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) eljárásai nemperes gyakorlatra figyelemmel,
   - a versenyjoggal kapcsolatos jogérvényesítés nemzetközi intézményi modelljeinek működését.

Személyes adottságok, készségek
   - lényeglátás és kreativitás,
   - megalapozott ismeretekre épülő elemzésekre történő felkészülés önálló szakmai vélemény kialakításának képessége,
   - problémaközpontú szemléletmód és gyakorlati problémamegoldást kereső megközelítés,
   - szakmai szempontú módszeres feladatkezelés.

A képzés időtartama és formája:
A levelező tagozatos képzés időtartama 2 félév.
 
A képzés elvégzése után megszerezhető szakképzettség:
Versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szaktanácsadó

Önköltsége:
180.000,- Ft/félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60

Felvételi feltételek:
Legalább alapképzésben szerzett végzettség és szakképzettség az alábbi képzési területek valamelyikén: bölcsészettudomány, társadalomtudomány, természettudomány, gazdaság-tudományok, műszaki, pedagógusképzés, művészeti, jogi, közigazgatási, rendészeti és katonai.

Jelentkezés határideje
2018. augusztus 31.

Jelentkezés módja:
Kizárólag elektronikusan, a szakirányú továbbképzések kezdőoldalán található jelentkezési felület kitöltésén keresztül történik.

A képzésről, valamint a jelentkezés módjáról bővebb információkat kérhet kollégánktól:

Kujbus Judit
szakirányokért felelős oktatási referens

Váradi Szabina
szakirányokért felelős oktatási referens

E-mail: ajk.szakirany@kre.hu

Telefon: 06 1 370 8601 / 111-es mellék

Következő események


nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Youtube