Tisztelt Hallgató! 

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán folytatott tanulmányaival kapcsolatban – a 2018/2019/2. félévre történő bejelentkezés – az alábbiakról tájékoztatjuk.

A 2018/2019. tanév 2. félév beosztása:

Tárgyfelvételi időszak–tantárgyfelvétel véglegesítése: 2019. február 05. 09:00 – február 17. 23:59
Regisztrációs hét: 2019. február 05. 09:00 – február 10. 23:59

 

Regisztrációs hét (félév első hete, melyen oktatás nincs, ekkor vannak a bejelentkezések)

Szorgalmi időszak: 2019. február 04. – május 18.
Első tanítási nap: 2019. február 11.
Vizsgaidőszak: 2019. május 20. - 2019. június 29.
Károli Közösségi Napok (Tréninghét): 2019. április 08 - 12.
Tavaszi szünet: 2019. április 15 – 19

 

2019. évi tavaszi jogász záróvizsga-időszak:
• Bejelentkezés záróvizsgára:    2019. február 15.
• Szakdolgozat benyújtásának határideje:    2019. február 15.

Szakdolgozat védése, Záróvizsgák ideje kari hirdetmények alapján
A hallgatók a záróvizsgát megelőző héten csütörtök 23:00 óráig módosíthatják vizsgajelentkezésüket.

2019. évi tavaszi alapképzés, szakirányú továbbképzés záróvizsga-időszak:
• Szakdolgozat benyújtásának határideje:    2019. április 15.
• Záróvizsgára jelentkezés határideje:    2019. április 15.

2019. évi tavaszi felsőoktatási szakképzés záróvizsga-időszak:
• Záródolgozat benyújtásának határideje:    2019. április 15.
• Záróvizsgára jelentkezés határideje:    2019. április 15.

Bejelentkezés záróvizsgára Neptunon keresztül, melynek menetéről és idejéről tájékoztatást kapnak

Bejelentkezés a 2018/2019. tavaszi félévére

A félévre történő bejelentkezés elmulasztása Tanulmányi Bizottság engedélye alapján a 2019. február 23-ig pótolható, melynek különeljárási díja 4.200 Ft.

A TVSz 38. § (2) alapján „Az Egyetem egyoldalú nyilatkozattal megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, aki egységes osztatlan képzésben, valamint a kétciklusú képzés alapképzésében 4, egyéb esetekben 2 passzív félév igénybevétele után – külön erre irányuló engedély hiányában – elmulasztja a tanulmányok folytatásának bejelentését, illetve a tanulmányait nem folytatja,”

A hallgató akkor tekinthető az adott félévben aktív hallgatónak, ha
• a NEPTUN-ban az aktuális félévet aktív státuszúvá nyilvánítja legkésőbb a regisztrációs hét végéig.
• a NEPTUN rendszerben rendelkezik végleges egyéni tanrenddel, amely tartalmazza a minimális tanegység, azaz legalább egy tantárgy/kurzus felvételét,
• egyéb a beiratkozáshoz kapcsolódó kötelezettségének eleget tett (pl.: önköltség legalább 50 %-ának megfizetése, diákhitelt igénylők esetében is szükséges az önköltség/költségtérítés befizetése, vagy az önköltség engedményezniük kell).

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tanulmányok során megszerzett nyelvvizsga bizonyítványokat és azok másolatát a megszerzést követően azonnal le kell adni a Tanulmányi Osztályon.

A 2018/2019. tanév tavaszi félév önköltség díja kiírásra került a Neptun rendszerben.

A hallgató a félévre megállapított önköltség összegét – a részletfizetési kedvezményt kivéve - a regisztrációs hetet megelőző hét utolsó munkanapjáig (2019. február 01. péntek 16:00 óra) köteles megfizetni, azaz a gyűjtőszámlára átutalni és a NEPTUN-ban kiírt költségtérítéshez – az egyetemi számlához – a befizetést hozzárendelni.

Az önköltség befizetése indokolt esetben történhet két részletben oly módon, hogy 50 %-ot a regisztrációs hetet megelőző hét utolsó munkanapjáig, 50 %-ot tavaszi szemeszterre 2019. április 15-ig kell a Neptun.Net hallgatói egyéni gyűjtőszámlára utalni
és a NEPTUN-ban kiírt önköltséghez/költségtérítéshez a befizetést hozzárendelni.
A részletfizetési kedvezmény iránti kérelem leadási határideje a regisztrációs hetet megelőző második hét utolsó munkanapja (azaz 2019. január 18. péntek 12.00 óra).
A kérelemhez űrlap letölthető az alábbi oldalról:
http://www.kre.hu/ajk/index.php/hallgatoinknak/letoltheto-nyomtatvanyok.html
Vagy közvetlenül innen.

Diákhitel engedményezésével (Diákhitel I.) történő fizetés:
Aki diákhitel engedményezéssel kívánja az önköltséget/költségtérítést részben vagy egészben megfizetni, annak a diákhitel engedményezési űrlapot a regisztrációs hetet megelőző hét utolsó munkanapjáig le kell adnia (azaz 2019. február 01. péntek 12.00 óra) a Tanulmányi Osztályon. Amennyiben csak az önköltség/költségtérítés egy részét kérik diákhitelből megfizetni, úgy az önköltség/költségtérítés a kérelemnek megfelelően megosztásra került és az első részletfizetési határideje a regisztrációs hetet megelőző hét utolsó munkanapja.
A hallgató minden aktív félévben az önköltség/költségtérítés teljes összegét köteles befizetni, függetlenül attól, hogy mennyi tantárgyat vett fel, mennyiből kapott felmentést az óralátogatás és vizsgakötelezettség teljesítése alól, illetve mennyi tantárgyra kapott kreditelismerést.

A Diákhitel 2. ügyintézésének menetével kapcsolatos információkért, kérem, kísérje figyelemmel a www.kre.hu oldalt.

Számlaigénylő lap megküldése
A számlaigényléshez szükséges nyomtatvány letölthető a Neptun belépési felületről.
A kitöltött és aláírt számlaigénylő nyomtatványt a Gazdasági Igazgatóság részére csak – szkennelt változatban – a gyujtoszamla@kre.hu email címre szükséges megküldeni.

A formanyomtatvány megküldésének határideje: 2019. január 18.

Amennyiben a számlaigénylő lap a fent jelzett határidőt követően érkezik be, akkor fennáll annak a veszélye, hogy a számlázás, valamint a számla kiegyenlítésének feldolgozása meghaladhatja a regisztrációs hét kezdetét, mely a hallgató félévre történő bejelentkezését akadályozhatja.

Az elkészült számlák elektronikusan is elérhetőek a Neptunban a Pénzügyek / Számlák alatt.

Automatikusan generálódó elektronikus számla
A hallgatói gyűjtőszámlás befizetésekről, a Neptunban történő hallgatói teljesítéseket követően elektronikus számlázás történik. Az e-számla megfelel a törvényi szabályozásnak az alábbiak szerint: az e-számla kitömörítését követően a megnyitott számlaképet TILOS kinyomtatni, mert az e-számla csak elektronikusan érvényes, ugyanis a ZIP állomány elektronikus aláírást tartalmaz, amely a nyomtatáskor nem kerül rá a papírra. Ettől a kinyomtatott e-számla érvénytelenné válik!

Az e-számla a Neptunban a Pénzügyek/Számlák menüpontban érhető el. Pdf formátumban megtekinthető, valamint Zippel tömörített formátumban lementhető.


Utólagos számlaigénylés
Figyelem! Amennyiben önköltsége/költségtérítési díja gyűjtőszámlásan került teljesítésre, és arról utólag történik munkáltatói számlaigénylés, akkor ebben az esetben kérjük, hogy a „Kérelem utólagos számlaigényléshez” formanyomtatvány megküldésével jelezze azt. Az utólagos számla kiállításához az Egyetemen érvényben lévő szabályzatok értelmében, a hallgatók által fizetendő térítési és szolgáltatási díjak alapján eljárási díjat számítunk fel (a 2018/2019. tanévben az Utólagos számlakiállítás díja: 5.000 Ft). (Ebben az esetben is a félév időbeosztásában szereplő határidőre kell rendeznie az önköltséget/költségtérítést!) A szolgáltatási díjat a hallgatók a Neptun / Pénzügyek / Befizetés/ Tétel kiírás alatt írhatják ki maguknak. A számla kiállítása az eljárási díj megfizetését követően történik.

A befizetés teljesítését követően a félévre vonatkozó utólagos számla igényét – az eljárási díj megfizetése mellett – legkésőbb 2019. május 17-ig nyújthatja be.

Kérdés felmerülése esetén keresse a Neptun pénzügyi csoport munkatársait a következő elérhetőségeken:

Telefonszám: 235-10-84/87

Email: gyujtoszamla@kre.hu

Tantárgyfelvétel a NEPTUN-ban

A tárgyfelvételt a Neptun - rendszer nem teszi lehetővé azon hallgatóknak, akiknek lejárt határidejű tartozásuk van. Ezért felhívjuk a figyelmet, hogy 2019. február 01- ig minden tartozást rendezni kell.
A hallgatónak a kötelező tantárgyakat a mintatanterv kínálatából kell kiválasztania. A választásra felajánlott tantárgyak közül a hallgatónak tanulmányai során kötelezően választható tantárgyakat kell felvenni az egyes modulokban részletesen meghatározott felosztásnak megfelelően.
A NEPTUN-ban a hallgatónak az általa választott tantárgyakat 2019. február 05. 09:00 órától - február 17. között kell felvennie.

Tantárgybefogadási kérelmek:
A tantárgybefogadás menetéről a honlapon tájékozódjanak!

Más felsőoktatási intézményben vagy karon meghirdetett tantárgy/kurzus befogadható, ha az a képzési célt szolgálja. A befogadás a tantárgyhoz/kurzushoz tartozó kreditpont megállapítását és a tantárgy más tantárggyal (vagy tantárgyakkal)/kurzussal való helyettesíthetőségének, illetve más tantárgytól/kurzustól való különbözőségének megállapítását jelenti. A beszámítás jogszabály alapján, intézményközi kredit-egyenértékűségi egyezmény, vagy a hallgató kérelme alapján történhet. A más felsőoktatási intézményben megszerzett és összegyűjtött tanulmányi pontok beszámításának módjáról és mértékéről a hallgató által beszámításra beterjesztett tantárgyakról/kurzusokról, azok kredit értékéről – az illetékes tanszék vezetőjének javaslata alapján – a Kreditátviteli Bizottsága dönt. A szak tantárgyát/kurzusát a befogadott tantárgy/kurzus helyettesítheti, amennyiben az illetékes tanszék azt befogadja (alapfeltétel, hogy a két tantárgy/kurzus programja legalább 75%-ban megegyezzen). A hallgatónak a befogadtatni kívánt tantárgyat is fel kell vennie a NEPTUN-ban és a Kreditátviteli Bizottság döntését követően – befogadás esetén – az érdemjegyet a Tanulmányi Osztály rögzíti a NEPTUN-ban.

Formanyomtatvány letölthető az intézmény honlapjáról. TANTÁRGYANKÉNT KELL EGY-EGY KÉRELMET BENYÚJTANI! A kérelem különeljárási díja: 4.000 Ft/kérelem mely összeget a kérelem benyújtásával egyidejűleg a NEPTUN gyűjtőszámlán keresztül kell befizetni. A beszámítás, illetve az ezen alapuló tantárgyi felmentés a Kreditátviteli Bizottság határozata alapján válik jogerőssé.
http://www.kre.hu/ajk/index.php/hallgatoinknak/tantargybefogadas.html

Budapest, 2019. január 14.

Tanulmányi Osztály

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont

Youtube