Készült: 2019-07-26
Módosítás: 2020-09-29

Tisztelt Hallgató!

Köszöntjük a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatói sorában!

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2020/2021. tanév 1. félévében kezdődő tanulmányaival kapcsolatban – a beiratkozással kapcsolatosan - az alábbiakról tájékoztatjuk.

Egyetemi tanévnyitó: 2020. szeptember 07. hétfő 10:00 óra.
Helyszín: Pozsonyi Úti Református Egyházközség Hálaadás Temploma (1133 Budapest, Pozsonyi út 58.)
Megközelíthetősége

 

A 2020/2021. tanév 1. félévére a PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN felvételt nyert hallgatók 2020. szeptember 4-én (pénteken) 09:00 órakor beiratkozhatnak.
Helyszín: 1042 Budapest, Viola u. 2-4.

Beiratkozás csak személyesen, az alábbi dokumentumok hiánytalan bemutatásával és az önköltség - a Neptun egységes tanulmányi rendszerben történő - teljesítésével lehetséges!

 

Az épületben tartózkodás ideje alatt a szájmaszk használata kötelező, melyet kérjük, hozzon magával!

 

Beiratkozás elmulasztása esetén 2020. szeptember 07-18. között - a honlapon feltüntetett TO ügyfélfogadási időben - pótolható, melynek különeljárási díja a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat Díjtáblázata alapján fizetendő. Amennyiben beiratkozási kötelezettségét elmulasztja, új felvételi eljárással kerülhet be ismét az Egyetemre (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 30. § (2),(3)(4) bekezdések).
A beiratkozással kapcsolatos kérdéseit e-mailben vagy telefonon is felteheti a Tanulmányi Osztály munkatársai részére:

     e-mail: ajk.tanulmanyi@kre.hu
     telefon: 370-86-01/102, 165 mellék

A beiratkozásra hozza magával:
     →    2 igazolványkép (hátoldalára kérjük felírni nevét, szakját olvashatóan),
     →    eredeti nyelvvizsga bizonyítvány  + másolata, (amennyiben rendelkezik vele)
     →    eredeti érettségi bizonyítvány/oklevél + másolata,
     →    személyi igazolvány + másolata,
     →    lakcímkártya + másolata,
     →    adószám, TAJ szám + másolata,
     →    számlavezető bank megnevezése, bankszámlaszáma
     →    amennyiben rendelkezik felsőfokú oklevéllel (és ez alapján nyert felvételt) eredeti oklevél (magyar – angol) + másolata (magyar – angol).

Az igazolványkép feltöltése a NEPTUN rendszerben is szükséges a beiratkozást megelőzően az alábbi módon:
Igazolványkép feltöltés kérvény leadása
 
A beiratkozási dokumentumokat a Tanulmányi Osztály fogja Önnek kinyomtatni, melyeket a beiratkozáskor kell ellenőriznie és aláírnia. A dokumentumok előzetesen a NEPTUN rendszerben ellenőrizheti, melyhez segítséget az alábbi linken talál:
HWEB_nyomtatvanyok_megtekintese

FENTIEK HIÁNYÁBAN NEM TUD BEIRATKOZNI!

ÁJK Ösztöndíj nyilatkozat
Nyilatkozat a képzés feltételeinek vállalásáról:
Tájékoztatom Önöket, hogy 2013. június 1-jei hatállyal számos ponton módosult a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) a magyar állami (rész)ösztöndíj igénybevételének vonatkozásában.
Az állami (rész)ösztöndíj igénybevételének sajátos feltétele, hogy az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre besorolt jelentkező a beiratkozáskor nyilatkozik a képzés feltételeinek vállalásáról.
https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij/altalanos_tajekoztatok

A beiratkozás előtt kérjük, aktiválja tanulmányi profilját a Neptun tanulmányi rendszerben! A Neptun rendszert a http://www.kre.hu/portal/index.php/neptun.html oldalon keresztül éri el. A belépéshez szükséges azonosítóját (Neptun kódját) 2020. augusztus 28-án kiküldött e-mailben találja. Amennyiben ezt az e-mailt nem kapta meg, kérjük jelezze az ajk.tanulmanyi@kre.hu címre.

A NEPTUN egységes tanulmányi rendszerbe történő belépéshez szükséges egy jelszó (első alkalommal ez az Ön születési dátuma pontok nélkül, csak a 8 számjegy és előtte egy "Ne" szócska (NeÉÉÉÉHHNN). Ezt belépés után kötelező megváltoztatni). Amennyiben már a KRE-n folytatott tanulmányokat és a kapott NEPTUN kódja ezzel megegyezik, úgy az Ön által beállított jelszóval tud belépni.

A 2020/2021. tanévben a félévi befizetési kötelezettség
Az önköltség összegét a Neptun rendszerben látja, ahol át tudja utalni azt az egyetemi gyűjtőszámlára. Az önköltség és a térítési díjak befizetésének technikai részleteit a következő oldalon találja meg: http://www.kre.hu/portal/images/neptun/Penz_atutalasa_tetelkiiras_20130722.pdf

A banki átutalás elindítását követően –munkaszüneti  napokat is figyelembe véve –általában a következő munkanapon a gyűjtőszámlán megjelenik az átutalt összeg.

A Neptun nem egyenlíti ki magától az aktív tételeket, ez a hallgató feladata és felelőssége.

A hallgató a félévre megállapított önköltség összegét – a részletfizetési kedvezményt kérők esetén az első részletet 2020. szeptember 03. csütörtök 12:00 óra köteles megfizetni, teljesítetté tenni a Neptun-ban, figyelembe véve a fent leírtakat.

Részletfizetési kedvezmény
A részletfizetési kedvezmény iránti kérelem leadási határideje a Neptun egységes tanulmányi rendszerben 2020. szeptember 02. (szerda) 12:00 óra.
A kérelem elutasítása esetén, annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül az önköltség fennmaradó 50%-át be kell fizetnie.
A kérvényt a Neptun-ban (belépés után) az Ügyintézés/Kérvények menüben találják, a pályázatot itt tudják kitölteni, a szükséges csatolmányokat itt tudják feltölteni.

Diákhitel I. engedményezésével történő fizetés
Aki diákhitel engedményezéssel kívánja az önköltséget részben vagy egészben megfizetni, annak a diákhitel engedményezési űrlapot a beiratkozást megelőzően 2020. szeptember 03. csütörtök 12:00 óráig, le kell adnia a Tanulmányi Osztályon.

Amennyiben csak az önköltség egy részét kívánja diákhitelből megfizetni, úgy az önköltség a kérelemnek megfelelően megosztásra kerül, és az első részletfizetési határideje 2020. szeptember 03. csütörtök 12:00 óra.

A hallgató minden aktív félévben az önköltség teljes összegét köteles befizetni, függetlenül attól, hogy hány tárgyat vett fel, hányból kapott felmentést az óralátogatás és vizsgakötelezettség teljesítése alól, illetve hány tárgyra kapott kreditelismerést.

Ha a hallgató a regisztrációs héten, vagy azt megelőzően jelenti be, hogy megszünteti vagy szünetelteti hallgatói jogviszonyát, és a félévre megállapított önköltséget befizette, kérelmére a befizetett önköltséget vissza kell fizetni. Amennyiben ezt a regisztrációs hetet követően a szorgalmi időszak 3. hetéig (2020. szeptember 26. szombat) teszi meg, úgy a félévre megállapított önköltség 10%-át levonva, a befizetett összeget részére vissza kell fizetni, vagy a következő félévi önköltség összegébe be kell számítani. Egyéb esetekben a befizetet önköltség nem igényelhető vissza, kivéve, ha a hallgatói jogviszony szüneteltetésére egészségügyi okokból került sor. Ebben az esetben az orvosi igazolás és a hallgató kérelme alapján a félévre megállapított önköltség 10%-át levonva, a befizetett összeget részére vissza kell fizetni. Egyébként a befizetett önköltség az Egyetemet illeti.

 

A 2020/2021. tanév 1. félév beosztása

Tárgyfelvételi időszak–tantárgyfelvétel véglegesítése: 2020. szeptember 07. 14:00 - szeptember 20. 23:59
Regisztrációs hét*: 2020. szeptember 07. 8:00 - szeptember 13. 23:59
Szorgalmi időszak: 2020. szeptember 07 – december 19.
Vizsgaidőszak: 2020. december 21 - 2021. február 06.
Károli Közösségi Napok (Tréninghét): 2020. október 19 - október 22.
Őszi szünet: 2020. október 26 – október 30.

*(félév első hete, melyen oktatás nincs, ekkor vannak a bejelentkezések)

    

Számlaigényléssel kapcsolatos tájékoztató a 2020/2021. tanév 1. (őszi) félévére

Munkáltatói számlaigénylés
Amennyiben a hallgató önköltségének/költségtérítési díjának egy részét vagy egészét egyéni vállalkozóként számla alapján kívánja rendezni, vagy az önköltség/költségtérítési díj megfizetését más egyéni vállalkozó vagy gazdálkodó szervezet átvállalta, akkor az aktív tételre vonatkozóan az ún. „Kérelem munkáltatói számlaigényléshez” formanyomtatványt kell benyújtania.
A számla kiegyenlítése a számlán szereplő bankszámlaszámra történik a számla sorszámának megjelölésével. Ebben az esetben nem a hallgató teljesíti a kiírást a Neptunban, mert az a kiállított számla kiegyenlítése után automatikusan teljesítésre kerül. A számla kiegyenlítésének feldolgozási ideje 1-2 munkanap.

Számlaigénylő lap megküldése
A számlaigényléshez szükséges nyomtatvány letölthető a Neptun belépési felületről.
A kitöltött és aláírt számlaigénylő nyomtatványt a Gazdasági Igazgatóság részére – szkennelt változatban – a gyujtoszamla@kre.hu email címre szükséges megküldeni.

 

A formanyomtatvány megküldésének határideje:
2020. augusztus 16. (vasárnap) 23:59


Amennyiben a számlaigénylő lap a fent jelzett határidőt követően érkezik be, akkor fennáll annak a veszélye, hogy a számlázás, valamint a számla kiegyenlítésének feldolgozása meghaladhatja a regisztrációs hét kezdetét, mely a hallgató félévre történő bejelentkezését akadályozhatja.

Az elkészült számlák elektronikusan is elérhetőek a Neptunban a Pénzügyek / Számlák alatt.

FIGYELEM! A KORÁBBI IDŐSZAK GYAKORLATÁTÓL ELTÉRŐEN A GYŰJTŐSZÁMLÁS BEFIZETÉSSEL MÁR TELJESÍTETT NEPTUN KIÍRÁSRA VONATKOZÓ MUNKÁLTATÓI SZÁMLAIGÉNYLŐT NEM ÁLL MÓDUNKBAN BEFOGADNI, AZAZ MÁR BEFIZETETT PÉNZÜGYI TÉTELRE (ÖNKÖLTSÉG, KÖLTSÉGTÉRÍTÉS, SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEK) UTÓLAG NEM IGÉNYELHETŐ SZÁMLA.

Automatikusan generálódó elektronikus számla
A hallgatói gyűjtőszámlás befizetésekről, a Neptunban történő hallgatói teljesítéseket követően elektronikus számlázás történik. Az e-számla megfelel a törvényi szabályozásnak az alábbiak szerint: az e-számla kitömörítését követően a megnyitott számlaképet TILOS kinyomtatni, mert az e-számla csak elektronikusan érvényes, ugyanis a ZIP állomány elektronikus aláírást tartalmaz, amely a nyomtatáskor nem kerül rá a papírra. Ettől a kinyomtatott e-számla érvénytelenné válik!

Az e-számla a Neptunban a Pénzügyek/Számlák menüpontban érhető el. Pdf formátumban megtekinthető, valamint Zippel tömörített formátumban lementhető.

Kérdés felmerülése esetén keresse a Gazdasági Igazgatóság Kontrolling és Neptun Osztály munkatársait a következő elérhetőségeken:
Telefonszám: +36-1-235-1084, +36-1-235-1087
Email: gyujtoszamla@kre.hu

Ösztöndíjak levelezős hallgatóknak is!
Ezúton hívjuk fel figyelmét a Károli Ösztöndíjra és az Eötvös Károly ösztöndíjra, amire a KRE-ÁJK-ra 1. helyen jelentkező önköltséges hallgatók jelentkezhetnek. Az Eötvös Károly Ösztöndíj a levelező képzésben résztvevő hallgatók számára is elérhető. Ösztöndíjainkról bővebb információt az alábbi oldalon olvashat http://www.kre.hu/ajk/index.php/hallgatoinknak/osztondijak.html

Beiratkozás/Tantárgyfelvétel a NEPTUN-ban
A NEPTUN-ban az aktuális félévet - 2020/2021/1 - aktív státuszúvá nyilvánítja.
A hallgatónak a kötelező tantárgyakat a mintatanterv kínálatából kell kiválasztania. A mintatanterv elérhető a http://www.kre.hu/ajk/index.php/oktatas/mintatantervek.html oldalon. A tantárgyak felvétele során kérjük, figyeljenek arra, hogy ne csak a kötelező, hanem a mintatanterv szerinti kreditszámnak megfelelő kötelezően választható vagy szabadon választható tantárgyat is felvegyenek.

A NEPTUN-ban a hallgatónak az általa választott tantárgyakat 2020. szeptember 07. - szeptember 20. között kell felvennie.

Tantárgybefogadási kérelmek:
Más felsőoktatási intézményben vagy karon meghirdetett tantárgy/kurzus befogadható, ha az a képzési célt szolgálja. A befogadás a tantárgyhoz/kurzushoz tartozó kreditpont megállapítását és a tantárgy más tantárggyal (vagy tantárgyakkal)/kurzussal való helyettesíthetőségének, illetve más tantárgytól/kurzustól való különbözőségének megállapítását jelenti. A beszámítás jogszabály alapján, intézményközi kredit-egyenértékűségi egyezmény, vagy a hallgató kérelme alapján történhet.
A más felsőoktatási intézményben megszerzett és összegyűjtött tanulmányi pontok beszámításának módjáról és mértékéről a hallgató által beszámításra beterjesztett tantárgyakról/kurzusokról, azok kredit értékéről – az illetékes tanszék vezetőjének javaslata alapján – a Kreditátviteli Bizottsága dönt. A szak tantárgyát/kurzusát a befogadott tantárgy/kurzus helyettesítheti, amennyiben az illetékes tanszék azt befogadja (alapfeltétel, hogy a két tantárgy/kurzus programja legalább 75%-ban megegyezzen). A hallgatónak a befogadtatni kívánt tantárgyat is fel kell vennie a NEPTUN-ban és a Kreditátviteli Bizottság döntését követően – befogadás esetén – az érdemjegyet a Tanulmányi Osztály rögzíti a NEPTUN-ban.

A tantárgybefogadás menete a kar honlapján megtalálható.
http://www.kre.hu/ajk/index.php/hallgatoinknak/tantargybefogadas.html

A beszámítás, illetve az ezen alapuló tantárgyi felmentés a Kreditátviteli Bizottság határozata alapján válik jogerőssé.

 

Praktikus információk a 2020/2021 tanév őszi félévére történő beiratkozás, tantárgyfelvétel, diákhitel 1., 2. igénylésének menete, diákigazolvány igénylés menetéről (Leírások hallgatóknak):
http://www.kre.hu/portal/index.php/neptun.html

A 2020/2021 tanév őszi félévére történő beiratkozás és tárgyfelvétel menete:
Beiratkozás - Neptun-segédlet- http://www.kre.hu/portal/images/neptun/A_felevre_torteno_bejelentkezes_lepesei.pdf
Tárgyfelvétel - Neptun-segédlet - http://www.kre.hu/portal/images/neptun/A_targyfelvetel_lepesei.pdf

Fogyatékossággal élők számára tájékoztató:
Az egyetemi tanulmányok során a fogyatékosság igazolásáról, a fogyatékosság miatt igénybe vehető kedvezményekről az alábbi, hallgatóinknak készült összefoglalóból tájékozódhat. Célunk, hogy támogassuk fogyatékossággal élő hallgatóinkat egyetemi életükben, tanulmányaikban.
http://www.kre.hu/portal/index.php/hallgatoknak/fogyatekossaggal-elok.html

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

Youtube