Készült: 2015-10-26
Módosítás: 2022-09-21

Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék

Oktatók:

Prof. Dr. Stipta István DSc professor emeritus
dr. Balássy Ádám Miklós tanársegéd
Dr. habil. Bónis Péter PhD egyetemi docens
Prof. Dr. habil. Tóth J. Zoltán PhD egyetemi tanár
Dr. Nagy Péter PhD adjunktus
dr. Schlachta Boglárka Lilla tanársegéd

Tanszéki ügyintéző: Csábri Mónika
E-mail: ajk.tanszek@kre.hu;
Telefon: (+36-1) 370-8601/160

Ügyfélfogadási idő:
szerda 14:30-16:00
péntek: 10:30-12:00

További információ

 

Tanszék bemutatása

A Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék mai formájában 2011 óta létezik, és a jog elméleti megalapozását szolgáló tárgyakat átfogó szervezeti egységként működik.

A jogi alapozó tárgyak bizonyítják, a jog nem egyszerűen egy szakma, hanem a társadalom fenntartható életét formáló, felelősségteljes hivatás.

Jogtörténet „A múlt ismerete nélkül nem ismerhetjük meg a jelent, és nem tervezhetjük a jövőt.” A jogtörténeti jellegű tárgyak, különösen a Magyar állam- és jogtörténet és az Egyetemes állam- és jogtörténetet, amelyek a jogász mesterszak képzési és kimeneti követelményeiben önálló ismeretkörként kaptak helyet. E tárgyak a bevezető, jogi alapműveltséget kiegészítő jellegük mellett segítséget kívánnak nyújtani a szakmai alapfogalmak megértéséhez. A történeti áttekintés

egyúttal jogösszehasonlító jellegű is, mely által a hallgatók áttekintést kapnak arról, hogyan változtak a különféle jogágakat meghatározó jogszabályok és jogi eszmék, hogyan alakultak ki a mai jogrendszerek és jogcsaládok, valamint a hatályos jogintézmények és jogi fogalmak. Ezen ismeretek lényegesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatók ne csupán olyan tételes jogi ismereteket kapjanak, amelyek gyorsan elavulnak, hanem olyan tudást szerezzenek, amely egész szakmai pályájukon biztos alapként szolgálhat nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is. A stúdiumok a történeti fejlődés során felhalmozódott tapasztalatok leglényegesebb elemeinek ismertetésével elősegítik a hatályos normák jobb megértését, a jogot körülvevő eszmék megismerését. A Magyar állam- és jogtörténet I-II. alapvető célja a mai magyar államrendszer történelmi előzményeinek bemutatása. A tananyag elsajátításával a joghallgatók képet kaphatnak arról, hogyan formálódott államszervezetünk, alkotmányjogunk és jogrendszerünk az 1949-es fordulatig. A tárgynak az alkotmányjogi és tételes jogi kultúrát megalapozó és továbbfejlesztő szerepet is szánunk. A tárgy a középiskolai történelem tudásanyagát feltételezve készíti elő a hallgatókat a választott hivatás alapfogalmainak megértésére. Az Egyetemes állam- és jogtörténet I-II. propedeutikus, a meglévő történeti ismeretek kiegészítésére szolgál. Belső rendszerét az általános történelem kronológiai rendje szerint alakítottuk ki. A tantárgy keretében az állam- és jogfejlődés kezdeti időszakaival, rendi korszakával, a 17. század változásaival, majd a huszadik század állam- és jogfejlődésének főbb tendenciáival foglalkozunk.

A tanszék bemutatása bővebben

Tantárgyak és oktatóik
TANSZÉK LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI

Kutatóműhely: Dósa Elek Jogelméleti- és Jogtörténeti és Egyháztörténeti Kutatóműhely

A tanszékhez kapcsolódik a Dósa Elek Jogelméleti és Jogtörténeti Kutatóműhely, mely az elmúlt években számos konferenciát szervezett, és jelenleg is keretet ad a tanszéken folyó kutatásoknak, illetve a tanszéki tudományos diákköröknek.

A Tanszék oktatói által kutatott témák

OTDK tehetséggondozás

A tanszékhez tartozó tantárgyak részletes leírását, a vizsgakövetelményeket, tételeket a tanulmányi tájékoztató és a Neptun rendszer tartalmazza.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont