Készült: 2015-10-26
Módosítás: 2021-06-15

Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék

Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék

Tanszékvezető: Dr. habil. Birher Nándor PhD egyetemi docens

Oktatók:

Prof. Dr. Stipta István DSc egyetemi tanár
dr. Balássy Ádám Miklós tanársegéd
Dr. habil. Bónis Péter PhD egyetemi docens
Dr. habil. Tóth J. Zoltán PhD egyetemi tanár
Dr. Nagy Péter PhD adjunktus

________________________________________

Dósa Elek Jogelméleti- és Jogtörténeti és Egyháztörténeti Kutatóműhely
________________________________________

Tanszéki ügyintéző: Zvada Roxána Gabriella
E-mail: ajk.tanszek@kre.hu;
Telefon: (+36-1) 370-8601/160

Ügyfélfogadási idő:
szerda 14:30-16:00
péntek: 10:30-12:00

További információ
________________________________________

TANSZÉK LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI
________________________________________

A Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék mai formájában 2011 óta létezik, és a jog elméleti megalapozását szolgáló tárgyakat és azok oktatóit átfogó szervezeti egységként működik.

A jogi alapozó tárgyak bizonyítják, a jog nem egyszerűen egy szakma, hanem a társadalom fenntartható életét formáló, felelősségteljes hivatás.

Jogtörténet
„A múlt ismerete nélkül nem ismerhetjük meg a jelent, és nem tervezhetjük a jövőt.”

A jogtörténeti jellegű tárgyak, különösen a Magyar állam- és jogtörténet és az Egyetemes állam- és jogtörténetet, amelyek a jogász mesterszak képzési és kimeneti követelményeiben önálló ismeretkörként kaptak helyet. E tárgyak a bevezető, jogi alapműveltséget kiegészítő jellegük mellett segítséget kívánnak nyújtani a szakmai alapfogalmak megértéséhez. A történeti áttekintés egyúttal jogösszehasonlító jellegű is, mely által a hallgatók áttekintést kapnak arról, hogyan változtak a különféle jogágakat meghatározó jogszabályok és jogi eszmék, hogyan alakultak ki a mai jogrendszerek és jogcsaládok, valamint a hatályos jogintézmények és jogi fogalmak. Ezen ismeretek lényegesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatók ne csupán olyan tételes jogi ismereteket kapjanak, amelyek gyorsan elavulnak, hanem olyan tudást szerezzenek, amely egész szakmai pályájukon biztos alapként szolgálhat nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is. A stúdiumok a történeti fejlődés során felhalmozódott tapasztalatok leglényegesebb elemeinek ismertetésével elősegítik a hatályos normák jobb megértését, a jogot körülvevő eszmék megismerését.

A Magyar állam- és jogtörténet I-II. alapvető célja a mai magyar államrendszer történelmi előzményeinek bemutatása. A tananyag elsajátításával a joghallgatók képet kaphatnak arról, hogyan formálódott államszervezetünk, alkotmányjogunk és jogrendszerünk az 1949-es fordulatig. A tárgynak az alkotmányjogi és tételes jogi kultúrát megalapozó és továbbfejlesztő szerepet is szánunk. A tárgy a középiskolai történelem tudásanyagát feltételezve készíti elő a hallgatókat a választott hivatás alapfogalmainak megértésére. Az Egyetemes állam- és jogtörténet I-II. propedeutikus, a meglévő történeti ismeretek kiegészítésére szolgál. Belső rendszerét az általános történelem kronológiai rendje szerint alakítottuk ki. A tantárgy keretében az állam- és jogfejlődés kezdeti időszakaival, rendi korszakával, a 17. század változásaival, majd a huszadik század állam- és jogfejlődésének főbb tendenciáival foglalkozunk.

Jogelmélet
„Objektíven a gép dönt, igazságosan az ember”

A „Törvény Isten ajándéka”, hogy az emberek boldogan éljenek és jövőjük legyen. Hogyan lehet a szabály ajándék? Ezzel a kérdéssel – az ember fókuszba állítása mellett foglalkozik a Filozófia és a Jogi etika, megalapozva a jogelmélet pontos technikai distinkcióit. Ezek a tudományok tesznek képessé arra, hogy ne csak alkalmazni, hanem érteni is tudja a hallgató a jogot.
A Jog- és állambölcselet célja a jog eredetére, megismerési forrásaira, a jog és az egyéb társadalmi normák elhatárolására, a jogi normák értelmezésére és alkalmazására vonatkozó elméletek bemutatása a jog valóságának a tárgyi jog szövegén túli mélyebb megismertetése érdekében, illetve az értelmiségi jogászi létre történő felkészítés annak bemutatása által, hogy mennyire eltérő módon ragadhatók és válaszolhatók meg az olyan „nagy kérdések”, mint hogy „mi a jog” „milyen kelle(ene) hogy legyen a jog”, „hogyan értelmezendő és alkalmazandó a jog”, „létezik-e objektíve helyes válasz a jog ’nehéz eseteire’” stb. A Jogszociológia célja a jog érvényesülési mechanizmusainak megismertetése a hallgatókkal; a különböző jogrendszerek sajátosságainak bemutatása és különbségeik kiemelése; a jog alkalmazásával, a jogi eljárások lefolytatásával, a jogászi szakmákkal kapcsolatos empirikus tényadatok és folyamatleírások ismertetése, és mindezek okainak és társadalmi hatásainak bemutatása - részint a jog hatékonyabb gyakorlati alkalmazásának elősegítése, részint az általános jogászi műveltség elmélyítése érdekében.
Egyházjog
„Az ember túl akar lépni önmaga végességén”

A Károli Gáspár Református Egyetem alapjainál a vallás áll. Erre a vallásra épül az egész református jogi hagyomány is, így annak ismerete nélkülözhetetlen ahhoz, hogy teljes képet kapjunk a jogtudomány oktatásának céljáról Egyetemünkön. Az egyházjogi jellegű tárgyak, így az Állami egyházjog, a Felekezeti egyházjog, az Egyházismeret és az Egyháztörténet célja a vallás jelentésének objektív feltárása, az állam és egyház, illetve jog és vallás kapcsolatának bemutatása, mind az állam (jog), mind az egyház(ak) (vallások) oldaláról.
Napjainkra egyre fontosabb a saját nemzeti identitás megőrzéséhez is, hogy a vallások és jogrendek viszonyát megismerjük, megértsük a vallásosan cselekvő embert és kommunikálni tudjunk vele a demokratikus jogrendek fogalomtárán keresztül. Elengedhetetlen az európai vallási hagyományok alapos ismerete, a fogalomtáruk pontos használatára való képesség, és az értékeik világos megértése. Ez lehet az alapja az állam és egyházak közötti kiegyensúlyozott együttműködésnek.
A tanszék minden tantárgycsoportjának feladata, hogy olyan értéket közvetítsen a hallgatóság felé, amely képessé teszi a tanulókat arra, hogy a közösség jövőjét is érintő felelősségüket felismerve, megfontolt és szakmailag pontos döntéseket hozhassanak jogászi életpályájuk során. A tantárgyak mindegyike kapcsolódik a tágabb értelemben vett egyetemi curriculumhoz, mivel azok részletesebb elmélyítésére kínál lehetőséget Karunk Doktori Iskolájának „etika” programja.

Kutatóműhely

A tanszékhez kapcsolódik a Dósa Elek Jogelméleti és Jogtörténeti Kutatóműhely, mely az elmúlt években számos konferenciát szervezett, és jelenleg is keretet ad a tanszéken folyó kutatásoknak, illetve a tanszéki tudományos diákköröknek.

Oktatott tárgyak:

Állami egyházjog
A magyar magánjog története
Bevezetés az etikába
Egyházismeret
Egyházjog
Egyháztörténet
Egyetemes állam- és jogtörténet
Felekezeti egyházjog
Filozófia
Filozófiatörténet
Jog- és állambölcselet
Jogászi etika
Jogi etika
Jogszociológia
Magyar állam- és jogtörténet
Szakmai kommunikáció

Választható tantárgyak:

A bírói hivatás története
A halálbüntetés jogelméleti kérdései
A szociális jog és a szociális igazgatás története
Az európai szerződési jog története
Horvát alkotmány- és jogtörténet a kezdetektől 1918-ig
Híres magyar bűnperek története
Jog és irodalom

A Tanszék oktatói által kutatott témák:

Dr. habil. Birher Nándor:
A jog az erkölcs és a vallás normarendjeinek kapcsolata.
A modern technológiák szabályozási rendszerei, hibrid rendszerek (jog, szabvány, compliance)

Dr. Tóth J. Zoltán:
Az élethez való jog és az azt korlátozó egyes jogintézmények jogelméleti kérdései, különös tekintettel a halálbüntetés kérdéskörére
Modern amerikai jog- és államelméleti irányzatok
A jogalkalmazói jogértelmezés módszereinek kérdésköre
Az alkotmánybíráskodás és a bírói jogalkalmazás kapcsolata
A véleménynyilvánítás szabadsága
A valódi alkotmányjogi panasz

Dr.habil. Bónis Péter kutatási témái:
Az európai ius commune
A kötelmi jog európai fejlődése
A kötelembiztosítékok

Jog és vallás kapcsolata
Az állami egyházjog kérdései
A felekezeti egyházjog kérdései
A jog érvényesülése a társadalmi valóságban
Erdély jogtörténete
Jogi bibliográfia

A tanszékhez tartozó tantárgyak részletes leírását, a vizsgakövetelményeket, tételeket a tanulmányi tájékoztató és a Neptun rendszer tartalmazza.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont