Készült: 2016-01-28
Módosítás: 2022-04-26

Közigazgatási Jogi Tanszék

Tanszékvezető: Prof. Dr. habil. Rixer Ádám PhD egyetemi tanár

Tanszékvezető-helyettes: Dr. habil. Móré Sándor PhD egyetemi docens

Oktatók:

Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs PhD egyetemi docens

Dr. Szabó Annamária Eszter PhD egyetemi docens

Dr. Molnár Péter Elérhetőség: molnar.peter@kre.hu

dr. Nagy Attila Mihály tanársegéd

Megbízott oktatók:

Dr. Linder Viktória PhD egyetemi docens

dr. Pintér Gábor

Dr. Szecskó József

Tanszéki ügyintéző: Sajbenné Zöldi Enikő
E-mail: ajk.tanszek@kre.hu;
Telefon: (+36-1) 370-8601/161

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 13:00-14:30
csütörtök: 8:30-10:00

További információ

TANSZÉK LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAIA Tanszék általános bemutatása

A Tanszék legfőbb célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a magyar közigazgatást, illetve azokat e nemzetközi igazgatási összefüggéseket, melyek ismerete ma már minden jogvégzettől alappal várható el. A közigazgatási ismeretek jelentőségét növeli az a tény, hogy a levelező tagozatos hallgatóink jelentős része már tanulmányai alatt a legtágabban vett közigazgatásban dolgozik, illetve a nappali tagozaton végzők relatív többsége is ott talál állást.

A magyar közigazgatás és közigazgatás-tudomány – hagyományosan – rendkívül jogias jellegű. Ezen az sem változtat érdemben, hogy a magyar közigazgatás-tudomány legjelesebbjei (korábban Magyary Zoltán, a közelmúltban Lőrincz Lajos, a Tanszék alapítója) időről-időre hangot adtak a közigazgatás egyoldalú jogi elemzésével kapcsolatos ellenérzéseiknek. Mindazonáltal a közigazgatás alapvetően jogtudományi módszerekkel, jogi megközelítésben történő elemzése kézenfekvő, hiszen „(...) a közigazgatás kérdései jogilag egyneműsíthetőek, illetve mechanizmusai a 19. század elejétől tudatosan jogra alapítottak” – állítja egy munkájában Tamás András, a Tanszék egyik korábbi vezetője. Ezek a tények alapvetően meghatározzák a közigazgatási (jogi) tárgyak oktatásának súlypontjait, még azzal együtt is, hogy a jogi kontextusokon túlmutató politikatudományi, szociológiai és vezetéselméleti összefüggések is szervesen beépülnek az oktatott anyagokba, ismeretkörökbe.

A Tanszék 1998-as létrejötte óta vezetői voltak Lőrincz Lajos Akadémikus, a Kar korábbi dékánja, Dr. habil. Balla Zoltán, illetve Tamás András Professzor, akadémiai doktor. 2010 óta Rixer Ádám vezeti a Tanszéket.

A Tanszék oktatói, illetve a tágabban vett közjogtudományok képviselői 2011-ben hozták létre a Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhelyt, melynek Vitasorozatában számos nagy jelentőségű kötet látott napvilágot: így például a 29 szerzőt felvonultató, Magyarország Alaptörvényének tiszteletére kiadott kötet. A Kutatóműhely célja a magyar közigazgatás-tudományi kutatások fellendítése, illetve a magyar közigazgatás és közigazgatás-tudomány megismertetése a külföldi közönséggel; ennek keretében – az NKE bevonásával – 2014-ben jelent meg a Hungarian Public Administration and Administrative Law kötet (szerkesztették: Patyi András és Rixer Ádám). A Kutatóműhely munkájában támaszkodik a Tanszék mindenkori demonstrátorainak, illetve a TDK résztvevőinek és az OTDK indulóinak közreműködésére is, egyúttal elősegítve az említettek gyorsabb szakmai fejlődését is. A Kutatóműhely a tanszéki oktatók és a Tanszék egyik demonstrátora (Salvador Luis Neto) bevonásával a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című kiemelt projekt keretében, a „Digitalizációtól a személyességig” címmel bonyolít önálló projektet 2017-2018-ban.

A Tanszék speciális helyzetét erősíti, hogy a Bevezetés az állam- és jogtudományokba c. tárgy oktatása is hozzá tartozik. Ezáltal megvalósul az az ideális helyzet, miszerint a hallgatók gyakorlatilag minden itt töltött félévükben találkozhatnak a Tanszékkel, illetve annak oktatóival. A hat kötelező tárgy (Bevezetés az állam- és jogtudományokba, Közigazgatási jog I., Közigazgatási jog II., Közigazgatási jog III., Közigazgatási jog IV., Közigazgatási jog V.) mellett kötelezően választható (pl. Közigazgatáselmélet) és szabadon választható (pl. Szabálysértési jog) tárgyak is nagy számban szerepelnek a tanszéki kínálatban.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont