Készült: 2015-10-26
Módosítás: 2022-06-22

Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék

Tanszékvezető: Prof. Dr. Kun Attila Sándor PhD egyetemi tanár

Tanszékvezető-helyettes: Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér PhD egyetemi docens

Oktatók:

Dr. Rácz-Antal Ildikó PhD adjunktus
Dr. Szabó Imre Szilárd PhD adjunktus

Megbízott oktatók:

Dr. Farkas Zsuzsanna PhD, megbízott oktató, Pénzügyminisztérium, vezető-kormányfőtanácsos; társadalombiztosítási, nyugdíjbiztosítási szakértő
dr. Gergely Katalin megbízott oktató,  Pénzügyminisztérium TB szakértője
Dr. Marencsák Zsolt PhD, megbízott oktató, jogtanácsos (munkajogász) OTP Bank Nyrt.
dr. Pál Lajos György megbízott oktató, ügyvéd,

Doktorandusz hallgatók:

dr. Kiss Bettina Boglárka
dr. Tóth Kristóf

Tanszéki ügyintéző: Horváth-Bánáti Dóra
E-mail: ajk.tanszek@kre.hu;
Telefon: (+36-1) 370-8601/163

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 14:30-16:00
Péntek: 8:30-10:00

További információ

TANSZÉK LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI


I.    Tanszék bemutatása

A Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék nagyjából egyidős az Egyetemen létrehozott jogász képzéssel. A Tanszék megalapítója Prof. Dr. Hajdú József. A Tanszék vezetője jelenleg Prof. Dr. Kun Attila. Már a kezdetektől nagy hangsúlyt fektetett arra a Tanszék, hogy a hallgatókat a Tanszék keretein belül oktatott tantárgyakból dogmatikailag- és nemzetközi kontextussal – jól megalapozott, de ténylegesen használható tudás megszerzéséhez segítse hozzá. A tételes jogi tanulmányokon túl, gyakorlati kérdések is rendszeresen megvitatásra kerülnek, így az elméleti tudás könnyebben hasznosíthatóvá válik.  A Tanszék oktatói – tudományos tevékenységük mellett – gyakorlati tapasztalattal is rendelkeznek, ami mindenképpen segíti a gyakorlat-orientált oktatást. Az oktatás mellett a Tanszék különös figyelmet fordít a tudományos aktivitásra, mind a hazai, mind a nemzetközi szűkebb szakmai közéletben.

A Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra. A Tanszék mellett tudományos diákkör, valamint kutatóműhely működik, melynek keretein belül különböző tudományos és szakmai rendezvények kerülnek megrendezésre. A kutatóműhely tagjai számos pályázaton, illetve versenyen vesznek részt. Minden évben megrendezésre kerül a kari Munkajogi Jogesetmegoldó- és Perbeszéd Verseny, melyen a kiemelkedően teljesítő hallgatók lehetőséget kapnak az Országos Munkajogi Jogesetmegoldó- és Perbeszéd Versenyen való részvételre, amelyen Tanszékünk csapata számos alkalommal – mind egyéni, mind csapat eredményeket tekintve – kiemelkedően szerepelt. A tudományos életben magukat kipróbálni vágyó hallgatóknak a Tanszék lehetőséget biztosít különböző pályázatokon (pl. Erasmus IP), konferenciákon való részvételre.  A Tanszék többek között nagy gondot fordít a hallgatók Országos Tudományos Diákköri Konferenciára történő felkészítésére is. A Tanszék az elmúlt évek OTDK-áin számos előkelő helyezést szerzett (I., II. helyezett és különdíjas dolgozatok).

Az egész életen át tartó tanulás jogi keretei a munka világában

II.    Oktatók bemutatása

  Tanszékvezető:
Prof. Dr. Kun Attila
 
2002 óta oktat munkajogot a Tanszéken.
Főbb kutatási területek: munkajogi kártérítési felelősség, kollektív munkajog, transznacionális munkajog, transznacionális kollektív alku (IFAs), CSR, a „soft law” és önszabályozás szerepe a nemzetközi munkajogban, a munkajog jogforrásai és a munkáltatói szabályzatok; innovatív szabályozási tanok a munkajogban stb.
A KRE-s főállása mellett oktat még több felsőoktatási intézményben (pl. NKE KTK: részmunkaidős egyetemi docens; SZTE ÁJK), illetve munkajogi szakértői, tanácsadói tevékenységet is folytat egy munkajogra specializálódott Ügyvédi Társulás partnereként.  
Tanulmányok: A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) ÁJK-n szerzett jogi diplomát (2002), Európa-politika szakértői oklevelet (2002), illetve PhD-fokozatot (2008). 2008-ban EMSS-Master A. Diplomat szerzett a Leuven-i Katolikus Egyetemen (European Masters Programme in Social Security).
Nemzetközi szakmai elismerés: „Marco Biagi Award 2011” (International Association of Labour Law Journals) c. munkajog-tudományi nemzetközi tudományos kitüntetés (egy spanyol és holland kollégájával közös munkáért).
2013-ban a KRE Rektorának Elismerő Oklevelében részesült.
Több hazai és külföldi szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági / szerkesztőségi tagja (pl. Munkaügyi Szemle, Magyar Munkajog, Adapt E-Journal of International and Comparative Labour Studies stb.), illetve számos tudományos testület, társaság tagja (pl. Magyar Munkajogi Társaság; Magyar Munkaügyi Kapcsolatok Társaság; Magyar Jog- és Államtudományi Társaság; Magyar Munkajogi Tudományos Diák Egyesület; Network on European Labour and Social Law of Young Researchers).
A nemzetközi Labour Law Research Network (LLRN) Advisory Committee (Tanácsadó Testület) tagja, illetve a chile-i Labour Law and Social Security Studies Center of the University of Talca Tanácsadó Testületének tagja.
2010 és 13 között az MTA Bolyai-ösztöndíjasa volt, illetve számos egyéb hazai és külföldi ösztöndíjban részesült.
Rendszeresen előad nemzetközi és hazai konferenciákon, mintegy 60 tudományos közleménye jelent meg magyar és idegen nyelven.
  Tanszékvezető- helyettes:
Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér PhD
 
Dr. Homicskó Árpád Olivér (Komárom, 1978) a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzett 2003-ban, majd ezt követően a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett 2008-ban PhD-fokozatot. A Master of European Social Security (EMSS-Master A.) képzésen 2008-ban szerzett diplomát a Leuveni Katolikus Egyetemen. 2009-ben Jogi Szakvizsgát tett, ettől kezdődően egyéni ügyvédként is tevékenykedik. 2003 óta oktat a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéken, jelenleg egyetemi docensi besorolásban. A karon Munkajogot, Szociális jogot, valamint Orvosi jogot oktat. Rendszeresen szervez és tart képzést szakorvosok számára Egészségügyi jogi képzés keretében. 2013 óta a Jogi Szakvizsga Bizottság tagja. 2010. július 1-je óta Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Nemzetközi és Tudományos Dékánhelyettese. Tagja a Kari Tanácsnak és a Szenátusnak. Elnöke a Nemzetközi Ügyek Bizottságának. Rendszeresen vesz részt hazai és nemzetközi konferenciákon, rendszeresen publikál munkajogi és társadalombiztosítási szakcikkeket, tanulmányokat magyar és idegen nyelven.
Oktatók:
Dr. Szabó Imre Szilárd
2018. szeptembere óta dolgozik a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéken.  2014-ben végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán, majd 2016-ban munkajogi szakjogász képzettséget szerzett a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán,  ahol 2021-ben szerzett PhD fokozatot summa cum laude minősítéssel. Tanszéken kívüli gyakorlati munkája során elsősorban kollektív munkajoggal foglalkozik.
Dr. Rácz-Antal Ildikó
Dr. Rácz-Antal Ildikó 2016-ban végzett a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Egyetemi évei során a Tanszék számos tevékenységébe bekapcsolódott (III. helyezett OTDK dolgozat, I. helyezett felperes munkajogi perbeszédversenyen, nemzetközi perbeszédverseny résztvevő, demonstrátor, stb.).  PhD tanulmányait is a Kar Doktori Iskolájában folytatta. Doktori kutatása a digitalizáció munkajogra gyakorolt hatásaival foglalkozik. Mint a terület egyik főbb hazai kutatója számos ösztöndíjat és pályázati projektet (Rézler Gyula Alapítvány, Campus Mundi, Eötvös József Kutatóközpont, UNKP) nyert el a téma szélesebb körű vizsgálatához, valamint több hónapot Olaszországban kutatott ezek vonatkozásában.  Oktatói tevékenysége mellett az OPL Ügyvédi Iroda munkajogi szakértőjeként dolgozik.
Megbízott oktatók:
dr. Gergely Katalin

dr. Gergely Katalin jogász, társadalombiztosítási szakértő. A Pénzügyminisztérium munkatársa, számos járulékszabályozási, és nemzetközi társadalombiztosítási témában írott cikk szerzője, a tanszék  megbízott oktatója.
2011-ben végzett a Károli Gáspár Református Egyetem Jogi karán, egyetemi évei alatt tanszéki demonstrátor volt, OTDK 1. helyezett lett a nemzetközi kollektív alku témában írt pályamunkájával. A diploma megszerzését követően a Pénzügyminisztériumnál helyezkedett el, mint társadalombiztosítási szabályozási ügyintéző. Munkája során társadalombiztosítási, járulékszabályozási ügyekkel foglalkozik mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban.
Dr. Marencsák Zsolt PhD

2009-ben végzett a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. A Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék tevékenységében 2007 óta vesz részt, kezdetben demonstrátorként, a diploma megszerzése után ösztöndíjas PhD-hallgatóként, jelenleg pedig megbízott oktatóként.

Tudományos (PhD) fokozatot a Szegedi Tudományegyetem jogi karának doktori iskolájában szerezte meg 2019-ben. Doktori disszertációját a kis- és középvállalkozások munkajogi szabályozásának kérdései tárgykörében írta, melynek kapcsán – egyebek mellett – kutatásokat végzett Németországban (Institute for Labour Law and Industrial Relations in the European Community) és az Egyesült Államokban (University of New Mexico).
Megbízott oktatói tevékenysége mellett az OTP Bank Nyrt. és az OTP csoport magyarországi leányvállalatainál felel a munkajogi tevékenység biztosításáért.

dr. Pál Lajos

1984-ben végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Dolgozott főosztályvezetőként és helyettes államtitkárként a közigazgatásban, 1986 óta részt vesz a munkajogi szabályok kodifikációjában. Szerzője, illetve szerzőtársa számos munkajogi szakcikknek, szakkönyvnek, illetve kommentárnak. A Pécsi Munkajogi Közlemények és a Munkajog c. folyóiratok szerkesztő bizottságának a tagja, a Visegrádi Magyar Munkajogi Konferencia alapítója, szakmai szervezője.
Ügyvédként munkajogi tanácsadói tevékenységet folytat, jogi képviseletet lát el munkaügyi peres- és más hatóságok előtti eljárásokban.
A Magyar Munkajogi Társaság elnökségének a tagja, a Dunakeszi Református Egyházközség presbitere.  
2016-ban az igazságügyminiszter kiemelkedő kodifikációs tevékenység elismeréseként „Vladár Gábor-díjat” adományozott. 2017-ben a Budapesti Ügyvédi Kamarától megkapta az „Eötvös Károly díjat”. 2020-ban a „Pro Iure Laboris” Díj kitüntetettje.
Publikációk: Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) www.drpallajos.com

 

III.    Tantárgyak bemutatása

A Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék által gondozott tantárgyak:

•    Munkajog I.
•    Munkajog I. szeminárium
•    Munkajog II.
•    Munkajog II. szeminárium
•    Szociális jog I.
•    Szociális jog I. szeminárium
•    Szociális jog II.
•    Szociális jog II. szeminárium
•    Munkajogi alapismeretek
•    A munkaügyi kapcsolatok rendszere és a kollektív munkajog
•    Munkaerő-piaci ismeretek
•    Munkaerő-piaci intézmények és politikák
•    Munkajog III.
•    Munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek
•    Munkajogi gyakorlat
•    Munkaügyi igazgatás
•    Nyitott koordináció a szociális védelmi rendszerekben
•    Összehasonlító egészségbiztosítás
•    Szociálpolitikai és szociális jogi alapok
•    Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ismeretek I.
•    Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ismeretek II.
•    Ügyvédi ügyvitel
•    Introduction to transnational labour law
•    A magyar egészségügyi ellátórendszer
•    A szociális biztonsági rendszerek koordinációja az EU
     tagállamaiban
•    Alapjogok a humánpolitikában - egyenlő bánásmód,
     adatvédelem
•    Az EU szociálpolitikája
•    Bevezetés a nemzetközi és az Európai Uniós egészségügyi
     szabályozásba
•    Foglalkoztatáspolitika az EU-ban
•    Introduction to European Social Security Legislation
•    Közszolgálati jog
•    Multinacionális vállalatok társadalmi felelőssége ("CSR")

A tanszékhez tartozó tantárgyak részletes leírását, a vizsgakövetelményeket, tételeket a tanulmányi tájékoztató és a Neptun rendszer tartalmazza.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont