Készült: 2015-10-26
Módosítás: 2022-09-08

Polgári Eljárásjogi Tanszék

Tanszékvezető: Prof. Dr. habil. Udvary Sándor PhD egyetemi tanár
Tanszékvezető helyettes: Prof. Dr. Szabó Imre professor emeritus

Oktatók:

Dr. habil. Király Lilla PhD egyetemi docens
Dr. Muzsalyi Róbert adjunktus

További oktatóink:

dr. Zavaczky Márk András, megbízott oktató
dr. Jaszenovitsné dr. Kósa Csilla, megbízott oktató

Tanszéki ügyintéző: Orovecz Sándor
E-mail: ajk.tanszek@kre.hu;
Telefon: (+36-1) 370-8601/161


Ügyfélfogadási idő:

hétfő 10:30-12:00
szerda 13:00-14:30

További információ

TANSZÉK LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI


Köszöntő

A Polgári Eljárásjogi Tanszék nevében köszöntöm az olvasót. A tanszék felelőssége, hogy a magánjog, mint anyagi jog tanulása során elsajátított ismeretekhez azt a gyakorlati jelentőségű készséget csatolja, amely segítségével az igényből valódi jogorvoslat teremthető. A polgári eljárásjog azt az alaki jogot mutatja be elméleti alapossággal és gyakorlati kitekintéssel, amely a jogos igényeket bírósági közreműködéssel ténylegesen végrehajtható bírósági ítéletekké alakítja. Az eljárásjog tisztességes, gyors, igazságos működése a jogállamiság záloga; a polgárok bírósági úton érvényesíthető igényeiket olyan igazságszolgáltatási rendszerben érvényesítik, amely garantálja alkotmányos jogaikat és a tisztességes eljárást. A tanszéknek az ebben a rendszerben való jogászi közreműködés alapvető készségeinek elsajátítása a célja. 

A tanszék oktatói: 

Prof. Dr. Szabó Imre, egyetemi tanár

Szabó Imre 1976-ban szerezte diplomáját summa cum laude minősítéssel a József Attila Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, amely ma Szegedi Egyetem, majd tanársegédként helyezkedett el a Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékén. Közelebbi kutatási területei felölelik a személyállapoti pereket ill. a bizonyítást, a vállalkozások egymás közti pereit. 1996-ban PhD fokozatot szerzett, majd 2009-ben habilitált, 2010-ben egyetemi tanárrá nevezték ki. 2001 óta vezeti a SZE ÁJK Polgári jogi és Polgári eljárásjogi tanszékét, 2000 és 2011 között a KRE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszékének is tanszékvezetője volt. 1993-tól 1999-ig a SZE kancellárja, 2000-2002 között főtitkára; 2002 és 2013 között a SZE ÁJK dékánja. 

Szakvizsgázott jogász, ügyvédként és az MKIK mellett működő Állandó Választottbíróság választottbírája, elnökségi tagja. Elsősorban polgári eljárásjogi tárgyakat oktat, a SZE Élelmiszeripari Karán jogi ismereteket is oktat. Számos cikk és monográfia szerzője a személyállapoti perek témakörében, jogi szakvizsgakönyv megírásában is közreműködött. A tanszék oktatóival együttműködésben szerzője és szerkesztője a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény Kommentárjának, amely a Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában jelent meg. 2013-tól tagja a Polgári Perrendtartási Kodifikációs Szerkesztőbizottságnak. 


Prof. Dr. habil. Udvary Sándor, PhD, tanszékvezető egyetemi tanár

Udvary Sándor 1998-ban az ELTE ÁJK-n szerezte jogi diplomáját cum laude minősítéssel. Ebben az évben oktatni kezdett az ELTE-n, majd 1999-től folyamatosan oktat a Károli Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, 2005-től tanársegéd, 2008-tól adjunktus. 2001-ben jogi szakvizsgát szerzett. Tudományos fokozatát 2008-ban szerezte az „Alkotmányos médiajog” c. PhD értekezése megvédésével, summa cum laude minősítéssel. 2010-től egyetemi docens, 2011-től vezeti a Polgári Eljárásjogi Tanszéket. 1998-tól 2017-ig az Alkotmánybíróságon dolgozott főtanácsadóként, valamint jogtanácsosként képviselte az Alkotmánybíróság Hivatalát. 2017-től végrehajtói irodáját vezeti Győrben. Kutatási területe a kollektív igényérvényesítés, sajtó-helyreigazítási igények, médiajog alkotmányjogi vetületei, új technológiák joga. 2014-2015-ben a Common Sense Society Pannonius Fellow-ja, Washington DC-ben folytatta kutatását, aminek eredményeképpen 2015-ben habilitált a "Pro Actione Collectiva" c. monográfiájával. Tagja a jogi és a végrehajtói szakvizsgabizottságnak.

 

Oktatott tantárgyak:

Polgári Perjog I.

A tantárgy célja annak bemutatása, hogy miként, milyen feltételek mellett érvényesíthetik a jogalanyok a vitás jogi érdekeiket. E tantárgy a teljesség igényével öleli fel mindazokat a jogszabályokat, amelyek a bírósági jogérvényesítéshez kapcsolódnak. E két féléves tantárgy első felében a tananyag a polgári eljárásjog jogforrásaitól az elsőfokú eljárásra vonatkozó szabályokig tart.

Polgári Perjog II.

A tantárgy célja annak bemutatása, hogy miként, milyen feltételek mellett érvényesíthetik a jogalanyok a vitás jogi érdekeiket. E két féléves tantárgy második felében az előadások tematikája, a tananyag a határozatok fajtáitól a perorvoslati rendszeren keresztül a különleges eljárásokra vonatkozó szabályokig terjed.

Polgári Nemperes eljárások

A tantárgy célja, hogy a polgári eljárásjogi ismeretekre építve betekintést nyújtson a legfontosabb bírósági és közjegyzői nemperes eljárásokba. Ezek ismerete ma már elengedhetetlen a gyakorló jogászok számára, minden jogászi hivatásrendnek egyaránt.


A tanszékhez tartozó tantárgyak részletes leírását, a vizsgakövetelményeket, tételeket a tanulmányi tájékoztató és a Neptun rendszer tartalmazza.

 
 
 
 
 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont