2017/2018 tanévre felvett hallgatók részére

Köszöntjük a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatói sorában!

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2017/2018. tanév 1. félévében kezdődő tanulmányaival kapcsolatban – a beiratkozással kapcsolatosan - az alábbiakról tájékoztatjuk.

Egyetemi tanévnyitó: 2017. szeptember 4. hétfő 10:00 óra.
Helyszín: Városligeti Fasori Református Egyházkerület Temploma (1071 Budapest, Városligeti fasor 7.)

A 2017/2018. tanév 1. félévére 2017. augusztus 28 - 29. között iratkozhat be a következő időpontokban:
Helyszín: 1042 Budapest, Viola u. 2-4.


Jogász osztatlan képzés
 nappali 2017. augusztus 28. 09:00 óra I. em. 108. terem
 levelező 2017. augusztus 29. 09:00 óra I. em. 108. terem

Emberi erőforrások BA
 nappali 2017. augusztus 28. 11:30 óra I. em. 108. terem
 levelező 2017. augusztus 29. 11:30 óra I. em. 108. terem

Gazdálkodási és menedzsment BA
 nappali 2017. augusztus 28. 14:30 óra I. em. 108. terem
 levelező 2017. augusztus 29. 11:30 óra I. em. 108. terem

Nemzetközi tanulmányok BA
 nappali 2017. augusztus 28. 14:30 óra I. em. 108. terem
 levelező 2017. augusztus 29. 11:30 óra I. em. 108. terem

Jogi felsőoktatási szakképzés
 nappali 2017. augusztus 28. 11:30 óra I. em. 108. terem
 levelező 2017. augusztus 29. 14:30 óra I. em. 108. terem

Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés
 nappali 2017. augusztus 28. 14:30 óra I. em. 108. terem
 levelező 2017. augusztus 29. 11:30 óra I. em. 108. terem

A 2017/2018. tanév 1. félévére pótfelvételi eljárásban felvett jelentkezők a következő időpontban és helyen beiratkozhatnak: 2017. szeptember 1-én 9.00 órakor az I. em. 108. teremben a 1042 Budapest, Viola u. 2-4. címen.

Beiratkozás csak személyesen lehetséges!

Beiratkozás elmulasztása esetén 2017. szeptember 04-16. között - a honlapon feltüntetett TO ügyfélfogadási időben - pótolható, melynek különeljárási díja 4.200 Ft. Amennyiben beiratkozási kötelezettségét elmulasztja, új felvételi eljárással kerülhet be ismét az Egyetemre (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 30. § (2),(3)(4) bekezdések).

A beiratkozással kapcsolatos kérdéseit e-mailben vagy telefonon is felteheti a Tanulmányi Osztály munkatársai részére:

                    e-mail: ajk.tanulmanyi@kre.hu
                    telefon: 370-86-01/102. mellék

A beiratkozásra hozza magával:

          1 igazolványkép (hátoldalára kérjük felírni nevét, szakját olvashatóan),
          eredeti nyelvvizsga bizonyítvány  + másolata,
          eredeti érettségi bizonyítvány/oklevél + másolata,
          személyi igazolvány + másolata,
          lakcímkártya + másolata,
          adószám, TAJ szám + másolata,
          számlavezető bank megnevezése, bankszámlaszáma
          amennyiben rendelkezik felsőfokú oklevéllel (és ez alapján nyert felvételt) eredeti oklevél + másolata,
          a felsorolt dokumentumok letöltve, kitöltve:
                   o ÁJK_Jognyilatkozat
                   o ÁJK_Nyilatkozat fogyatékossággal élő hallgatóknak_TVSZ _függelék
                   o ÁJK_Ösztöndíj nyilatkozat
                   o ÁJK_Tűzvédelmi nyilatkozat és a hozzá tartozó oktató prezentáció
                   o ÁJK_Adatbejelentő lap
                   o ÁJK_Hallgatói szerződés 3 példányban
                   o ÁJK_Hallgatók fogadalma
                   o ÁJK_Rekreációs nyilatkozat

Önköltséges képzésre felvételt nyert hallgatóknak:
ÁJK_Hallgatói szerződés 3 példányban

Állami ösztöndíjas képzésre felvételt nyert hallgatóknak:
Kötelező elektronikus kapcsolattartás a 2015 nyarától felvételt nyert magyar állami ösztöndíjas hallgatóknak
Tájékoztatás az állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeiről

ÁJK_Ösztöndíj nyilatkozat

Nyilatkozat a képzés feltételeinek vállalásáról:
Tájékoztatom Önöket, hogy 2013. június 1-jei hatállyal számos ponton módosult a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) a magyar állami (rész)ösztöndíj igénybevételének vonatkozásában.
Az állami (rész)ösztöndíj igénybevételének sajátos feltétele, hogy az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre besorolt jelentkező a beiratkozáskor nyilatkozik a képzés feltételeinek vállalásáról.

Tájékoztató a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés sajátos feltételeiről
Tájékoztató a magyar állami ösztöndíjas hallgatókkal történő elektronikus kapcsolattartásról

FENTIEK HIÁNYÁBAN NEM TUD BEIRATKOZNI!

A beiratkozás előtt kérjük, aktiválja tanulmányi profilját a Neptun tanulmányi rendszerben! A Neptun rendszert a http://www.kre.hu/portal/index.php/neptun.html oldalon keresztül éri el. A belépéshez szükséges azonosítóját (Neptun kódját) levelünk 1. oldalának jobb felső sarkában találja. Az első bejelentkezés alkalmával a jelszava a születési dátuma „NeÉÉÉÉHHNN” formátumban (pl. Ne19720514). Sikeres bejelentkezés esetén a Neptun rendszer használatához segítséget kaphat a kezdő felületen a „?” ikonra kattintva

A kollégiumi férőhelyekre jelentkezési lap letölthető a http://www.kre.hu/ajk/index.php/2015-10-20-12-46-08/2015-10-20-12-47-06/bocskai-istvan-kollegium.html oldalról, melynek beadási határideje 2017. augusztus 18!

A 2017/2018. tanévben a félévi befizetési kötelezettség

Az önköltség összegét a Neptun rendszerben látja, ahol át tudja utalni azt az egyetemi gyűjtőszámlára. Az önköltség és a térítési díjak befizetésének technikai részleteit a következő oldalon találja meg: http://www.kre.hu/portal/images/neptun/Penz_atutalasa_tetelkiiras_20130722.pdf

A banki átutalás elindítását követően –munkaszüneti  napokat is figyelembe véve –általában a következő munkanapon a gyűjtőszámlán megjelenik az átutalt összeg.

A Neptun nem egyenlíti ki magától az aktív tételeket, ez a hallgató feladata és felelőssége.

A hallgató a félévre megállapított önköltség összegét – a részletfizetési kedvezményt kérők esetén az első részletet - a beiratkozást megelőző hét utolsó munkanapjáig (2017. augusztus 25. péntek 12:00 óra) köteles megfizetni, teljesítetté tenni a Neptunban, figyelembe véve a fent leírtakat.

Részletfizetési kedvezmény
A részletfizetési kedvezmény iránti kérelem leadási határideje beiratkozást megelőző héten 2017. augusztus 23. szerda 12:00 óra. A kérelemhez űrlap letölthető a http://www.kre.hu/ajk/index.php/2015-10-20-12-12-54/letoltheto-nyomtatvanyok.html felületről, továbbá a NEPTUN bejelentkező felületről, melyet e-mailben is megküldhet az ajk.tanulmanyi@kre.hu –ra.
A kérelem elutasítása esetén, annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül az önköltség fennmaradó 50%-át be kell fizetnie.

AJK_Részletfizetési kérelem_2017-18-1_első évfolyam

Diákhitel engedményezésével történő fizetés

Aki diákhitel engedményezéssel kívánja az önköltséget részben vagy egészben megfizetni, annak a diákhitel engedményezési űrlapot a beiratkozást megelőző hét utolsó munkanapjáig (2017. augusztus 25. péntek 12:00 óra.) le kell adnia a Tanulmányi Osztályon.

Amennyiben csak az önköltség egy részét kívánja diákhitelből megfizetni, úgy az önköltség a kérelemnek megfelelően megosztásra kerül, és az első részletfizetési határideje a beiratkozást megelőző hét utolsó munkanapja (2017. augusztus 25. péntek 12:00 óra).

A hallgató minden aktív félévben az önköltség teljes összegét köteles befizetni, függetlenül attól, hogy hány tárgyat vett fel, hányból kapott felmentést az óralátogatás és vizsgakötelezettség teljesítése alól, illetve hány tárgyra kapott kreditelismerést.

Ha a hallgató a regisztrációs héten, vagy azt megelőzően jelenti be, hogy megszünteti vagy szünetelteti hallgatói jogviszonyát, és a félévre megállapított önköltséget befizette, kérelmére a befizetett önköltséget vissza kell fizetni. Amennyiben ezt a regisztrációs hetet követően a szorgalmi időszak 3. hetéig (2017. szeptember 22. péntek) teszi meg, úgy a félévre megállapított önköltség 10%-át levonva, a befizetett összeget részére vissza kell fizetni, vagy a következő félévi önköltség összegébe be kell számítani. Egyéb esetekben a befizetet önköltség nem igényelhető vissza, kivéve, ha a hallgatói jogviszony szüneteltetésére egészségügyi okokból került sor. Ebben az esetben az orvosi igazolás és a hallgató kérelme alapján a félévre megállapított önköltség 10%-át levonva, a befizetett összeget részére vissza kell fizetni. Egyébként a befizetett önköltség az Egyetemet illeti.

A 2017/2018. tanév 1. félév beosztása:

Tárgyfelvételi időszak–tantárgyfelvétel véglegesítése: 2017. szeptember 04. 14:00 - szeptember 17. 23:59
Regisztrációs hét*: 2017. szeptember 04. 8:00 - szeptember 10. 23:59
Szorgalmi időszak: 2017. szeptember 04. – december 16.
Vizsgaidőszak: 2017. december 18. - 2018. február 03.
Károli Közösségi Napok (Tréninghét): 2017. október 24. - 27.
Őszi szünet: 2017. október 30. – november 03.

            *(félév első hete, melyen oktatás nincs, ekkor vannak a bejelentkezések)


Számlaigénylés az önköltségről:

Számlakérő az önköltség befizetése előtt:

Benyújtási határideje (amennyiben olyan számlát szeretne kapni, amelyet a munkáltató ki tud fizetni még a beiratkozást megelőzően) 2017. augusztus 21. A kérelmeket a KRE Gazdasági Igazgatóság részére kell eljuttatni vagy postai úton a Károli Gáspár Református Egyetem 1091 Budapest, Kálvin tér 9. címre vagy e-mailben a gyujtoszamla@kre.hu címre. A Gazdasági Igazgatóság 2017. augusztus 21-ig megküldi a számlát az igénylőnek. A számla fizetési határideje a beiratkozást megelőző utolsó munkanapja (2017. augusztus 25.) Később érkezett kérelem esetén is kiállítható a számla a munkáltatói befizetéshez, azonban ez veszélyezteti annak kiegyenlíthetőségét a regisztrációs hetet megelőzően.

Számlakérő az önköltség befizetése után:

Az önköltség befizetése után a hallgató kérhet számlát a munkáltató (vagy bármilyen befizető, akár a saját) nevére. Beadási határideje folyamatos az adóév folyamán, legkésőbb 2017. december 15-ig.

Mindkét nyomtatvány letölthető a https://neptun.kre.hu/hallgato/login.aspx oldalról.

Ösztöndíjak levelezős hallgatóknak is

Ezúton hívjuk fel figyelmét a Károli Ösztöndíjra és az Eötvös Károly ösztöndíjra, amire a KRE-ÁJK-ra 1. helyen jelentkező önköltséges hallgatók jelentkezhetnek. Az Eötvös Károly Ösztöndíj a levelező képzésben résztvevő hallgatók számára is elérhető. Ösztöndíjainkról bővebb információt az alábbi oldalon olvashat http://www.kre.hu/ajk/index.php/2015-10-20-12-12-54/2015-12-17-14-51-05.html

Beiratkozás/Tantárgyfelvétel a NEPTUN-ban
A NEPTUN-ban az aktuális félévet - 2017/18/1 - aktív státuszúvá nyilvánítja, továbbá a magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formájú hallgatók a bejelentkezési lapot kinyomtatja és az aláírásával hitelesített példányt leadja a tanulmányi osztályon legkésőbb a regisztrációs hét végéig.

A hallgatónak a kötelező tantárgyakat a mintatanterv kínálatából kell kiválasztania. A mintatanterv elérhető a http://www.kre.hu/ajk/index.php/oktatas/mintatantervek.html oldalon. A tantárgyak felvétele során kérjük, figyeljenek arra, hogy ne csak a kötelező, hanem a mintatanterv szerinti kreditszámnak megfelelő kötelezően választható vagy szabadon választható tantárgyat is felvegyenek.

A NEPTUN-ban a hallgatónak az általa választott tantárgyakat 2017. szeptember 4. - szeptember 17. között kell felvennie.

Tantárgybefogadási kérelmek:

Más felsőoktatási intézményben vagy karon meghirdetett tantárgy/kurzus befogadható, ha az a képzési célt szolgálja. A befogadás a tantárgyhoz/kurzushoz tartozó kreditpont megállapítását és a tantárgy más tantárggyal (vagy tantárgyakkal)/kurzussal való helyettesíthetőségének, illetve más tantárgytól/kurzustól való különbözőségének megállapítását jelenti. A beszámítás jogszabály alapján, intézményközi kredit-egyenértékűségi egyezmény, vagy a hallgató kérelme alapján történhet.

A más felsőoktatási intézményben megszerzett és összegyűjtött tanulmányi pontok beszámításának módjáról és mértékéről a hallgató által beszámításra beterjesztett tantárgyakról/kurzusokról, azok kredit értékéről – az illetékes tanszék vezetőjének javaslata alapján – a Kreditátviteli Bizottsága dönt. A szak tantárgyát/kurzusát a befogadott tantárgy/kurzus helyettesítheti, amennyiben az illetékes tanszék azt befogadja (alapfeltétel, hogy a két tantárgy/kurzus programja legalább 75%-ban megegyezzen). A hallgatónak a befogadtatni kívánt tantárgyat is fel kell vennie a NEPTUN-ban és a Kreditátviteli Bizottság döntését követően – befogadás esetén – az érdemjegyet a Tanulmányi Osztály rögzíti a NEPTUN-ban.

A hallgatóknak a tanszék felé 2017. szeptember 22-ig van lehetőségük megküldeni elektronikus úton a dokumentumokat. A fenti határidő után beérkezett kérelmek már NEM kerülnek befogadásra.
A kérelmeket 2017. szeptember 29-ig lehet az oktatói véleményekkel a Tanulmányi Osztály ügyfélszolgálatán leadni.

A határidő elmulasztása jogvesztő, a határidő után nem fogadhatóak el kérelmeket, ezért kérjük, idejében szerezze be a szükséges dokumentumokat. A kérelemhez hiteles leckekönyv másolatot/kreditigazolást és részletes, hitelesítetett tantárgyi programot kell csatolni.

Minden kérelemhez csatolni kell:
1.) az ismeretanyag befogadásához szükséges valamennyi tantárgy HITELESÍTETT TEMATIKÁJÁT és
2.) a teljesítést igazoló HITELESÍTETT INDEXMÁSOLATOT.
3.) A kreditátvitel eljárási díja: Kérelmenként (4.000 Ft) a díja a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat Díjtáblázata alapján fizetendő. Az eljárási díjat a hallgató maga köteles kiírni a Neptun rendszer ’Hallgató’ felületén (Pénzügyek --> Befizetés --> Tétel kiírás).

A tantárgybefogadás menete a kar honlapján megtalálható.

http://www.kre.hu/ajk/index.php/2015-10-20-12-12-54/tantargybefogadas.html

A beszámítás, illetve az ezen alapuló tantárgyi felmentés a Kreditátviteli Bizottság határozata alapján válik jogerőssé.

Praktikus információk a 2017/2018 tanév őszi félévére történő beiratkozás, tantárgyfelvétel, diákhitel 1., 2. igénylésének menete, diákigazolvány igénylés menetéről (Leírások hallgatóknak):

http://www.kre.hu/portal/index.php/neptun.html

A 2017/2018 tanév őszi félévére történő beiratkozás és tárgyfelvétel menete:

Beiratkozás - Neptun-segédlet- http://www.kre.hu/portal/images/neptun/A_felevre_torteno_bejelentkezes_lepesei.pdf
Tárgyfelvétel - Neptun-segédlet - http://www.kre.hu/portal/images/neptun/A_targyfelvetel_lepesei.pdf

Gólyatáborral kapcsolatos információk:

ÁJK Gólyatábor tájékoztató levél
ÁJK Gólyatábor jelentkezési lap

Következő események


Összes esemény

nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Youtube