Gazdaság és jog – avagy 20 év jogalkotási fejleményei a civilisztika területén

A jognak, ha fenn akarja tartani a gazdaság működését, védenie kell a korrekt magatartást tanúsító gazdasági szereplőket és fogyasztókat a tisztességtelen magatartástól – fogalmazott Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter dékán.

Május 3-án, a Gazdaság és jog című konferencián a továbbiakban arról szólt szakmai megnyitójában, hogy egyik jogalkotó sem határozhatja meg azt önkényesen, hogy mit kell szabályozni… „A jognak alkalmazkodnia kell a gazdasághoz, kénytelen figyelembe venni a visszásságokat, fékeznie kell azok terjedését. A jog óvja mindazokat, akik a játékszabályok megtartásával a közösség érdekében cselekszenek.  Válsághelyzetben megnő a jog szerepe és a felelőssége is. A jog ugyanakkor alakítani is törekszik a gazdaságot. Helyes irányba igyekszik terelgetni a gazdaság szereplőit, ösztönöz és jutalmaz” – hangsúlyozta megnyitó beszédében Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter. Végül, köszönetet mondott a Budapesti Ügyvédi Kamarának – hogy a szervezet nagyon elegáns Dísztermében rendezhette konferenciáját a KRE Állam- és Jogtudományi Karának négy tanszéke: a Polgári Jogi és Római Jogi, a Polgári Eljárásjogi, a Kereskedelmi és Pénzügyi Jogi és a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék –, Dr. Boóc Ádám és Dr. Kun Attila tanszékvezetőknek, Dr. Homicskó Árpád Olivér dékánhelyettesnek és Nagy Lenkének, a szervezésben végzett munkáért.

A plenáris ülésen Prof. Dr. Kiss György akadémikus a munkajogi jogalkotás elmúlt 20 évéről szólt, Prof. Dr. Darázs Lénárd rektorhelyettes: A know-how szabályozás változásainak hatása az áruforgalmi rendszerekre címmel tartott előadást. Dr. Sándor István előadott tanulmányának a címe ez volt: A globalizáció hatásai – külföldi elemek integrálása polgári jogunkba, míg Prof. Dr. Jakab Éva akadémiai doktor a tulajdonról osztotta meg gondolatait a jeles hallgatósággal. A kutatás és fejlesztés közpénzügyi finanszírozásának tendenciáiról Prof. Dr. Nagy Zoltán, a szociális jog elmúlt 20 évéről Prof. Dr. Hajdú József, polgári eljárási jogunk fejlődéséről Prof. Dr. Szabó Imre, a szerződési jog megváltozott kockázatairól pedig Prof. Dr. Nochta Tibor egyetemi tanárok tartottak előadást.

Ezt követően három szekcióban folyt a munka: I. Polgári jog és Polgári eljárásjog (vezetője: Dr. Boóc Ádám tanszékvezető), II. Kereskedelmi és Pénzügyi jog (vezetője: Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter dékán, tanszékvezető), valamint III. Munkajog és Szociális jog (vezetője: Dr. Homicskó Árpád Olivér nemzetközi és tudományos dékánhelyettes, tanszékvezető-helyettes).

A szekciókban is szép számmal hangzottak el előadások, Állam- és Jogtudományi Karunk oktatói részéről is, egyebek mellett: az I. szekcióban Dr. Boóc Ádám bevezető gondolatiban a magánjog konstans elemeire és a változó világ követelményeihez való alkalmazkodás képességeire hívta fel a figyelmet, utalva arra, hogy a szekcióban szereplő előadások – Prof. Dr. Szalma József, Dr. Fábián Ferenc, Dr. Boóc Ádám, Prof. Dr. Pókecz Kovács Attila és Dr. Udvary Sándor által – minden bizonnyal ezen állítás megfelelő bizonyítékaként fognak szolgálni. Hivatkozott továbbá arra, hogy a magánjog és a gazdaság összekapcsolódása igen szoros, amely mind elméleti síkon, mind pedig a mindennapok gyakorlatában jól tetten érhető.
 A II. szekciót Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter nyitotta meg, aki felvezetésében a kereskedelmi jog egyes területeinek két évtizedes fejlődéséről szólt.  Ehhez a témához kapcsolódtak az előadások: Dr. Fazakas Zoltán, Dr. Harsányi Gyöngyi és Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter részéről. Ebben a csoportban két részből állt a munkafolyamat, a pénzügyi jog két évtizedes fejlődéséről Dr. Ercsey Zsombor  szekcióvezető tartott előadást, míg Dr. Bencsik András a helyi önkormányzatok pénzügyi autonómiájának átalakulásáról számolt be.

A III. szekcióban a munka Dr. Homicskó Árpád Olivér megnyitó gondolataival vette kezdetét, aki miután köszöntötte a megjelenteket, a társadalombiztosítási jog rendszerváltás utáni fejlődéséről beszélt. Kitért az 1997-es társadalombiztosítási reformfolyamatokra, annak főbb állomásaira, majd a 2010 utáni fejlődést vette górcső alá. Az előadók – Dr. Szabó Imre Szilárd, Dr. Pál Lajos, Palkovics Imre, Dr. Hazafi Zoltán – a munkajog egy-egy területének aspektusából vizsgálta a jog fejlődését, az elmúlt 20 év tapasztalatai alapján. Czibere Károly pedig a szociális szolgáltatások fejlődését mutatta be, az 1993. évi III. törvénytől kezdődően, napjainkig.
Összegzésében Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter dékán kiemelten szólt arról, hogy a Gazdaság és jog című konferencia „központi helyet foglal el Állam- és Jogtudományi Karunk új kutatóprogramjában, amely kifejezetten célul tűzte ki egyrészt a gazdaság és a jog kapcsolatának, másrészt a jogi határterületeknek a kutatását…”

Meghívó
Galéria

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont