Készült: 2022-10-13
Módosítás: 2024-03-06

Magánjogi Tudományok Intézete

Intézetvezető: Prof. Dr. habil. Boóc Ádám PhD dékánhelyettes, egyetemi tanár


Tanszékvezető: Prof. Dr. Osztovits András PhD egyetemi tanár

Oktatók:

Dr. Bán Dániel PhD egyetemi docens
Dr. Molnár István János PhD
egyetemi docens
Dr. Prieger Adrienn Dóra PhD adjunktus

Megbízott oktatók:

dr. Deák Beáta megbízott oktató, az Energiaügyi Minisztérium osztályvezetője
Dr. Rainer Lilla megbízott oktató, bíró, Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság
Dr. Töttős Ágnes, Miniszterelnöki Kormányiroda, vezető-kormányfőtanácsos


Tanszéki ügyintéző: Horváth-Bánáti Dóra
E-mail: ajk.tanszek@kre.hu;
Telefon: (+36-1) 370-8601/163

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő 14:30-16:00
Péntek 8:30-10:00

További információ

 

TANSZÉK LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI

Bemutatkozás
Európai Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék

A rendszerváltást követően Magyarország európai és nemzetközi integrációja felgyorsult. Ennek eredményeként hazánk ma már több, mint tizenöt éve teljes jogú tagja az Európai Uniónak és szinten minden meghatározó nemzetközi szervezetnek. Az uniós és a nemzetközi intézményekben a magyar társadalomra és gazdaságra kiható döntések születnek, ezért is fontos, hogy a nemzeti érdekeket ezen a szinten is megfelelően képviseljük. Tanszékünk teljes körű képet kíván adni hallgatói számára ezen döntéshozatali mechanizmusokról, azok következményeiről és hatásáról a magyar jogrendszer tekintetében. Célunk, hogy hallgatóink e körben is megfelelő tudás és információ birtokában szerezzék meg diplomájukat.

Tanszékünk oktatási, kutatási és tudományszervezési tevékenységet is ellát. A jogászképzésen kívül szinte minden más, a Kar által meghirdetett egyéb képzésben is részt veszünk. A Tanszék mellett Kutatóműhely is működik, amely évente átlag két konferenciát szervez és az azokhoz kapcsolódó kiadványt szerkeszti. E konferenciák témája mindig a nemzetközi magánjog, EU-jog éppen aktuális eseménye, fejleménye.
Különösen fontosnak tartjuk a hallgatókkal való kapcsolattartást a kötelező órákon túl is. Ennek érdekében tudományos diákköri üléseket szervezünk, amelyekre uniós joggal, nemzetközi magánjoggal hivatásszerűen foglalkozó jogászokat hívunk meg. Az elmúlt években tanulmányutakat is szerveztünk az Európai Unió intézményeibe: jártunk az Európai Unió Bíróságánál, az Európai Parlamentnél és az Európai Bizottságnál. Tervünk az, hogy minden tanévben legalább egyszer megszervezzük ezt a tanulmányutat.

A Tanszék által oktatott tantárgyak

Tanszékünk oktatóinak előadásában ismerhetik meg a hallgatók a a nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, valamint az Európai Unió jogának legfontosabb intézményeit és szabályait. Tanszékünk fontosnak tartja a hallgatókkal való személyes kapcsolattartást, ezért minden vizsgánkat szóban tartjuk. A nemzetközi magánjog már most is, az EU-jog pedig felmenő rendszerben záróvizsga tantárgy is.
Tanszékünk igyekszik minden félévben idegen nyelvű (elsősorban angol), szabadon választható tárgyat is meghirdetni. Ezen órák során az ERASMUS kapcsolatoknak köszönhetően nálunk tanuló külföldi hallgatók és a magyar hallgatók egymással tapasztalatokat is cserélhetnek.

A Tanszék oktatói, munkatársai

Tanszékünk oktatói, munkatársai prioritásként kezelik a hallgatókkal való kapcsolattartást. Ennek érdekében – a fogadó órákon kívül is – elérhetőek számukra.


Tanszékvezető:
Prof. Dr. habil. Miskolczi-Bodnár Péter CSc egyetemi tanár

Oktatók:

Dr. habil. Arató Balázs PhD egyetemi docens
Dr. Fazakas Zoltán József PhD egyetemi docens
Prof. Dr. habil. Kecskés András PhD egyetemi tanár

Prof. Dr. habil. Szuchy Róbert PhD egyetemi tanár (Polgári Jogi Tanszék)

Megbízott oktatók:

dr. Kopácsi István
dr. Kósa Ferenc
Dr. Miskolczi-Bodnárné Dr. Harsányi Gyöngyi Melinda PhD


Tanszéki ügyintéző: Tóth Dorina
E-mail: ajk.tanszek@kre.hu;
Telefon: (+36-1) 370-8601/163

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8:30-10:00
csütörtök: 10:30-12:00

További információ

 

TANSZÉK LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI

A tanszékhez tartozó tantárgyak részletes leírását, a vizsgakövetelményeket, tételeket a tanulmányi tájékoztató és a Neptun rendszer tartalmazza.

 

Tanszékvezető: Prof. Dr. Kun Attila Sándor PhD egyetemi tanár

Tanszékvezető-helyettes: Prof. Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér PhD egyetemi tanár

Oktatók:

Dr. Rácz-Antal Ildikó PhD adjunktus
Dr. Szabó Imre Szilárd PhD adjunktus

Megbízott oktatók:

dr. Badacsonyi Zoltán megbízott oktató
Dr. Farkas Zsuzsanna PhD, megbízott oktató, Pénzügyminisztérium, vezető-kormányfőtanácsos; társadalombiztosítási, nyugdíjbiztosítási szakértő
dr. Gergely Katalin megbízott oktató,  Pénzügyminisztérium TB szakértője
dr. Pál Lajos György megbízott oktató, ügyvéd

Doktorandusz hallgatók:

dr. Kiss Bettina Boglárka
dr. Tóth Kristóf


Tanszéki ügyintéző: Horváth-Bánáti Dóra
E-mail: ajk.tanszek@kre.hu;
Telefon: (+36-1) 370-8601/163

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 14:30-16:00
Péntek: 8:30-10:00

További információ

TANSZÉK LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI

A tanszékhez tartozó tantárgyak részletes leírását, a vizsgakövetelményeket, tételeket a tanulmányi tájékoztató és a Neptun rendszer tartalmazza.


I.    Tanszék bemutatása

A Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék nagyjából egyidős az Egyetemen létrehozott jogász képzéssel. A Tanszék megalapítója Prof. Dr. Hajdú József. A Tanszék vezetője jelenleg Prof. Dr. Kun Attila. Már a kezdetektől nagy hangsúlyt fektetett arra a Tanszék, hogy a hallgatókat a Tanszék keretein belül oktatott tantárgyakból dogmatikailag- és nemzetközi kontextussal – jól megalapozott, de ténylegesen használható tudás megszerzéséhez segítse hozzá. A tételes jogi tanulmányokon túl, gyakorlati kérdések is rendszeresen megvitatásra kerülnek, így az elméleti tudás könnyebben hasznosíthatóvá válik.  A Tanszék oktatói – tudományos tevékenységük mellett – gyakorlati tapasztalattal is rendelkeznek, ami mindenképpen segíti a gyakorlat-orientált oktatást. Az oktatás mellett a Tanszék különös figyelmet fordít a tudományos aktivitásra, mind a hazai, mind a nemzetközi szűkebb szakmai közéletben.

A Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra. A Tanszék mellett tudományos diákkör, valamint kutatóműhely működik, melynek keretein belül különböző tudományos és szakmai rendezvények kerülnek megrendezésre. A kutatóműhely tagjai számos pályázaton, illetve versenyen vesznek részt. Minden évben megrendezésre kerül a kari Munkajogi Jogesetmegoldó- és Perbeszéd Verseny, melyen a kiemelkedően teljesítő hallgatók lehetőséget kapnak az Országos Munkajogi Jogesetmegoldó- és Perbeszéd Versenyen való részvételre, amelyen Tanszékünk csapata számos alkalommal – mind egyéni, mind csapat eredményeket tekintve – kiemelkedően szerepelt. A tudományos életben magukat kipróbálni vágyó hallgatóknak a Tanszék lehetőséget biztosít különböző pályázatokon (pl. Erasmus IP), konferenciákon való részvételre.  A Tanszék többek között nagy gondot fordít a hallgatók Országos Tudományos Diákköri Konferenciára történő felkészítésére is. A Tanszék az elmúlt évek OTDK-áin számos előkelő helyezést szerzett (I., II. helyezett és különdíjas dolgozatok).

Az egész életen át tartó tanulás jogi keretei a munka világában

II.    Oktatók bemutatása

  Tanszékvezető:
Prof. Dr. Kun Attila
 
2002 óta oktat munkajogot a Tanszéken.
Főbb kutatási területek: munkajogi kártérítési felelősség, kollektív munkajog, transznacionális munkajog, transznacionális kollektív alku (IFAs), CSR, a „soft law” és önszabályozás szerepe a nemzetközi munkajogban, a munkajog jogforrásai és a munkáltatói szabályzatok; innovatív szabályozási tanok a munkajogban stb.
A KRE-s főállása mellett oktat még több felsőoktatási intézményben (pl. NKE KTK: részmunkaidős egyetemi docens; SZTE ÁJK), illetve munkajogi szakértői, tanácsadói tevékenységet is folytat egy munkajogra specializálódott Ügyvédi Társulás partnereként.  
Tanulmányok: A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) ÁJK-n szerzett jogi diplomát (2002), Európa-politika szakértői oklevelet (2002), illetve PhD-fokozatot (2008). 2008-ban EMSS-Master A. Diplomat szerzett a Leuven-i Katolikus Egyetemen (European Masters Programme in Social Security).
Nemzetközi szakmai elismerés: „Marco Biagi Award 2011” (International Association of Labour Law Journals) c. munkajog-tudományi nemzetközi tudományos kitüntetés (egy spanyol és holland kollégájával közös munkáért).
2013-ban a KRE Rektorának Elismerő Oklevelében részesült.
Több hazai és külföldi szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági / szerkesztőségi tagja (pl. Munkaügyi Szemle, Magyar Munkajog, Adapt E-Journal of International and Comparative Labour Studies stb.), illetve számos tudományos testület, társaság tagja (pl. Magyar Munkajogi Társaság; Magyar Munkaügyi Kapcsolatok Társaság; Magyar Jog- és Államtudományi Társaság; Magyar Munkajogi Tudományos Diák Egyesület; Network on European Labour and Social Law of Young Researchers).
A nemzetközi Labour Law Research Network (LLRN) Advisory Committee (Tanácsadó Testület) tagja, illetve a chile-i Labour Law and Social Security Studies Center of the University of Talca Tanácsadó Testületének tagja.
2010 és 13 között az MTA Bolyai-ösztöndíjasa volt, illetve számos egyéb hazai és külföldi ösztöndíjban részesült.
Rendszeresen előad nemzetközi és hazai konferenciákon, mintegy 60 tudományos közleménye jelent meg magyar és idegen nyelven.
  Tanszékvezető- helyettes:
Prof. Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér PhD
 
Dr. Homicskó Árpád Olivér (Komárom, 1978) a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzett 2003-ban, majd ezt követően a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett 2008-ban PhD-fokozatot. A Master of European Social Security (EMSS-Master A.) képzésen 2008-ban szerzett diplomát a Leuveni Katolikus Egyetemen. 2009-ben Jogi Szakvizsgát tett, ettől kezdődően egyéni ügyvédként is tevékenykedik. 2003 óta oktat a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéken, jelenleg egyetemi docensi besorolásban. A karon Munkajogot, Szociális jogot, valamint Orvosi jogot oktat. Rendszeresen szervez és tart képzést szakorvosok számára Egészségügyi jogi képzés keretében. 2013 óta a Jogi Szakvizsga Bizottság tagja. 2010. július 1-je óta Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Nemzetközi és Tudományos Dékánhelyettese. Tagja a Kari Tanácsnak és a Szenátusnak. Elnöke a Nemzetközi Ügyek Bizottságának. Rendszeresen vesz részt hazai és nemzetközi konferenciákon, rendszeresen publikál munkajogi és társadalombiztosítási szakcikkeket, tanulmányokat magyar és idegen nyelven.
Oktatók:
Dr. Szabó Imre Szilárd

2014-ben végzett jogász szakon a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán. 2016-ban a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán munkajogi szakjogász képzettséget szerzett, és még ugyanebben az évben kezdte meg a PhD képzést a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, amit 2021-ben fejezett be summa cum laude eredménnyel. Munkája során elsősorban munkajoggal és munkaügyi kapcsolatokkal foglalkozik, ügyvédként és szakszervezeti tisztségviselőként. A Károli Gáspár Református Egyetem Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékének egyetemi adjunktusa, ahol 2018 óta oktat, továbbá előadóként részt vesz a PTE-ÁJK munkajogi szakjogász és szaktanácsadó képzésein.
Dr. Rácz-Antal Ildikó
Dr. Rácz-Antal Ildikó 2016-ban végzett a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Egyetemi évei során a Tanszék számos tevékenységébe bekapcsolódott (III. helyezett OTDK dolgozat, I. helyezett felperes munkajogi perbeszédversenyen, nemzetközi perbeszédverseny résztvevő, demonstrátor, stb.).  PhD tanulmányait is a Kar Doktori Iskolájában folytatta. Doktori kutatása a digitalizáció munkajogra gyakorolt hatásaival foglalkozik. Mint a terület egyik főbb hazai kutatója számos ösztöndíjat és pályázati projektet (Rézler Gyula Alapítvány, Campus Mundi, Eötvös József Kutatóközpont, UNKP) nyert el a téma szélesebb körű vizsgálatához, valamint több hónapot Olaszországban kutatott ezek vonatkozásában.  Oktatói tevékenysége mellett az OPL Ügyvédi Iroda munkajogi szakértőjeként dolgozik.
Megbízott oktatók:
dr. Gergely Katalin
dr. Gergely Katalin jogász, társadalombiztosítási szakértő. A Pénzügyminisztérium munkatársa, számos járulékszabályozási, és nemzetközi társadalombiztosítási témában írott cikk szerzője, a tanszék  megbízott oktatója.
2011-ben végzett a Károli Gáspár Református Egyetem Jogi karán, egyetemi évei alatt tanszéki demonstrátor volt, OTDK 1. helyezett lett a nemzetközi kollektív alku témában írt pályamunkájával. A diploma megszerzését követően a Pénzügyminisztériumnál helyezkedett el, mint társadalombiztosítási szabályozási ügyintéző. Munkája során társadalombiztosítási, járulékszabályozási ügyekkel foglalkozik mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban.
dr. Pál Lajos
1984-ben végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Dolgozott főosztályvezetőként és helyettes államtitkárként a közigazgatásban, 1986 óta részt vesz a munkajogi szabályok kodifikációjában. Szerzője, illetve szerzőtársa számos munkajogi szakcikknek, szakkönyvnek, illetve kommentárnak. A Pécsi Munkajogi Közlemények és a Munkajog c. folyóiratok szerkesztő bizottságának a tagja, a Visegrádi Magyar Munkajogi Konferencia alapítója, szakmai szervezője.
Ügyvédként munkajogi tanácsadói tevékenységet folytat, jogi képviseletet lát el munkaügyi peres- és más hatóságok előtti eljárásokban.
A Magyar Munkajogi Társaság elnökségének a tagja, a Dunakeszi Református Egyházközség presbitere.  
2016-ban az igazságügyminiszter kiemelkedő kodifikációs tevékenység elismeréseként „Vladár Gábor-díjat” adományozott. 2017-ben a Budapesti Ügyvédi Kamarától megkapta az „Eötvös Károly díjat”. 2020-ban a „Pro Iure Laboris” Díj kitüntetettje.
Publikációk: Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) www.drpallajos.com

 

III.    Tantárgyak bemutatása

A Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék által gondozott tantárgyak:

•    Munkajog I.
•    Munkajog I. szeminárium
•    Munkajog II.
•    Munkajog II. szeminárium
•    Szociális jog I.
•    Szociális jog I. szeminárium
•    Szociális jog II.
•    Szociális jog II. szeminárium
•    Munkajogi alapismeretek
•    A munkaügyi kapcsolatok rendszere és a kollektív munkajog
•    Munkaerő-piaci ismeretek
•    Munkaerő-piaci intézmények és politikák
•    Munkajog III.
•    Munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek
•    Munkajogi gyakorlat
•    Munkaügyi igazgatás
•    Nyitott koordináció a szociális védelmi rendszerekben
•    Összehasonlító egészségbiztosítás
•    Szociálpolitikai és szociális jogi alapok
•    Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ismeretek I.
•    Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ismeretek II.
•    Ügyvédi ügyvitel
•    Introduction to transnational labour law
•    A magyar egészségügyi ellátórendszer
•    A szociális biztonsági rendszerek koordinációja az EU
     tagállamaiban
•    Alapjogok a humánpolitikában - egyenlő bánásmód,
     adatvédelem
•    Az EU szociálpolitikája
•    Bevezetés a nemzetközi és az Európai Uniós egészségügyi
     szabályozásba
•    Foglalkoztatáspolitika az EU-ban
•    Introduction to European Social Security Legislation
•    Közszolgálati jog
•    Multinacionális vállalatok társadalmi felelőssége ("CSR")

 

Tanszékvezető: Prof. Dr. habil. Udvary Sándor PhD dékánhelyettes, egyetemi tanár

Oktatók:

Dr. habil. Király Lilla PhD egyetemi docens
Dr. Muzsalyi Róbert adjunktus
Prof. Dr. Szabó Imre professor emeritus

Megbízott oktatók:

dr. Zavaczky Márk András
dr. Jaszenovitsné dr. Kósa Csilla

 

Tanszéki ügyintéző: Orovecz Sándor
E-mail: ajk.tanszek@kre.hu;
Telefon: (+36-1) 370-8601/161


Ügyfélfogadási idő:

hétfő 10:30-12:00
szerda 13:00-14:30

További információ

TANSZÉK LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI

A tanszékhez tartozó tantárgyak részletes leírását, a vizsgakövetelményeket, tételeket a tanulmányi tájékoztató és a Neptun rendszer tartalmazza.


Köszöntő

A Polgári Eljárásjogi Tanszék nevében köszöntöm az olvasót. A tanszék felelőssége, hogy a magánjog, mint anyagi jog tanulása során elsajátított ismeretekhez azt a gyakorlati jelentőségű készséget csatolja, amely segítségével az igényből valódi jogorvoslat teremthető. A polgári eljárásjog azt az alaki jogot mutatja be elméleti alapossággal és gyakorlati kitekintéssel, amely a jogos igényeket bírósági közreműködéssel ténylegesen végrehajtható bírósági ítéletekké alakítja. Az eljárásjog tisztességes, gyors, igazságos működése a jogállamiság záloga; a polgárok bírósági úton érvényesíthető igényeiket olyan igazságszolgáltatási rendszerben érvényesítik, amely garantálja alkotmányos jogaikat és a tisztességes eljárást. A tanszéknek az ebben a rendszerben való jogászi közreműködés alapvető készségeinek elsajátítása a célja.

A tanszék oktatói:

Prof. Dr. Szabó Imre, professor emeritus

Szabó Imre 1976-ban szerezte diplomáját summa cum laude minősítéssel a József Attila Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, amely ma Szegedi Egyetem, majd tanársegédként helyezkedett el a Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékén. Közelebbi kutatási területei felölelik a személyállapoti pereket ill. a bizonyítást, a vállalkozások egymás közti pereit. 1996-ban PhD fokozatot szerzett, majd 2009-ben habilitált, 2010-ben egyetemi tanárrá nevezték ki. 2001 óta vezeti a SZE ÁJK Polgári jogi és Polgári eljárásjogi tanszékét, 2000 és 2011 között a KRE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszékének is tanszékvezetője volt. 1993-tól 1999-ig a SZE kancellárja, 2000-2002 között főtitkára; 2002 és 2013 között a SZE ÁJK dékánja.

Szakvizsgázott jogász, ügyvédként és az MKIK mellett működő Állandó Választottbíróság választottbírája, elnökségi tagja. Elsősorban polgári eljárásjogi tárgyakat oktat, a SZE Élelmiszeripari Karán jogi ismereteket is oktat. Számos cikk és monográfia szerzője a személyállapoti perek témakörében, jogi szakvizsgakönyv megírásában is közreműködött. A tanszék oktatóival együttműködésben szerzője és szerkesztője a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény Kommentárjának, amely a Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában jelent meg. 2013-tól tagja a Polgári Perrendtartási Kodifikációs Szerkesztőbizottságnak.

Prof. Dr. habil. Udvary Sándor, PhD, tanszékvezető egyetemi tanár

Udvary Sándor 1998-ban az ELTE ÁJK-n szerezte jogi diplomáját cum laude minősítéssel. Ebben az évben oktatni kezdett az ELTE-n, majd 1999-től folyamatosan oktat a Károli Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, 2005-től tanársegéd, 2008-tól adjunktus. 2001-ben jogi szakvizsgát szerzett. Tudományos fokozatát 2008-ban szerezte az „Alkotmányos médiajog” c. PhD értekezése megvédésével, summa cum laude minősítéssel. 2010-től egyetemi docens, 2011-től vezeti a Polgári Eljárásjogi Tanszéket. 1998-tól 2017-ig az Alkotmánybíróságon dolgozott főtanácsadóként, valamint jogtanácsosként képviselte az Alkotmánybíróság Hivatalát. 2017-től végrehajtói irodáját vezeti Győrben. Kutatási területe a kollektív igényérvényesítés, sajtó-helyreigazítási igények, médiajog alkotmányjogi vetületei, új technológiák joga. 2014-2015-ben a Common Sense Society Pannonius Fellow-ja, Washington DC-ben folytatta kutatását, aminek eredményeképpen 2015-ben habilitált a "Pro Actione Collectiva" c. monográfiájával. Tagja a jogi és a végrehajtói szakvizsgabizottságnak.

Oktatott tantárgyak:

Polgári Perjog I.

A tantárgy célja annak bemutatása, hogy miként, milyen feltételek mellett érvényesíthetik a jogalanyok a vitás jogi érdekeiket. E tantárgy a teljesség igényével öleli fel mindazokat a jogszabályokat, amelyek a bírósági jogérvényesítéshez kapcsolódnak. E két féléves tantárgy első felében a tananyag a polgári eljárásjog jogforrásaitól az elsőfokú eljárásra vonatkozó szabályokig tart.

Polgári Perjog II.

A tantárgy célja annak bemutatása, hogy miként, milyen feltételek mellett érvényesíthetik a jogalanyok a vitás jogi érdekeiket. E két féléves tantárgy második felében az előadások tematikája, a tananyag a határozatok fajtáitól a perorvoslati rendszeren keresztül a különleges eljárásokra vonatkozó szabályokig terjed.

Polgári Nemperes eljárások

A tantárgy célja, hogy a polgári eljárásjogi ismeretekre építve betekintést nyújtson a legfontosabb bírósági és közjegyzői nemperes eljárásokba. Ezek ismerete ma már elengedhetetlen a gyakorló jogászok számára, minden jogászi hivatásrendnek egyaránt.

 

Tanszékvezető: Prof. Dr. habil. Boóc Ádám PhD dékánhelyettes, egyetemi tanár

Oktatók:

Dr. Bodzási Balázs PhD egyetemi docens
Dr. Gyüre Annamária Csilla PhD
egyetemi docens
Dr. Halász Vendel PhD adjunktus
Dr. Korom Ágoston PhD adjunktus
Prof. Dr. habil. Nochta Tibor PhD egyetemi tanár
Prof. Dr. habil. Sándor István PhD DSc TEP egyetemi magántanár, oktató
Prof. Dr. Szalma József PhD DSc professor emeritus
Prof. Dr. habil. Szuchy Róbert PhD egyetemi tanár
Dr. Visontai-Szabó Katalin Anett PhD adjunktus

Megbízott oktatók:

Dr. Bicskei Ferenc
Dr. Burai – Kovács János
Dr. Fábián Ferenc PhD
Dr. Fehér Lóránt András PhD
Dr. Grosu Manuéla
Dr. Havasi Dezső
Dr. Horváth Géza
Dr. Kovács Szabolcs György
Kókai-Kunné Dr. Szabó Ágnes PhD
Dr. Ocskó Eszter PhD
Dr. Pálvölgyi Szilas PhD
Dr. Schubauer Petra PhD
dr. Szűrösné dr. Takács Andrea
Dr. Tóásó Bálint
Dr. Tóth M. Gábor

Tanszéki ügyintéző: Sajbenné Zöldi Enikő
E-mail: ajk.tanszek@kre.hu;
Telefon: (+36-1) 370-8601/160

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 13:00-14:30
csütörtök: 8:30-10:00

További információ

TANSZÉK LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI

A tanszékhez tartozó tantárgyak részletes leírását, a vizsgakövetelményeket, tételeket a tanulmányi tájékoztató és a Neptun rendszer tartalmazza.


Tanszék bemutatása

A Polgári Jogi Tanszék a jogászképzés hagyományos alappillére: oktatási portfóliójába tartozik valamennyi polgári jogi témakör, illetve az agrár- és környezetvédelmi jog.
A Tanszéket hosszú időn keresztül Prof. Dr. Sándor István egyetemi magántanár, ügyvéd vezette, aki ma is a Tanszék oktatói közé tartozik, mint egyetemi magántanár. Jelenleg Prof. Dr. habil. Boóc Ádám egyetemi docens vezeti a szervezeti egységet.
A Tanszék valamennyi tárgya oktatása során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az elméleti alapokon túlmenően a gyakorlati polgári jogba is betekintést nyerhessenek a hallgatók – figyelemmel a folyamatosan változó hazai, uniós és nemzetközi jogi környezetre is.
A Tanszék valamennyi oktatója végez az oktatási tevékenységéhez kapcsolódó gyakorlati tevékenységet is, többen ügyvédként vagy bíróként tevékenykednek, mások a közigazgatásban dolgoznak vezető beosztásokban, vagy tanácsadói tevékenységet folytatnak. Mindannyian aktívan közreműködnek abban, hogy a hallgatók akár gyakorlati helyeken is kipróbálhassák a foglalkozásokon megszerzett tudásukat. Az oktatók aktívan részt vesznek mind a hazai, mind a területükhöz kapcsolódó külföldi szakmai közéletben, konferenciák aktív előadói.
A Tanszék mellett működik a legnagyobb létszámú demonstrátori közösség, amely az alapja a tanszéki hallgatói programoknak. Rendszeresen szervezünk tudományos diákköri programokat, amelyek keretében a hallgatók számára kiemelkedően fontos és érdekes témák kerülnek megvitatásra, gyakran külső szakértő meghívásával. A tehetséggondozás további lehetősége a tudományos diákköri dolgozatok írása, és ezekkel különböző versenyeken való részvétel. A Tanszék kiemelt feladatának tekinti a hallgatók Országos Tudományos Diákköri Konferenciára történő részvételét is.

Évfolyamdolgozati és szakdolgozati témák
Oktatók elérhetősége
Tantárgyak és oktatóik

Kutatóműhely: Civilisztikai Tudományok Kutatóműhelye

A Civilisztikai Tudományok Kutatóműhelye a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi, valamint Polgári Eljárásjogi Tanszékeinek részeként, a 41/2014 (X.2) Kari Tanács jóváhagyásával pedig a Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Kutatóműhely is részévé vált.
A Kutatóműhely feladata a Kari kutatási programhoz igazodó kutatások végzése, továbbá a civilisztika területén zajló aktuális nemzeti, uniós és nemzetközi jogalkotási, gyakorlati folyamatok elemzése, bemutatása, azok jogtörténeti kontextusban való elhelyezése.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont