Készült: 2022-10-14
Módosítás: 2023-03-22

Közjogi Intézet

Intézetvezető: Dr. habil. Köbel Szilvia PhD egyetemi docens

 

Tisztelt Látogató!

Szeretettel köszöntöm a Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara Közjogi Intézetének honlapján.

2022. október1-tőllépett hatályba a Károli Gáspár Református Egyetem új Szervezeti és Működési Rendje  (SZMR),  amely az Állam-és Jogtudományi Karon új intézeti struktúrát hozott létre. Ennek keretében állt fel a Közjogi Intézet. Az intézeti struktúra bevezetése egyes tanszékek szervezeti rendjében is átalakítást eredményezett, így a Közjogi Intézet három olyan tanszéket foglal magába, amelyek eddig más keretben működtek.A három tanszék közös jellemzője, hogy olyan jogterületeket lefedő tantárgyakat oktatnak, amelyek a jogrendszertani tagozódás szerint hagyományosan a közjog ágazatába tartoznak.

Az eddigi Alkotmányjogi Tanszék elnevezése Alkotmányjogi és Egyházjogi Tanszékre változott. Az Egyházjog I. (Állami Egyházjog) és Egyházjog II. (Felekezeti Egyházjog) kötelező tantárgyak korábban a Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszékhez tartoztak, ám már a 2015-ös mintatantervben megjelent az új tematika, miszerint az Alkotmányjog tantárgy alapjogi félévéhez–nevezetesen a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadsága alapjogához–kapcsolódik az Egyházjog tantárgy oktatása, és ennek megfelelően készült el 2016-ban az új egyházjogi tankönyv is. 2022 tavaszán az Egyházjog I.-II.tantárgy az Alkotmányjogi Tanszékhez került, az SZMR hatálybalépésével pedig –református egyházi fenntartású egyetem lévén –a tanszék elnevezésében is megjelent az egyházjog tantárgy.

A Közigazgatási Jogi Tanszékbe az SZMR hatálybalépésével beolvadt a korábbi Infokommunikációs Tanszék, és ez a tanszék új elnevezésében is megjelenik. A Közigazgatási és Infokommunikációs Tanszékgondozásába került minden olyan tantárgy, amelyet a korábbi Infokommunikációs Tanszékkeretében oktattak. A közigazgatásban egyre hangsúlyosabbá válik a digitalizáció, az információtechnológia, és ez indokolttá teszi, hogy a jogász képzésben a klasszikus közigazgatási jogi tantárgyak mellett kapjanak helyet az  infokommunikációs tantárgyak is. Az infokommunikációs jogterületnek kétségkívül számos ponton  van napjainkban kiterjedt kapcsolódása az alapjogokhoz is. Mivel az Alkotmányjog és a Közigazgatási Jog tantárgyakból komplex záróvizsgát tesznek a joghallgatók, a záróvizsgára való felkészítéshez a tananyag összehangolását is elősegítheti az új tanszéki struktúra.

A Pénzügyi Jogi Tanszék a mostani strukturális átalakítás nyomán vált önállóvá, ugyanis kivált a Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszékből. Az önálló Pénzügyi Jogi Tanszék megalakulását indokolta egyfelől az, hogy a Pénzügyi Jog szigorlati(alapvizsga)tantárgy, és a tantárgy fejlesztésének lehetősége  az  új  tanszéki  keretben  biztosított  leginkább.  Másfelől  pedig  a jogrendszer  közjogi ágazatába tartozó pénzügyi jog az Alkotmányjog és a Közigazgatási Jog tárgyköreihez áll a legközelebb. Ennélfogva a Pénzügyi Jogi Tanszék általoktatott tantárgyak tematikájának a közjogi karakterét a közös intézeti keret markánsabbá teszi.

A Közjogi Intézet a hagyományos tanszéki munkán és kereteken felül a közös stratégiai kutatási projektekés tudományos konferenciák, kutatóműhelyek, a tehetséggondozás,a hallgatók versenyekre való felkészítése,a tudományos diákköri konferencia, a doktori képzés, az oktatók tudományos előmenetele, a tananyagfejlesztés, a hazai és nemzetközi társintézetekkel/tanszékekkel, valamint más szakmai fórumokkal való kapcsolatok fejlesztése tekintetében kíván hatékony munkát végezni.

Dr. habil. Köbel Szilvia PhD
intézetvezető

 

Tanszékvezető: Prof. Dr. habil. Cservák Csaba PhD egyetemi tanár

Tanszékvezető-helyettes: Dr. habil. Köbel Szilvia PhD egyetemi docens

Oktatók:

Dr. Farkas György Tamás PhD adjunktus
Dr. Jankó-Badó Andrea PhD adjunktus
Dr. habil. Szabó Zsolt PhD
egyetemi docens
Prof. Dr. habil. Trócsányi László Henrik PhD egyetemi tanár

Megbízott oktatók:

Prof. Dr. Kukorelli István Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője, egyetemi tanár, az MTA doktora (D.Sc.)
Dr. Schweitzer Gábor – Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat;  Társadalomtudományi Kutatóközpont, Jogtudományi Intézet ; Jogelméleti, Jogszociológiai és Jogtörténeti Osztály
Dr. habil. Téglási András Nemzeti Közszolgálati Egyetem docens, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar (ÁNTK) oktatási dékánhelyettes, Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke, Alkotmánybíróság vezető-főtanácsos.

 

Tanszéki ügyintéző: Sajbenné Zöldi Enikő
E-mail: ajk.tanszek@kre.hu;
Telefon: (+36-1) 370-8601/160

Ügyfélfogadási idő:
hétfő 13:00-14:30
csütörtök 8:30-10:00

További információ

TANSZÉK LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI

A tanszékhez tartozó tantárgyak részletes leírását, a vizsgakövetelményeket, tételeket a tanulmányi tájékoztató és a Neptun rendszer tartalmazza.


Alkotmányjogi Tanszék

Tisztelettel köszöntjük az Alkotmányjogi Tanszék honlapján! Az alábbiakban röviden bemutatjuk a tanszék személyi állományát, valamint az itt tanított állandó tantárgyak témáit.


A tanszékvezető: Prof. Dr. habil. Cservák Csaba PhD  egyetemi tanár

Prof. Dr. Cservák Csaba 1978-ban született Budapesten. 2001-ben szerzett diplomát az ELTE ÁJK-n summa cum laude minősítéssel. 2002-től 2005-ig az Országos Választási Bizottság tagja. 2002-ben a Független Jogász Fórum elnökségi tagjának választották. 2007 óta a Független Jogász Fórum elnöke. 2008-tól a Szegedi Tudományegyetem Jogbölcseleti tanszékének adjunktusa. Ügyvédi praxist folytat, főképp alkotmányos alapjogokkal összefüggő és öröklési jogi kérdésekben. 2010 decemberétől a Károli Gáspár Református Egyetem Alkotmányjogi Tanszékének egyetemi docense, majd 2011 szeptemberétől tanszékvezető egyetemi docens. 2010-től 2012-ig a Köztársasági Elnök Jogi, Alkotmányossági és Közigazgatási Hivatalvezetője államtitkári besorolásban. 2012-től a Jogi Szakvizsga Bizottság tagja. 2014 februárjától a Független Rendészeti Panasztestület tagja.

Dr. Szabó Zsolt egyetemi docens 2005-ben az ELTE-n szerzett jogi diplomát, 2010-ben pedig PhD fokozatot, azóta a Károli Gáspár Református Egyetem docens. Alkotmányjogot és jogalkotástant oktat, fő kutatási területe az összehasonlító parlamenti jog és jogalkotástan. E témakörökben számos hazai és külföldi publikációja jelent meg. Tagja a Deutsche Gesellschaft für Parlamentsfragen-nek, a Hansard Society-nek, és az International Association of Legislation-nek. Oktatói tevékenysége mellett az Országgyűlés Hivatalának munkatársa. Több külföldi egyetemen tartott előadást magyar- és összehasonlító alkotmányjogi témákban (Drezda, Graz, Regensburg, Halle, Lisszabon), 2015-ben az Institut für Ostrecht (München-Regensburg) vendégkutatója volt. A 2016-ban indult Parlamenti Szemle szakfolyóirat alapítója és szerkesztője, a Parlamenti Kutatások Központjának külső kutatója.

A tanszék által oktatott tárgyak:

Kötelező tárgyak:

Alkotmányjog I.

Az alkotmányjog az egész jogrendszer alapját képezi, így különösen fontos ennek a tárgynak az alapos ismertetése. Ebben a félévben a hallgatók megismerkedhetnek az alkotmányjog fogalmával és annak forrásaival, az egyes alkotmányfejlődési utakkal és a magyar alkotmányfejlődéssel. A félév során kiemelt szerepet kap a szuverenitás és a hatalommegosztás kérdése. Emellett az Alkotmányjog I. tárgyat hallgatók megismerhetik az államforma és kormányforma fogalmát, az állampolgárság főbb kérdéseit, továbbá a jogforrások fogalmát és a jogforrási hierarchiát. Alkotmányjog I. tárgy keretein belül a hallgatók betekintést nyerhetnek az állami szervezet felépítésébe. Így különösen a tananyag részét képezi parlamenti jog és a köztársasági elnökre vonatkozó szabályrendszer.

Alkotmányjog II.

Az Alkotmányjog I. tárgy folytatása, melynek keretein belül a hallgatók megismerkedhetnek az igazságszolgáltatás alkotmányos alapelveivel, a bírói és az ügyészi szervezet felépítésével és fő funkcióival. A közjoggal kapcsolatos későbbi tárgyak megértéséhez nélkülözhetetlen a kormányzati rendszerek, kormányformák alapos tanulmányozása, így a félév során ezen kérdések alapos ismertetése sem maradhat el.  A félév másik kiemelkedő témája az egyes alapjogok kialakulása, illetve azok részletes ismertetése. Az alkotmányos alapjogok deklarálása vajmi keveset ér garanciarendszer nélkül. Így különös hangsúlyt helyezünk az alapvető jogok érvényesítésére, az Alkotmánybíróság bemutatására.

Alkotmányjog vázlata

Kötelezően választható tárgyak:

Összehasonlító alkotmányjog

A kurzust hallgatók megismerkedhetnek a kormányzati rendszerekkel, a parlament, a kormány és az államfő szerepével nemzetközi összevetésben. Az órákon sor kerül választási jog és az egyes államokban megvalósuló választási rendszerek ismertetésére. A tananyag egyik fő mondanivalója a kormányzati és választási rendszerek együttes elemzésének fontossága, a komplex jogszemlélet nélkülözhetetlensége. Ezek mellett az igazságszolgáltatás és az alkotmánybíráskodás összehasonlító alkotmányjoga is a tárgy részét képezik.

 

Tanszékvezető: Prof. Dr. habil. Rixer Ádám PhD egyetemi tanár

Tanszékvezető-helyettes: Dr. habil. Móré Sándor PhD egyetemi docens
Tanszékvezető-helyettes: Dr. Tóth András PhD egyetemi docens

Oktatók:

Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs PhD egyetemi docens
Dr. Molnár Péter tanársegéd
dr. Nagy Attila Mihály tanársegéd
Dr. Szabó Annamária Eszter PhD egyetemi docens

Megbízott oktatók:

Dr. Linder Viktória Gyöngyi PhD egyetemi docens
Dr. Péterfalvi Attila, PhD. címzetes egyetemi tanár, a NAIH elnöke
dr. Pintér Gábor
dr. Szabó Endre Győző, NAIH alelnöke, megbízott oktató
Dr. Szecskó József
Dr. Székely Gergely

 

Tanszéki ügyintéző: Csábri Mónika
E-mail: ajk.tanszek@kre.hu;
Telefon: (+36-1) 370-8601/160

Ügyfélfogadási idő:

szerda 14:30-16:00
péntek: 10:30-12:00

További információ

 

TANSZÉK LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI

A tanszékhez tartozó tantárgyak részletes leírását, a vizsgakövetelményeket, tételeket a tanulmányi tájékoztató és a Neptun rendszer tartalmazza.

 

Tanszékvezető: Dr. Ercsey Zsombor PhD egyetemi docens

Oktatók:

Dr. habil. Bencsik András PhD egyetemi docens
Dr. Menyhárt Szabolcs Gyula PhD egyetemi docens
Dr. Miskolczi-Bodnárné Dr. Harsányi Gyöngyi Melinda PhD egyetemi docens

Megbízott oktatók:

dr. Pálffy Miklós

 

Tanszéki ügyintéző: Csábri Mónika
E-mail: ajk.tanszek@kre.hu;
Telefon: (+36-1) 370-8601/160

Ügyfélfogadási idő:

szerda 14:30-16:00
péntek: 10:30-12:00

További információ

 

TANSZÉK LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI

A tanszékhez tartozó tantárgyak részletes leírását, a vizsgakövetelményeket, tételeket a tanulmányi tájékoztató és a Neptun rendszer tartalmazza.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont