Készült: 2022-10-14
Módosítás: 2024-03-06

Közjogi Intézet

Intézetvezető: Dr. habil. Köbel Szilvia PhD egyetemi docens

 

Tisztelt Látogató!

Szeretettel köszöntöm a Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara Közjogi Intézetének honlapján.

2022. október1-tőllépett hatályba a Károli Gáspár Református Egyetem új Szervezeti és Működési Rendje  (SZMR),  amely az Állam-és Jogtudományi Karon új intézeti struktúrát hozott létre. Ennek keretében állt fel a Közjogi Intézet. Az intézeti struktúra bevezetése egyes tanszékek szervezeti rendjében is átalakítást eredményezett, így a Közjogi Intézet három olyan tanszéket foglal magába, amelyek eddig más keretben működtek.A három tanszék közös jellemzője, hogy olyan jogterületeket lefedő tantárgyakat oktatnak, amelyek a jogrendszertani tagozódás szerint hagyományosan a közjog ágazatába tartoznak.

Az eddigi Alkotmányjogi Tanszék elnevezése Alkotmányjogi és Egyházjogi Tanszékre változott. Az Egyházjog I. (Állami Egyházjog) és Egyházjog II. (Felekezeti Egyházjog) kötelező tantárgyak korábban a Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszékhez tartoztak, ám már a 2015-ös mintatantervben megjelent az új tematika, miszerint az Alkotmányjog tantárgy alapjogi félévéhez–nevezetesen a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadsága alapjogához–kapcsolódik az Egyházjog tantárgy oktatása, és ennek megfelelően készült el 2016-ban az új egyházjogi tankönyv is. 2022 tavaszán az Egyházjog I.-II.tantárgy az Alkotmányjogi Tanszékhez került, az SZMR hatálybalépésével pedig –református egyházi fenntartású egyetem lévén –a tanszék elnevezésében is megjelent az egyházjog tantárgy.

A Közigazgatási Jogi Tanszékbe az SZMR hatálybalépésével beolvadt a korábbi Infokommunikációs Tanszék, és ez a tanszék új elnevezésében is megjelenik. A Közigazgatási és Infokommunikációs Tanszékgondozásába került minden olyan tantárgy, amelyet a korábbi Infokommunikációs Tanszékkeretében oktattak. A közigazgatásban egyre hangsúlyosabbá válik a digitalizáció, az információtechnológia, és ez indokolttá teszi, hogy a jogász képzésben a klasszikus közigazgatási jogi tantárgyak mellett kapjanak helyet az  infokommunikációs tantárgyak is. Az infokommunikációs jogterületnek kétségkívül számos ponton  van napjainkban kiterjedt kapcsolódása az alapjogokhoz is. Mivel az Alkotmányjog és a Közigazgatási Jog tantárgyakból komplex záróvizsgát tesznek a joghallgatók, a záróvizsgára való felkészítéshez a tananyag összehangolását is elősegítheti az új tanszéki struktúra.

A Pénzügyi Jogi Tanszék a mostani strukturális átalakítás nyomán vált önállóvá, ugyanis kivált a Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszékből. Az önálló Pénzügyi Jogi Tanszék megalakulását indokolta egyfelől az, hogy a Pénzügyi Jog szigorlati(alapvizsga)tantárgy, és a tantárgy fejlesztésének lehetősége  az  új  tanszéki  keretben  biztosított  leginkább.  Másfelől  pedig  a jogrendszer  közjogi ágazatába tartozó pénzügyi jog az Alkotmányjog és a Közigazgatási Jog tárgyköreihez áll a legközelebb. Ennélfogva a Pénzügyi Jogi Tanszék általoktatott tantárgyak tematikájának a közjogi karakterét a közös intézeti keret markánsabbá teszi.

A Közjogi Intézet a hagyományos tanszéki munkán és kereteken felül a közös stratégiai kutatási projektekés tudományos konferenciák, kutatóműhelyek, a tehetséggondozás,a hallgatók versenyekre való felkészítése,a tudományos diákköri konferencia, a doktori képzés, az oktatók tudományos előmenetele, a tananyagfejlesztés, a hazai és nemzetközi társintézetekkel/tanszékekkel, valamint más szakmai fórumokkal való kapcsolatok fejlesztése tekintetében kíván hatékony munkát végezni.

Dr. habil. Köbel Szilvia PhD
intézetvezető

 

Tanszékvezető: Prof. Dr. habil. Cservák Csaba PhD egyetemi tanár

Tanszékvezető-helyettes: Dr. habil. Köbel Szilvia PhD egyetemi docens

Oktatók:

Dr. Farkas György Tamás PhD adjunktus
Dr. Jankó-Badó Andrea PhD adjunktus
Dr. habil. Szabó Zsolt PhD
egyetemi docens
Prof. Dr. habil. Trócsányi László Henrik PhD egyetemi tanár

Megbízott oktatók:

dr. Kiss Balázs
dr. Köbel Dávid
Dr. Kruzslic Péter Pál
Prof. Dr. Kukorelli István
Prof. Dr. Schweitzer Gábor
dr. Tallódi Zoltán
Dr. habil. Téglási András
dr. Tóth-Lakos Fruzsina

 

Tanszéki ügyintéző: Sajbenné Zöldi Enikő
E-mail: ajk.tanszek@kre.hu;
Telefon: (+36-1) 370-8601/160

Ügyfélfogadási idő:
hétfő 13:00-14:30
csütörtök 8:30-10:00

További információ

TANSZÉK LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI

A tanszékhez tartozó tantárgyak részletes leírását, a vizsgakövetelményeket, tételeket a tanulmányi tájékoztató és a Neptun rendszer tartalmazza.

 

Tanszékvezető: Prof. Dr. habil. Rixer Ádám PhD egyetemi tanár

Tanszékvezető-helyettes: Dr. habil. Móré Sándor PhD egyetemi docens
Tanszékvezető-helyettes: Dr. Tóth András PhD egyetemi docens

Oktatók:

Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs PhD egyetemi docens
Dr. Molnár Péter tanársegéd
dr. Nagy Attila Mihály adjunktus
Dr. Szabó Annamária Eszter PhD egyetemi docens

Megbízott oktatók:

Dr. Bálint János
dr. Lendvai Gergely Ferenc
Dr. Linder Viktória Gyöngyi
Dr. Papp János Tamás
Dr. Péterfalvi Attila
dr. Pintér Gábor
Dr. Szalai Anita
Dr. Szecskó József

 

Tanszéki ügyintéző: Csábri Mónika
E-mail: ajk.tanszek@kre.hu;
Telefon: (+36-1) 370-8601/160

Ügyfélfogadási idő:

szerda 14:30-16:00
péntek: 10:30-12:00

További információ

 

TANSZÉK LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI

A tanszékhez tartozó tantárgyak részletes leírását, a vizsgakövetelményeket, tételeket a tanulmányi tájékoztató és a Neptun rendszer tartalmazza.

 

Tanszékvezető: Dr. Ercsey Zsombor PhD egyetemi docens

Oktatók:

Dr. habil. Bencsik András PhD egyetemi docens

Megbízott oktatók:

dr. Reinspach Kristóf Boldizsár

 

Tanszéki ügyintéző: Csábri Mónika
E-mail: ajk.tanszek@kre.hu;
Telefon: (+36-1) 370-8601/160

Ügyfélfogadási idő:

szerda 14:30-16:00
péntek: 10:30-12:00

További információ

 

TANSZÉK LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI

A tanszékhez tartozó tantárgyak részletes leírását, a vizsgakövetelményeket, tételeket a tanulmányi tájékoztató és a Neptun rendszer tartalmazza.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont