Készült: 2015-10-26
Módosítás: 2022-02-24

Bűnügyi Tudományok Intézete

Intézetvezető: Prof. Dr. habil. Domokos Andrea egyetemi tanár

Intézetvezető-helyettes: Prof. Dr. Czine Ágnes PhD egyetemi tanár

Főállású oktatók a jogászképzésben:

Dr. Dobrocsi Szilvia PhD LL.M egyetemi docens
Prof. Dr. Tóth Mihály egyetemi tanár
dr. Papp Petra LL.M tanársegéd
dr. Wiedemann János tanársegéd

Megbízott óraadók a jogászképzésben:

Dr. Lajtár István PhD címzetes egyetemi tanár, a Legfőbb Ügyész közjogi helyettese
Dr. Ibolya Tibor címzetes egyetemi docens, fővárosi főügyész
Dr. Belegi József ny. kúriai tanácselnök
Dr. Balogh Zoltán legfőbb ügyészségi ügyész
Dr. Beregszászi Gizella mb. osztályvezető ügyész, Legfőbb Ügyészség
Dr. Garai Renáta PhD LL.M - tudományos munkatárs, OKRI
Dr. Tihanyi Miklós NKE egyetemi docens
dr. Bicskei Tamás doktorandusz hallgató
dr. Fiedler Bálint doktorandusz hallgató


Tanszéki ügyintéző: Orovecz Sándor
E-mail: ajk.tanszek@kre.hu;
Telefon: (+36-1) 370-8601/161

Ügyfélfogadási idő:

hétfő 10:30-12:00
szerda 13:00-14:30

INTÉZET LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI

További információ


Intézetünk gondozza a büntető anyagi jog, a büntető eljárási jog, a büntetés-végrehajtási jog, a kriminológia és a kriminalisztika tárgyakat, együttes nevükön: a bűnügyi tudományokat.

A református egyetem jogi karán a bűnügyi tudományok oktatása azonos a világi karokon biztosított oktatással, azzal a plusszal, amelyet a keresztyén, illetve az egyetemes keresztény értékek átadása jelent. Ezen értékek megmutatkoznak a halálbüntetés, az abortusz, az eutanázia vagy éppen az egyes alapjogokat sértő bűncselekmények tanítása során.

Intézetünk oktatói Irk Alberttel együtt vallják az erkölcs és a jog „közös gyökerűségét”. Egyúttal az a hitvallásunk, hogy az elmélet és a gyakorlat együttese eredményezi a büntető tudományokra vonatkozó egységes tudást.

Intézetünkön alkotmánybíró a büntető eljárási jog tantárgyfelelőse. A büntetés végrehajtási jogra vonatkozó elméleti és gyakorlati tudásanyagot a legfőbb ügyész közjogi helyettestől tanulhatják meg hallgatóink. A kriminalisztikát a fővárosi főügyész oktatja. Ők a nemzetközi és a hazai jogirodalom bemutatása mellett saját több évtizedes gyakorlati tapasztalataikat is közvetítik a hallgatóság felé.

Valamennyi oktatónk elkötelezettje a gyakorlati büntetőjogászi munka bemutatásának, folyamatos büntetés végrehajtási intézet, büntető bírósági tárgyaláslátogatások teszik életközelivé a hallgatók számára a büntetőjogász szakmát.

Az Intézet tudományos diákköri aktivitása évek óta kimagasló, amely a számos tudományos diákköri ülés megszervezésén túl a hallgatói eredményekben és az oktatói-hallgatói szakmai kapcsolattartás minőségében is megmutatkozik.

Az Intézet mellett működik a kutatóműhely, amelyet a bűnügyi tudományok „polihisztoráról”, a református Finkey Ferencről neveztünk el ünnepélyes Tudományos Diákköri ülésünkön.

Az Intézet oktatói szerzőségével – szerkesztésében Szakvizsga-felkészítő kötetek jelennek meg, az IM által kiadott hivatalos tételsor alapján összeállítva a büntetőjogi és a büntetőeljárásjogi szakvizsgára tanulandó anyagot. A kötetek a joggyakorlatot szemléletesen, a szövegbe ágyazott példákon keresztül ismertetik.

Az Intézethez kapcsolódik a Bűnügyi szakjogász képzés, melynek szakvezetője Prof. Dr. Domokos Andrea. A képzés kidolgozói Dr. Ibolya Tibor fővárosi főügyész és Dr. Kovács Lajos ny. rendőr ezredes.

A tanszék által gondozott tárgyak:

Kötelező tantárgyak a jogászképzésben:

Büntetőjog I. (előadás)
Büntetőjog I. (szeminárium)
Büntetőjog II. (előadás)
Büntetőjog II. (szeminárium)
Büntetőjog III. (előadás)
Büntetőjog III. (szeminárium)
Büntetőjog IV. (előadás)
Büntetőjog IV. (szeminárium)
Büntető eljárásjog I. (előadás)
Büntető eljárásjog I. (szeminárium)
Büntető eljárásjog II. (előadás)
Büntető eljárásjog II. (szeminárium)
Büntető eljárásjog III. (szakszeminárium)
Büntetés-végrehajtási jog (előadás)
Kriminalisztika (előadás)
Kriminológia (előadás)
Kriminológia I. (előadás)
Kriminológia II. (előadás)


Fakultatív tantárgyak a jogászképzésben:

Bűnelemzés a modern bűnüldözésben
Büntető eljárásjog I. szakszeminárium
Büntető eljárásjog II. szakszeminárium
Büntetőjogi jogalkalmazási problémák ügyészi szemmel gyakorlati megközelítésben ténylegesen megtörtént jogesetek feldolgozásával
Érvek és ellenérvek, avagy jogérzéket fejlesztő szerepjátékok
Magyarország Új Büntető Törvénykönyve záróvizsga felkészítő
Katonai bűncselekmények
Krimináltaktika – nyomozásszervezés
Kriminálpolitika
Gazdasági bűncselekmények
Családon belüli erőszak

Bűnügyi szakjogász képzésben oktatott tantárgyak:

Kriminalisztikai alapok 
Igazságügyi orvostan 
Igazságügyi elmekórtan és igazságügyi pszichológia
Hagyományos és modern krimináltechnika 
Krimináltaktika - nyomozásszervezés 
Krimináltaktika - bizonyítási eljárások
Krimináltaktika - kihallgatási taktika
Leplezett eszközök
Élet és testi épség elleni bűncselekmények bizonyítása és bírósági gyakorlata
Sorozatbűncselekmények felismerése és bizonyítása 
Vagyon elleni, gazdasági és korrupciós bűncselekmények bizonyítása és bírósági gyakorlata
Közlekedési bűncselekmények bizonyítása és bírósági gyakorlata 
Szexuális bűncselekmények bizonyítása és bírósági gyakorlata
Szervezett és banda-bűnözés 
Típushibák a nyomozásban 
Védőügyvéd a büntetőeljárásban
A gyermek, mint speciális alany, a büntetőeljárásban és a családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügyek bizonyítása és bírósági gyakorlata
Híres bűnügyek, híres kriminalisták
Klasszikus magánnyomozástan

Jogi szakokleveles lelkész szakon oktatott tantárgyak:

A büntetőjog alapjai

Jogi felsőoktatási szakképzési szakon oktatott tantárgyak:

Büntetőjogi alapok I.
Büntetőjogi alapok II.

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont