Készült: 2015-10-26
Módosítás: 2022-11-02

Bűnügyi Tudományok Intézete 

Intézetvezető: Prof. Dr. Domokos Andrea dékánhelyettes, egyetemi tanár

Büntető Eljárásjogi Tanszék

Tanszékvezető: Prof. Dr. Czine Ágnes egyetemi tanár

Oktatók:

Dr. Dobrocsi Szilvia PhD LL.M egyetemi docens


Büntetőjogi Tanszék

Tanszékvezető: Prof. Dr. Domokos Andrea egyetemi tanár

Oktatók:

dr. Papp Petra LL.M tanársegéd
Prof. Dr. Tóth Mihály
professor emeritus


Megbízott Oktatók:

Dr. Antal Szilvia - fővárosi főügyészségi, csoportvezető ügyész
Dr. Balogh Zoltán legfőbb ügyészségi ügyész
Dr. Belegi József ny. kúriai tanácselnök
Dr. Beregszászi Gizella mb. osztályvezető ügyész, Legfőbb Ügyészség
dr. Bicskei Tamás – doktorandusz
dr. Fiedler Bálint doktorandusz hallgató
dr. Fodor Balázs - ügyvéd
Dr. Garai Renáta PhD LL.M - tudományos munkatárs, OKRI
Dr. Ibolya Tibor címzetes egyetemi tanár, Legfőbb Ügyész büntetőjogi helyettese
Dr. Lajtár István PhD címzetes egyetemi tanár, a Legfőbb Ügyész közjogi helyettese
Dr. Tihanyi Miklós NKE egyetemi docens

Tanszéki ügyintéző: Orovecz Sándor
E-mail: ajk.tanszek@kre.hu;
Telefon: (+36-1) 370-8601/161

Ügyfélfogadási idő:

hétfő 10:30-12:00
szerda 13:00-14:30

További információ

 

INTÉZET LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI

Intézetünk gondozza a büntető anyagi jog, a büntető eljárási jog, a büntetés-végrehajtási jog, a kriminológia és a kriminalisztika tárgyakat, együttes nevükön: a bűnügyi tudományokat.

A református egyetem jogi karán a bűnügyi tudományok oktatása azonos a világi karokon biztosított oktatással, azzal a plusszal, amelyet a keresztyén, illetve az egyetemes keresztény értékek átadása jelent. Ezen értékek megmutatkoznak a halálbüntetés, az abortusz, az eutanázia vagy éppen az egyes alapjogokat sértő bűncselekmények tanítása során.

Intézetünk oktatói Irk Alberttel együtt vallják az erkölcs és a jog „közös gyökerűségét”. Egyúttal az a hitvallásunk, hogy az elmélet és a gyakorlat együttese eredményezi a büntető tudományokra vonatkozó egységes tudást.

Intézetünkön alkotmánybíró a büntető eljárási jog tantárgyfelelőse. A büntetés végrehajtási jogra vonatkozó elméleti és gyakorlati tudásanyagot a legfőbb ügyész közjogi helyettestől tanulhatják meg hallgatóink. A kriminalisztikát a legfőbb ügyész bűnügyi helyettese oktatja. Ők a nemzetközi és a hazai jogirodalom bemutatása mellett saját több évtizedes gyakorlati tapasztalataikat is közvetítik a hallgatóság felé.

Valamennyi oktatónk elkötelezettje a gyakorlati büntetőjogászi munka bemutatásának, folyamatos büntetés végrehajtási intézet, büntető bírósági tárgyaláslátogatások teszik életközelivé a hallgatók számára a büntetőjogász szakmát.

Az Intézet tudományos diákköri aktivitása évek óta kimagasló, amely a számos tudományos diákköri ülés megszervezésén túl a hallgatói eredményekben és az oktatói-hallgatói szakmai kapcsolattartás minőségében is megmutatkozik.

Az Intézet mellett működik a kutatóműhely, amelyet a bűnügyi tudományok „polihisztoráról”, a református Finkey Ferencről neveztünk el ünnepélyes Tudományos Diákköri ülésünkön.

Az Intézet oktatói szerzőségével – szerkesztésében Szakvizsga-felkészítő kötetek jelennek meg, az IM által kiadott hivatalos tételsor alapján összeállítva a büntetőjogi és a büntetőeljárásjogi szakvizsgára tanulandó anyagot. A kötetek a joggyakorlatot szemléletesen, a szövegbe ágyazott példákon keresztül ismertetik.

Az Intézethez kapcsolódik a Bűnügyi szakjogász képzés, melynek szakvezetője Dr. Dobrocsi Szilvia PhD. A képzés kidolgozója Dr. Ibolya Tibor a Legfőbb Ügyész büntetőjogi helyettese.

 

A tanszék által gondozott tárgyak:

Kötelező tantárgyak a jogászképzésben:
Büntetőjog I. (előadás)
Büntetőjog I. (szeminárium)
Büntetőjog II. (előadás)
Büntetőjog II. (szeminárium)
Büntetőjog III. (előadás)
Büntetőjog III. (szeminárium)
Büntetőjog IV. (előadás)
Büntetőjog IV. (szeminárium)
Büntetőjog V. (előadás)
Büntető eljárásjog I. (előadás)
Büntető eljárásjog I. (szeminárium)
Büntető eljárásjog II. (előadás)
Büntető eljárásjog II. (szeminárium)
Büntető eljárásjog III. (szakszeminárium)
Büntetés-végrehajtási jog (előadás)
Kriminalisztika (előadás)
Kriminológia (előadás)
Kriminológia I. (előadás)
Kriminológia II. (előadás)

Fakultatív tantárgyak a jogászképzésben:

Bűnelemzés a modern bűnüldözésben
Büntető eljárásjog I. szakszeminárium
Büntető eljárásjog II. szakszeminárium
Büntetőjogi jogesetek – a kúriai tanácsos, ny. kúriai tanácselnök előadásában
Büntetőjogi jogalkalmazási problémák ügyészi szemmel gyakorlati megközelítésben ténylegesen megtörtént jogesetek feldolgozásával
Büntetés-végrehajtás szakszeminárium
Érvek és ellenérvek, avagy jogérzéket fejlesztő szerepjátékok
Magyarország Új Büntető Törvénykönyve záróvizsga felkészítő
Katonai bűncselekmények
Krimináltaktika – nyomozásszervezés
Kriminálpolitika
Gazdasági bűncselekmények
Kapcsolati erőszak / Családon belüli erőszak
Vallásgyakorlás különleges élethelyzetekben

Bűnügyi szakjogász képzésben oktatott tantárgyak:

Kriminalisztikai alapok 
Igazságügyi orvostan 
Igazságügyi elmekórtan és igazságügyi pszichológia
Hagyományos és modern krimináltechnika 
Krimináltaktika - nyomozásszervezés 
Krimináltaktika - bizonyítási eljárások
Krimináltaktika - kihallgatási taktika
Leplezett eszközök
Élet és testi épség elleni bűncselekmények bizonyítása és bírósági gyakorlata
Sorozatbűncselekmények felismerése és bizonyítása 
Vagyon elleni, gazdasági és korrupciós bűncselekmények bizonyítása és bírósági gyakorlata
Közlekedési bűncselekmények bizonyítása és bírósági gyakorlata 
Szexuális bűncselekmények bizonyítása és bírósági gyakorlata
Szervezett és banda-bűnözés 
Típushibák a nyomozásban 
Védőügyvéd a büntetőeljárásban
A gyermek, mint speciális alany, a büntetőeljárásban és a családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügyek bizonyítása és bírósági gyakorlata
Híres bűnügyek, híres kriminalisták
Klasszikus magánnyomozástan

Jogi szakokleveles lelkész szakon oktatott tantárgyak:

A büntetőjog alapjai

Jogi felsőoktatási szakképzési szakon oktatott tantárgyak:

Büntetőjogi alapok I.
Büntetőjogi alapok II.

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont