Készült: 2020-04-01
Módosítás: 2023-08-30

Alkotmánybíráskodás és bírói jogalkalmazás Kutatóműhely

A Kutatóműhely a bírói jellegű jogalkalmazó szervek tevékenységével, és különösen e tevékenységfajták egymásra gyakorolt hatásával, az alkotmánybíráskodás és a rendes bíráskodás kapcsolatával foglalkozik. Célja, hogy elemezze az alkotmánybíráskodást, mint speciális jogalkalmazó tevékenységet jogelméleti, alkotmánytani és alkotmányjogi szempontból, valamint a bírói jogszolgáltató és jogfejlesztő tevékenységet, mind a jogelmélet, mind az egyes tételes jogtudományok (büntető anyagi és eljárásjog, polgári anyagi és eljárásjog, közigazgatási jog stb. tudománya) szempontjából. Az elvi jellegű kutatási irány mellett a Kutatóműhely határozott célja kifejezetten a magyar alkotmánybíráskodás és a magyar bírói jogalkalmazás elméleti és gyakorlati kutatása.

Különösen fontos vizsgálati szempont az alkotmánybíráskodás és a rendes bíráskodás, illetve specifikusan a magyar Alkotmánybíróság és a rendes bíróságok (ezen belül is kiemelten a Kúria) közötti kapcsolat. Ennek intézményesített formája az ún. „valódi alkotmányjogi panasz”, így az e rendkívüli jogorvoslat révén az Alkotmánybíróság által elbírálható, alkotmányossági szempontból megítélhető bírói jogértelmező és jogalkalmazó tevékenység a Kutatóműhely tevékenységének központi eleme. Mindemellett a bírói és alkotmánybírósági jogértelmező, jogalkalmazó és jogfejlesztő tevékenységgel összefüggő más vizsgálatokat is végzünk.

E célok megvalósítása csak interdiszciplináris jelleggel lehetséges, így a Kutatóműhely – bár szervezetileg a KRE ÁJK Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi tanszákéhez kapcsolódik – a tételes jogi és egyéb diszciplínák feletti, azokon átívelő kutatásokat kíván folytatni. Ennek érdekében kutatásai során hasznosítani törekszik egyrészről a jogelmélet és a tételes jogtudományok, másrészről a teoretikus és a praktikus vizsgálódások közös eredményeit. Mivel a jogi problémák feltárása és azok megoldási lehetőségeinek kigondolása csak az elméleti és a gyakorlati szakemberek, a jogelmélet és a tételes jogtudományok művelői, illetve a különböző jogalkalmazó szervek napi praxisában résztvevő gyakorló jogászok (alkotmánybírák és alkotmánybírósági munkatársak, kúriai és más rendes bírák és bírósági munkatársak, az egyéb hivatásrendek tagjai, valamint a jogtudomány elismert szakemberei és fiatal kutatói) együttes munkálkodásával lehetséges, ezért a Kutatóműhely ezen szinergiák kihasználásával kíván a jogtudomány számára is releváns, de egyszersmind a gyakorlatot is segítő kutatási tevékenységet végezni.


A Kutatóműhely vezetője:
Prof. Dr. Tóth J. Zoltán
dékán, tanszékvezető, egyetemi tanár

A Kutatóműhely éves kutatási tervek alapján végzi tevékenységét. A Kutatóműhely keretében végzett kutatások során évenként egy-egy önálló kutatási téma komplex vizsgálatára kerül sor, melyhez a Kutatóműhely tagjain kívül az adott téma kutatására külső elméleti és gyakorlati szakembereket is várunk. Az egy-egy feldolgozott témakör kapcsán elért eredményeket évente konferencia keretében és/vagy tanulmánykötetben kívánjuk bemutatni. Emellett eseti jelleggel tervezünk az elkészült tanulmányokkal kapcsolatos műhelyvitákat, workshopokat is.

Az első, 2020-2021. évre vonatkozó kutatási téma egy, a szakirodalomban eddig méltatlanul alulértékelt és alulkutatott, de a gyakorlat számára kiemelt jelentőségű jog, a tisztességes (hatósági és bírósági) eljáráshoz való jog.

Szervezeti és Működési Szabályzat

 

Az Alkotmánybíráskodás és bírói jogalkalmazás Kutatóműhelyének kutatási beszámolói:

2020/2021-es tanév II. félév
2020/2021-es tanév I. félév

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont