Készült: 2022-10-14
Módosítás: 2024-04-02

Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet

 

Intézetvezető: Prof. Dr. habil. Jakab Éva DSc egyetemi tanár, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője

 

 

Tanszékvezető: Prof. Dr. Tóth J. Zoltán dékán, egyetemi tanár

Oktatók:

Dr. Balássy Ádám Miklós adjunktus
dr. Rátkai Tímea tanársegéd
Dr. Szerletics Antal egyetemi docens (félállásban)

 

Tanszéki ügyintéző: Csábri Mónika
E-mail: ajk.tanszek@kre.hu;
Telefon: (+36-1) 370-8601/160

Ügyfélfogadási idő:

szerda 14:30-16:00
péntek: 10:30-12:00

További információ

 

TANSZÉK LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI

A tanszékhez tartozó tantárgyak részletes leírását, a vizsgakövetelményeket, tételeket a tanulmányi tájékoztató és a Neptun rendszer tartalmazza.

 

A Tanszék által oktatott tárgyak:

Jog- és Állambölcselet I. előadás (jogász osztatlan képzés nappali és levelező)
Jog- és Állambölcselet I. szeminárium (jogász osztatlan képzés nappali)
Jog- és Állambölcselet II. előadás (jogász osztatlan képzés nappali és levelező)
Jog- és Állambölcselet II. szeminárium (jogász osztatlan képzés nappali)
Jogszociológia és jog-összehasonlítás (jogász osztatlan képzés nappali és levelező)
Jogászi etika (jogász osztatlan képzés nappali és levelező)
Jogi etika (jogi felsőoktatási szakképzés nappali és levelező)
Filozófia (jogász osztatlan képzés nappali és levelező; jogi felsőoktatási szakképzés nappali és levelező)

 

A Jogelméleti Tanszék a 2022. évi intézeti struktúra kialakításával vált ismét önálló, tudományterületi szempontból homogén diszciplináris tanszékké. Közvetlen jogelődje a Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék, mely 2011 és 2022 között az elméleti stúdiumok és a propedeutikus tárgyak egy jelentős részét generálisan felölelő oktatásszervezeti egység volt. Az önálló, ám egy nagyobb, jogtörténeti-jogelméleti jellegű intézeti keretben működő Jogelméleti Tanszék azonban nem hagyományok nélküli: már a Kar alapítását közvetlenül követően közel másfél évtizeden át, egészen 2011-ig az akkori Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet keretében működött az önálló Jogelméleti Tanszék. A jelen szervezeti keret tehát a kari hagyományokhoz, az eredeti intézeti-tanszéki struktúrához, a fiatal jogi kar közelmúltbeli gyökereihez való visszatérést jelenti.

A Tanszék által gondozott tárgyak célja a jog teoretikus megalapozása, hogy a Kar végzett hallgatói ne pusztán technikai értelemben véve legyenek képesek alkalmazni a jogot, hanem értsék annak alapjait és működési módját. E kurzusok során kiemelt figyelmet fordítunk arra a szempontra, hogy a jogi egyetemek nemcsak jogászokat, hanem értelmiségieket is képeznek, a jogi egyetemi diplomával rendelkezők pedig nemcsak a szó szűkebb értelmében vett jogászok lesznek, hanem a társadalmi problémák kezelésére hivatott személyek is, akiknek érteniük kell a tételes jog mögött meghúzódó államszervezési elveket, társadalompolitikai megfontolásokat, a jog és a többi társadalmi norma összetett kapcsolatrendszerét, a jogi eljárásokat befolyásoló jogon kívüli tényezőket, illetve ismerniük kell a „lehetséges jog” más jogrendszerekben működő megoldásait is.
A Jog- és állambölcselet célja egyrészt a jog eredetére, megismerési forrásaira, a jog és az egyéb társadalmi normák elhatárolására, a jogi normák értelmezésére és alkalmazására vonatkozó elméletek bemutatása – a jog valóságának a tárgyi jog szövegén túli, mélyebb megismertetése érdekében. Másrészt célja az értelmiségi jogászi létre történő felkészítés is annak bemutatása által, hogy mennyire eltérő módon ragadhatók és válaszolhatók meg az olyan „nagy kérdések”, mint hogy „mi a jog” „milyen kelle(ene) hogy legyen a jog”, „hogyan értelmezendő és alkalmazandó a jog”, „létezik-e objektíve helyes válasz a jog ’nehéz eseteire’” stb.
A Jogszociológia és jog-összehasonlítás célja a jog érvényesülési mechanizmusainak megismertetése; a különböző jogrendszerek sajátosságainak bemutatása és különbségeik kiemelése; a jog alkalmazásával, a jogi eljárások lefolytatásával, a jogászi szakmákkal kapcsolatos empirikus tényadatok és folyamatleírások ismertetése, és mindezek okainak és társadalmi hatásainak bemutatása – részint a jog hatékonyabb gyakorlati alkalmazásának elősegítése, részint az általános jogászi műveltség elmélyítése érdekében.
A Jogászi etika és Jogi etika tárgyak a jogalkalmazás erkölcsi aspektusait, morális követelményeit, továbbá (a Jogászi etika esetében) hivatásrendi előírásait, a jogászi integritást biztosító jogi és etika normákat tárgyalják, és a jog morális alapjaira, a jogi eljárások etikai meghatározottságára hívjak fel a figyelmet.
Végül a Filozófia a filozófiatörténeti gondolkodás legfontosabb állomásainak megismertetését tűzi ki célul, az általános értelmiségi műveltség megalapozása és a jogbölcseleti stúdiumokra való felkészítés érdekében.

A Tanszékhez kapcsolódik az Alkotmánybíráskodás és bírói Jogalkalmazás Kutatóműhely.

 

mb. Tanszékvezető: Dr. Nagy Péter PhD adjunktus

Oktatók:

dr. Schlachta Boglárka Lilla tanársegéd
Prof. Dr. Stipta István DSc professor emeritus

 

Tanszéki ügyintéző: Csábri Mónika
E-mail: ajk.tanszek@kre.hu;
Telefon: (+36-1) 370-8601/160

Ügyfélfogadási idő:

szerda 14:30-16:00
péntek: 10:30-12:00

További információ

 

TANSZÉK LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI

A tanszékhez tartozó tantárgyak részletes leírását, a vizsgakövetelményeket, tételeket a tanulmányi tájékoztató és a Neptun rendszer tartalmazza.

 

Tanszékvezető: Prof. Dr. habil. Jakab Éva DSc egyetemi tanár, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője

Oktatók:

Prof. Dr. habil. Pókecz Kovács Attila PhD egyetemi tanár
dr. Giovannini Máté Aurél -  tanársegéd
Bányai Tibor Márk nyelvtanár

 

Tanszéki ügyintéző: Orovecz Sándor
E-mail: ajk.tanszek@kre.hu;
Telefon: (+36-1) 370-8601/161

Ügyfélfogadási idő:

szerda 14:30-16:00
péntek: 10:30-12:00

További információ

Tanszéki fogadóórák

 

TANSZÉK LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI

A tanszékhez tartozó tantárgyak részletes leírását, a vizsgakövetelményeket, tételeket a tanulmányi tájékoztató és a Neptun rendszer tartalmazza.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont