Készült: 2016-03-08
Módosítás: 2018-12-14

Bemutatkozás 

1990 után nyilvánvalóvá vált, hogy a jogászképzésben fokozottabb figyelmet kell fordítani a közszektor igazgatásához szükséges ismeretek, valamint a versenyszféra jogi intézményeinek oktatására. Ez az új tendencia irányította rá a figyelmet egy alapvetően új típusú és szemléletű jogászképzés életre hívásának szükségességére.
A Kar a nagy tradícióval rendelkező jogászképző intézmény méltó örököse. Az alapító okirat a jogi fakultást a Kecskeméti Református Jogakadémia utódintézményeként regisztrálja. A jogakadémia már a XVI. századra visszanyúlóan rendelkezik a felsőbb tudományokra vonatkozó oktatási emlékekkel. Tény azonban, hogy a református kollégium csupán a XIX. századtól működött úgy, hogy ott 1831-ben kezdődött meg a jogi tárgyak két évfolyamon történő oktatása. A képzés teljes vertikuma 1863-tól épült ki. Az intézmény kormányzótestületét az Egyházkerület Tanügyi Bizottságának Akadémiai Osztálya, illetve a Fenntartó Testületek 20 tagú Igazgató Tanácsa alkotta.

 

KRE- Állam- és Jogtudományi Kar főépülete

 

A Károli Gáspár Református Egyetem az univerzalitás szellemében, a már működő budapesti karai mellett az 1998/99. tanévtől kezdődően kiegészítette szervezetét, oktatási tematikáját és megindította a nappali tagozatos jogi oktatást. A Karon differenciált képzési szinteken zajlik az oktatás. Az utóbbi évek során a hagyományos jogászképzésen túl a Kar az üzleti és a társadalomtudományi képzésekkel bővítette képzési kínálatát. 
Jelenleg a Karon közel 2600 hallgató tanul. A viszonylag alacsony hallgatói létszám lehetőséget teremt a gyakorlati órák, szemináriumok kis csoportokban történő hallgatására, ami a tananyag hatékonyabb elsajátítását, a tehetséggondozást és a közvetlen oktató-hallgató kapcsolat kialakítását segíti. A hallgatói létszámhoz képest felkínált speciális kollégiumok, szabadon választható kurzusok száma nagy, ami kellően széles körű lehetőséget biztosít a hallgatók szerteágazó érdeklődésének kielégítésére, valamint a modern világ változásait követő újdonságok bemutatására. A képzés kreditrendszerű, ezzel elősegítve a tanmenet egyéniesítését a hallgató számára. 
A hallgatók felkészítése a hagyományos értelemben vett jogi és gazdasági pályákra a képzés során folyamatos. Az oktatók többsége a tanítás mellett szakmájában is dolgozik mint ügyvéd, ügyész, bíró, közhivatalnok, közgazdász stb. Az oktatók gyakorlatban szerzett tapasztalataikat is átadják a hallgatóknak, ezzel illusztrálva az elméleti anyag gyakorlati megvalósulását. A kiscsoportos fakultatív előadások keretében pedig kifejezett cél, hogy a megbízott oktató az adott szakterület specialistája legyen így a diákok mélyebben is megismerhetik az érintett tevékenységi körhöz fűződő gyakorlati sajátosságokat. Ezeknek a kapcsolatoknak köszönhetően számos hallgató talál így lehetőséget a szakmai gyakorlat eltöltésére a számára legizgalmasabbnak tartott területen. 
A Kar folyamatosan építi ki a nemzetközi kapcsolatait, felhasználva az oktatók személyes ismeretségeit és az egyetem többi -Karának már működő kapcsolatrendszerét. Az oktatókon keresztül nemcsak külföldi egyetemekkel, főiskolákkal ápol a Kar kapcsolatot, hanem egyéb intézményekkel, intézetekkel (pl. International Society of Criminology, Paris, Institut für Rechts und Kriminologie, Wien, Penal Reform International, London Max Planc Institut, European Comission, Jean Monnet Action) is.
A Kar oktatói rendszeresen publikálnak, kutatásaik anyagát közzé teszik. A Kar támogatja a konferencián való részvételüket, illetve több rendezvény házigazdájaként lehetőséget ad az előadói készség fejlesztésére és a kutatási eredmények bemutatására. Oktatói kezdeményezésre a Kar anyagi lehetőségeihez mérten biztosítja, illetve támogatja a hazai és külföldi szakmai konferenciákon való részvételt.

Bocskai István Kollégium
A kari kollégium az oktatási épülettől 200 m-re található, amely 50 fő részére biztosít elhelyezést. A Bocskai István Kollégium alapfeladata, hogy azoknak a Karra felvett államilag finanszírozott nappali tagozatos, illetve állami ösztöndíjban részesülő doktori képzésben részt vevő és a bentlakásos ellátásra szoruló hallgatóknak az elhelyezését biztosítsa a tanulmányaik ideje alatt, akik a képzési hely (Budapest) közigazgatási határain kívül rendelkeznek állandó lakhellyel. Az elhelyezésre 3 fős szobákban van lehetőség, külön fürdőszobával és konyhával. A Kollégiumban vendégszobák is rendelkezésre állnak.
A kis kollégiumi közösség lehetőséget biztosít arra, hogy az alapfeladaton túl a közösségi életet is elmélyítsék. Ez egyszerre jelenti a könnyedebb programok lehetővé tételét, de a szakmai programok szervezését is.

Bocskai István Szakkollégium
A Bocskai István Szakkollégiumot a Kar azért hozta létre, hogy a tehetséges, szorgalmas és tanulni vágyó hallgatókat felkarolja és segítse tudásuk elmélyítését. A Szakkollégium keretében a hallgatók előadásokat szerveznek, kutatási tevékenységet folytatnak, továbbá szakmai rendezvényeken vesznek részt. A Szakkollégiumba pályázat útján, tanulmányi eredményük és szakmai felkészültségük alapján kerülhetnek be a hallgatók.

Hallgatói Önkormányzat
A hallgatók jogait védő, érdekeiket érvényesítő szervezet tagjait a diákok évente választják maguk közül. Vezetői részt vesznek a Kar legfőbb testületi szerve, a Kari Tanács ülésein. A diákélet jelentős eseményeit, rendezvényeit szintén a HÖK tagjai szervezik meg.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont