Jogász Záróvizsga időszak 2020 tavasz

Tisztelt Hallgatók!

A 2019/2020/2 tavaszi félév jogász záróvizsga időszakai az alábbiak szerint alakulnak:


Záróvizsga időszakok 2019/2020/2 tavaszi félév

1. Szakdolgozat védése 2020. március 02-06.
2. Polgári jog ZV 2020. március 16-20.
3. Büntetőjog ZV 2020. március 30- április 3.
4. Alkotmányjog – Közigazgatási jog ZV 2020. április 20-24.
5. Nemzetközi Magánjog - Nemzetközi Gazdasági kapcsolatok joga ZV 2020. május 11-15.
6. UV hét 2020. május 25-29.


Szakdolgozat leadási határideje: 2020. február 15. szombat.

A szakdolgozat leadásakor kötelezően benyújtandó dokumentumok:

• Szakdolgozat/záródolgozat (1 köttetett, 1 spirálozott pld.)
• Beleköttetve a szakdolgozat/záródolgozat végére:
- Témaválasztó lap mindkét oldala (2 oldalasan nyomtatva) (Link)
- Plágiumnyilatkozat (TVSZ 5. sz. függelék: Link)
- Opcionális:
• Jogász szakon kollokviummal záruló vagy nem jogi tantárgyakból szakdolgozat csak dékáni engedéllyel készíthető. Az erről szóló határozat beköttetése is kötelező
• Amennyiben titkosított, akkor az erről szóló határozatot (amennyiben a hallgató nem kívánja a szakdolgozatát nyilvánosságra hozni, a szakdolgozat leadási határidejét megelőző 30. napig a kérheti a Tanulmányi Bizottságtól annak titkosítását)
- A szakdolgozat/záródolgozat elektronikus verziója (CD/DVD). (kérjük, hogy a CD/DVD-re tegyék fel a témaválasztó lapot, plágiumnyilatkozatot is, illetve a fentebb említett határozatokat, ha van)

A záróvizsgákra történő jelentkezés menete:

A záróvizsga időszakra történő jelentkezés az alábbi linken található jelentkezési lap leadásával történik (határidő: 2020. február 15):

Záróvizsga jelentkezési lap jogászok részére

A Tanulmányi Osztály munkatársa a jelentkezési lapok alapján egy adott időpontra fel fogja Önt jelentkeztetni.

A záróvizsga beosztástól történő eltérésre, amennyiben a jelentkezések száma alapján lehetséges, a záróvizsga tantárgy hetét megelőző hét csütörtökének 23.00 óráig van mód.

Ugyaneddig az időpontig van lehetőség a záróvizsgára történő jelentkezés eljárási díj fizetése nélküli visszavonásának. A jelen bekezdésben említett határidőt követően a záróvizsgát megelőző 48. óráig az általános hiánypótlási díj (5.000 Ft - Szolgáltatási díjtáblázat) megfizetése mellett van lehetőség a záróvizsga jelentkezés visszavonására. E határidőt követően a záróvizsga jelentkezését visszavonni nem lehet.

Amennyiben nem tud a záróvizsgán megjelenni, és a távolmaradása indokolt (igazolt) volt, felelősség nem terheli, így joghátrány sem érheti.

Igazoltnak kizárólag az a távollét tekinthető, amely a hallgató önhibáján kívül, külső körülmények miatt következett be.

Az igazolást a külső körülmény megszűntét követő 3 munkanapon belül az illetékes oktatási szervezeti egységre kell személyesen vagy postai úton eljuttatni. A külső körülmény megszűntének időpontját a hallgatónak kell hitelt érdemlően igazolnia. Figyelem! Az igazolásokat a hiánytalanul kitöltött kérelemmel (Igazolási kérelem) együtt a Tanulmányi Osztály ügyfélszolgálatára kell eljuttatni!

Sikertelen záróvizsga esetén a jelölt összesen annyi alkalommal tehet ismételt záróvizsgát, ahány tantárgyból a záróvizsga áll (összesen 5 ismétlővizsga lehetőség áll rendelkezésre), egy tantárgyból azonban legfeljebb két alkalommal tehet ismételt záróvizsgát. A dékán – méltányossági jogkörét gyakorolva – engedélyezheti a hallgató részére a harmadik ismétlő záróvizsga letételét (Figyelem! Jelen engedély sem teszi lehetővé az 5-nél több ismétlő záróvizsga lehetőséget). Ezt követően a hallgató további záróvizsgára nem bocsátható.

A záróvizsga tételsorokkal, felkészítő kurzussal kapcsolatban az ajk.tanszek@kre.hu címen érdeklődjenek.

A záróvizsga tételsorok feltöltésre fognak kerülni a honlapra, ott is meg fogják tudni tekinteni őket.

Üdvözlettel
Tanulmányi Osztály

Következő események


Összes esemény

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Napi biztatás

nyelvvizsgaközpont

Youtube