Stipta Professzor Úr köszöntése

A 70 éves Stipta István professzor tiszteletére ünnepséget szervezett a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara 2022. április 11-én.

Trócsányi László rektor köszöntőjében visszaemlékezett a Szegedi Egyetem egykori OTDK díjas hallgatójára, aki fiatalon vette át a stafétabotot a nagytekintélyű történész professzoroktól, majd utalt Stipta Istvánnak az igazságügyminiszteri felkérés alapján végzett szakértői munkáira, különösen a közigazgatási bíráskodás történeti fejlődését feltáró tanulmányára, végül kiemelte rektori tanácsadóként a KRE-n végzett rendkívül hasznos munkáját.

Miskolczi-Bodnár Péter dékán emlékeztetett arra, hogy a jogász és történész diplomával is rendelkező Stipta István joghallgatók generációinak volt tanítómestere Miskolcon, Szegeden és – közel egy évtizede már – a KRE-n.  Stipta István aktívan tevékenykedett a doktori iskolákban, érdemben segítve a PhD hallgatók előmenetelét. A professzor a Minőségbiztosítási Bizottság elnökeként sokat tett a jogi képzés színvonalának emelésért, és elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy a KRE tevékenységét a Magyar Akkreditációs Bizottság megszorítások nélkül akkreditálta. Számos hazai és nemzetközi bizottság tagjaként és a MAB Társadalomtudományi Bizottságának elnökeként sikeres tudományszervező tevékenységet folytat. Hazai és külföldi fórumokon közel száz tudományos előadást tartott. Tudományos publikációinak rangját jelzi, hogy háromszáznál több publikációjára 2093 független, köztük 372 idegen nyelvű hivatkozást kapott. Kollégái tudományos előmenetelét javaslataival, tanácsaival messzemenően segíti a PhD fokozat megszerzése, a habilitáció és a professzori pályázat elkészítése során is.

Birher Nándor tanszékvezető – a minőségbiztosítás iránti elkötelezettség említésén túl – Stipta professzor oktatói elhivatottságáról szólt és hallgatói vélemények sorának idézésével támasztotta alá azt, hogy mennyire hasznosak és népszerűek Professzor Úr előadásai.

Czine Ágnes professzor köszöntőjében kiemelte Stipta Istvánnak a MAB Látogató Bizottság számára végzett adatgyűjtő és előkészítő munkáját, azt, hogy vezéregyénisége volt Egyetemünk akkreditációs felkészülésének.
Homicskó Árpád Olivér dékánhelyettes hangsúlyozta Stipta István kutatási tevékenységének határokon túlnyúló vonulatát és megemlítette, hogy ezek az Állam- és Jogtudományi Kar nemzetközi kapcsolatait közvetlenül is gazdagították, példaként említve az ÁJK oktatói és a szlovákiai jogtörténészek közös Trianon kutatását.

Szabó Imre professor emeritus az előfelvételis sorkatonai és a joghallgatói közös éveket is felidézve utalt arra, hogy a Szegedi Egyetemen és a KRE-n is módja volt Stipta István lelkiismeretes, precíz, a hallgatók fejlődését előmozdító oktatói tevékenységét nyomon követni.

A valamennyi hazai jogi kart képviselő, jelentős számú hallgatóság soraiból elsőként Homoki-Nagy Mária szegedi Professzor Asszony kért szót és kiemelte Stipta Istvánnak azt a közvetítő tevékenységét, amellyel érdemben hozzájárult az előző jogtörténész generáció tudományos eredményeinek összegyűjtéséhez és továbbadásához.

Szabó István dékán (PPKE JÁK) a Stipta professzor egykori tanítványaként és első PhD fokozatot szerzett témavezetettjeként mondott köszönetet azért az  érdemi segítségért, amit ő és további 15 fokozatott szerzett kollégája kapott. Stipta István valódi „Doktorvater”, a tanítványok Szellemi Atyja, aki már a második jogtörténész generáció életében játszik szerepet, mivel a közvetlen tanítványoknak is szép számmal vannak már PhD fokozatos témavezetettjei.

Stipta István némi meghatottsággal mondott köszönetet az elhangzott dicsérő szavakért, kifejezve abbéli reményét, hogy nem kell tételesen cáfolnia azokat. A teremben ülők valamennyien néma csöndben figyelték, ahogy tanítómesteréről, Ruszoly Józsefről mesélt, kiemelve a levéltári munka, az alapos adatgyűjtés fontosságát, a tények és a tudomány iránti alázatot, amely – érzékelhetően – nagy hatást gyakorolt az Ünnepelt tudományos pályájára is. Örömmel hallhattuk, hogy Stipta professzor jól érzi magát Egyetemünkön, magyar és egyetemes jogtörténetre oktatva a hallgatókat, a doktori iskolában törzstagként egyénileg foglalkozva a doktoranduszokkal, sok időt töltve könyvtárakban és megírva a magyar jogtörténet-tudomány kétszáz évéről szóló összegző könyvet. Az ünnepelt – rá jellemző szerénységgel – nem említette, hogy a KRE ÁJK falai között állította össze az oktatói és kutatói pályafutásának egészét bemutató anyagot, amellyel elnyerte a Magyar Tudományos Akadémiától az akadémiai doktori címet.

Az ünnepség keretében adták át Stipta Istvánnak azt a kötetet, amely szakmai életrajzát, közleményeinek listáját, rektori köszöntőt, a kötet szerkesztőinek üdvözlő sorait és 54 pályatárs, valamint tanítvány tudományos írását tartalmazza.
Isten éltessen Professzor Úr!

Jó egészséget kívánunk professor emeritusi éveidhez!

Miskolczi-Bodnár Péter

Galéria

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont