A Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet nemzetközi konferenciája

A Károli Gáspár Református Egyetem Jogtörténeti és Jogelméleti Intézete 2024. május 28-án nemzetközi tudományos konferenciát rendezett, Demokrácia – historikus és teoretikus aspektusok címmel a Károlyi-Csekonics Palotában.

A konferenciát az esemény főszervezője, Prof. Dr. Jakab Éva, intézetvezető asszony nyitotta meg, majd Prof. Dr. Tóth J. Zoltán dékán úr köszöntötte a résztvevőket.

Prof. Dr. Deli Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora A dolgok rendjétől a tömegek uralmáig, avagy a jogfelfogás változásának paradoxona című előadásában a demokrácia kialakulásának kezdeti jegyeit a római jog alanyi, illetve tárgyi alapú kiterjesztése tükrében vizsgálta.

Prof. Dr. Szabó István, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának prodékánja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Jogtörténeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára A közvetlen demokrácia történeti aspektusból (a Weimari Alkotmány) című előadásában a Weimari Alkotmányban deklarált népképviseleti intézmények mentén mutatott rá azon állampolgári jogokra, amelyek nemcsak magalkotásuk időszakában, hanem napjaink felfogásához képest is igen előre mutatónak tekinthetők.

Prof. Dr. Tóth J. Zoltán, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogelméleti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára A demokrácia és a jogállamiság kapcsolata című előadásában a demokrácia-fogalom problematikája, a jogállamiság retrospektív szemléletű intézménytörténete és a demokrácia, illetve a jogállamiság viszonyrendszere kerültek tárgyalásra.

Prof. Dr. Szabadfalvi József, a Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának vezetője, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára Joguralom és demokrácia Horváth Barna jogszemléletében című előadásában, Horváth Barna jogtudós munkásságának neokantiánus, és pragmatikus-empirikus alaptételeit tárta a résztvevők elé.

Prof. Dr. Mateja Held, a Zágrábi Egyetem Jogtudományi Karának egyetemi tanára Administrative aspects in the rule of law in Croatia címmel tartott előadást, melyben a településfejlesztés–településrendezés uniós, illetve horvát szabályozását mutatta be, különös tekintettel a köz- és magánérdek kollíziójából felmerülő legújabb kihívásokra.

Prof. Dr. Jakab Éva, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti és Jogelméleti Intézetének intézetvezetője, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Római Jogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára Az ókori Athén demokrácia-koncepciója: Sikerek és balsikerek című előadásában az athéni demokrácia történetének egyik kuriózumát, Szókratész, a demokratikus értékekkel szemben felettébb kritikus filozófus perét vizsgálta.

Prof. Dr. Pókecz Kovács Attila, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Római Jogi Tanszékének egyetemi tanára Demokratikus elemek az állam működésében a római köztársaság idején (i.e. 509-27) című előadásában Polübiosz és Plutarkhosz műveinek elemzése mentén mutatta be a római köztársaságban kialakult hatalommegosztási eszméket. Az előadás rámutatott, hogy a tisztán monarchikus, arisztokratikus, vagy demokratikus rendszerekkel szemben, Rómában egy sajátos, az előbbi hármat ötvöző, ún. vegyes alkotmányos berendezkedés alakult ki.

Prof. Dr. Stipta István, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszékének egyetemi tanára Kossuth Lajos demokrácia-felfogása és az 1848-as vármegyereform című előadásából Kossuth Lajos alkotmányreformtervének — a kor színvonalát meghaladó — alkotmányos alapelveit, továbbá a vármegyék népképviseleti jellegű átalakításáról alkotott koncepcióit ismerhette meg a hallgatóság.

Dr. Nagy Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszékének tanszékvezető adjunktusa Állam, egyház, demokrácia az Amerikai Egyesült Államokban egy New Jersey-beli magyar református gyülekezet szemszögéből című előadása a New Jersey-i református közösség történetébe nyújtott bepillantást.

Dr. Balássy Ádám, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogelméleti Tanszékének adjunktusa Az Országgyűlési határozatok keretei című előadásában az aktusalkotási, formaválasztási tevékenységre visszavezethető normatani problémákat, illetve a legfőbb népképviseleti szervek belső működését meghatározó aktusválasztási gyakorlatokat nemzetközi összehasonlításban vizsgálta.

Galéria

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

nyelvvizsgaközpont