Készült: 2017-08-24
Módosítás: 2023-08-25

Doktori képzés

 


Rövid ismertetés az egységes doktori képzésről

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája eddigi működése során folyamatosan figyelemmel kísérte és rendszeresen továbbfejlesztette képzési programját.
A jelenlegi képzési tervet – hosszú egyeztetés követően – 2019. tavaszi félévében állította össze a Doktori Iskola és a Kar vezetése. Ezt követően a Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács, illetve az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács megszavazta annak bevezetését.
A korábbi három szakosodott programot (Felelősség program, Etikai program, Piac- és technológia szabályozás program) átszerveztük, s az új mesterszak képzési és kimeneti követelményeinek megfelelő egységes oktatási programot vezetettünk be a 2019. szeptember 1. napját követően PhD hallgatói jogviszonyt létesítő személyekre vonatkozóan. Az egységes képzési terv a karon folyó osztatlan jogászképzés ismeretköreire épül, azokat továbbfejlesztve készít fel a doktori fokozatszerzésre. A képzési terv figyelembe veszi a korábbi képzési programok, illetve a hazai állam- és jogtudományi doktori iskolák hasznosítható tapasztalatait is.
A korábbi szakosodott három képzési programban programonként 20 kötelező tárgy futott, míg az új egységes doktori képzésben összesen 16 maradt; ezek zöme is módszertani jellegű, hogy a doktoranduszok egyéni tudományos kutató munkáját elősegítse. Ezzel szemben az egységes képzési tervben lényegesen több a kötelezően választható tárgy, amely szintén lehetőséget ad arra, hogy a doktorandusz az egyéni kutatásai szempontjából fontos diszciplínákban – tapasztalt oktatók vezetése mellett – elmélyülhessen.
Az átláthatóság biztosítása érdekében a korábbi és a jelenlegi képzés teljes anyaga (szabályzat, képzési terv, minta-tanterv, témakiírások stb.) elkülönül egymástól.
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az egységes képzési terv jól működik a gyakorlatban, ezt támasztják alá a 2019/2020 őszi félév DI tárgyakra vonatkozó OMHV kérdőív eredményei is.


A Doktori Iskola képzési programjai

A fentiekben megfogalmazott alapelveknek, céloknak és forrásadottságoknak, valamint a konkrét személyes kompetenciáknak, lehetőségeknek a figyelembevételével az Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola a 2019. szeptember 1. napja előtt felvett PhD hallgatók számára három program között biztosított választási lehetőségek:


1. Felelősség program

Ez a képzési program egy olyan jogintézményt mutat be, amellyel nagy valószínűséggel minden doktorjelölt találkozni fog egyrészt kutatásai során, másrészt a doktori szigorlaton. A felelősség olyan téma, amely a graduális jogi képzés minden jogi tárgyában jelen van, így a felelősség vizsgálata – egy speciális kérdés tekintetében – a teljes jogi képzést lefedi. A felelősség a tételes jogi tárgyak körében valamilyen követelmény megszegése miatt fennálló jogkövetkezmény. Tételes jogi tárgy körébe tartozó PhD értekezés nem kerülheti meg a felelősség témakörét. Amikor az ÁJDI egyik képzési programjának témájául a felelősséget választottuk, akkor abból indultunk ki, hogy az egyes jogágakban a felelősség nagyon eltérő feltételeinek és a még ennél is nagyobb változatosságot mutató jogági jogkövetkezményeknek az áttekintésével, a tendenciák felvázolásával valamennyi doktoranduszt az általa majdan kutatott egyetlen jogág felelősségi szabályainál sokkal általánosabb tudással vértezzük fel. A felelősség sokszínűségének megismerése, a különbségek felismerése, az egyes jogági felelősségi megoldások közötti eltérések okainak, funkciójának a megértése hozzásegíti a képzésben résztvevőt a doktori értekezés megírásához és későbbi kutató munkájához szükséges széles látókör kialakításához és annak a készségnek a kifejlesztéséhez, hogy az általa vizsgált témát több szempontból és elfogulatlanul közelítse meg.

2. Etikai program

A második képzési programunk a jogi oktatás értelmiség-képző vonulatára épít, azt igyekszik – egy speciális területen – bővíteni. Az etika program keretében a jog erkölcsi gyökereit próbáljuk feltárni történeti megközelítésben, valamint a jog és etika kapcsolatrendszerét elméleti síkon. Az általános érvényű kérdések tisztázását követően az egyes tételes jogi területeken az erkölcsi követelmények jogszabályi elvárássá való átalakulását vizsgáljuk és igyekszünk feltárni a két terület dinamikusan változó határait. A képzés egyik vonala a tételes jogban – sokszor definiálatlanul – megjelenő erkölcsi követelmények (pl. tisztesség, jóhiszeműség, stb.) elemzése, a kapcsolódó joggyakorlat bemutatása. Egyházi fenntartású egyetemünkön érthető, hogy a képzés a vallás, az erkölcs, valamint a jog kapcsolódó pontjait is igyekszik feltárni. Ez a képzési program másféleképpen pótol hiányt, mint a felelősségi program. A jogászképzésben nagyon szétszórtan oktatott tárgyakban, sokszor nem is központi problémaként fölvetett kérdéseket igyekszik szisztematikusan körbejárni. Azt gondoljuk, hogy az etikai programot döntően az egyházi fenntartású egyetemek jogi karain diplomát szerzettek fogják választani. Számukra ez a képzés tanulmányaik és kutatásaik új irányát alapozhatja meg.


3. Piac- és technológia szabályozás program

Ezzel a programmal a doktori iskola reagálni kíván a világban aktuálisan zajló gazdasági, társadalmi folyamatokra, amely többek között a jogi szabályozást is – tudományos megalapozottságot nagyban igénylő – kihívások elé állítja. Élénk interdiszciplináris, a jogászokat és közgazdászokat egyaránt érdeklő vita tárgya lett a gazdasági válság nyomán, hogy a szabadpiaci folyamatok mennyiben hagyhatók magukra; a dereguláció híveit egyre inkább kritizálja a tudományos közvélemény, rámutatva, hogy nem várható a piaci szereplőktől a közérdeket szem előtt tartó önszabályozás. Az állam van abban a helyzetben, hogy a közérdeket a piacokkal szemben is érvényesítse, ennek végrehajtásához azonban tudományos alapokkal rendelkező jogászokra van szükség, akik értik a piacok működését és képesek a megfelelő szabályozás alakítása és alkalmazása révén a közérdeknek érvényt szerezni. A program indítását megalapozó másik körülmény, hogy korunk ipari forradalma – a technológiai változás – szinte már követhetetlenül zajlik a szemünk előtt, miközben súlyos dogmatikai, alapjogi, etikai kérdések merülnek fel. Mindez egyúttal komoly konfliktus forrása is, hiszen egyszerre kellene biztosítani az ember javát szolgáló technológiai fejlődést és azt, hogy az új technológiák ne fenyegessék az alapvető emberi jogokat, dogmatikailag tiszta módon illeszkedjenek a jogrendbe. Ennek megoldása az előzőhöz hasonló széles látókörű, önálló kutatásra alkalmas jogászok létét indokolja, amelyek képzésére e doktori program keretet nyújt. A program Magyarországon egyedülálló kezdeményezés, a képzés lefedi a piac- és technológiaszabályozás valamennyi aktuális jogi kérdését, miközben lehetőséget ad a két résztémával kapcsolatos általános megfontolások, alapvető szabályozás-elméleti kérdések megismerésére is. A doktori iskola másik két programjával interakcióban, ebben a programban is olyan közérdekű szempontok merülnek fel, amelyek a keresztyén gondolkodást is reflexióra késztetik, amire hazánkban ez a műhely a legalkalmasabb.

 

2019. utáni képzési terv

2019. előtti képzési terv

2022. utáni képzési terv

2023. utáni képzési terv

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont