Az ÁJK kitüntetettjei

Első alkalommal tartotta intézményünk az Egyetem Napja rendezvényt az újonnan átadott Ráday Ház dísztermében, az újranyitás megünneplésére szerveződött Ráday-napok keretében október elsején. Az ünnepség alkalmával a Károli Gáspár Református Egyetem munkatársainak kitüntetései, az egyetem díszpolgára címek, továbbá az egyetem Támogatói Díjak kerültek átadásra.

Bővebben ...

Második rendezvényét tartotta a Károli Szabadegyetem

Június 23-án, második rendezvényével várta az érdeklődőket a Károli Szabadegyetem. A havonta jelentkező ismeretterjesztő rendezvénysorozat meghívott vendége ezúttal Dr. Pintér Sándor belügyminiszter volt, aki A Belügyminisztérium működése békében, pandémiában és háborúban című témában beszélgetett az est házigazdájával, Prof. Dr. Trócsányi László rektorral.

Bővebben ...

A Magyar Rektori Konferencia elnökségének ajánlása a járványhelyzetre tekintettel

Bővebben ...

Szakkollégiumi előadássorozat – 2022. szept. – okt.

 • Dr. Manzinger Krisztián, egyetemi adjunktus (KRE): Az Ukrajna elleni orosz támadás okai, lehetséges céljai és következményei
  • Nemzetközi Kapcsolatok Műhely, 2022. szeptember 14. (szerda) 16:00 óra, 109. terem (KRE-AJK)

 

 • dr. Bicskei Tamás, doktoranda: Károsulti Közrehatás a gyakorlatban
  • Magánjogi Műhely, 2022. szeptember 14. szerda 16:30 óra, BISZK
  • A fórum felvezetésekor az előadó kitért a károkozás fogalmi elemeire, konjunktív feltételek fennállásának követelményére, s a jogviszony létrejöttére. A károsulti közrehatás fogalmi tisztázása mellett a hatályos Ptk. rendelkezéseit felhívva, gyakorlati példákon keresztül szemléltette az előadó a jogalkalmazás során felmerülő jogi álláspontokat, problémákat és azok lehetséges megoldásait. A fórum végén kötetlen szakmai diskurzusra került sor, mindemellett hallgatói kérdések is elhangzottak.

 

 • dr. Papp Petra, doktoranda: A Károli alapképzésétől a Károli doktori képzéséig: miért jó a KRE ÁJK DI büntetős doktoranduszának lenni?
  • Bűnügyi Műhely, 2022. szeptember 20. kedd 15:00 óra, BISZK
  • Az előadó, volt Károlis hallgatóként, a szívéhez közel álló témában nyilatkozott meg. A graduális képzés elvégzését követő PhD képzés folyamatának és egyes mérföldköveinek ismertetése mellett, személyes tapasztalatain alapuló gyakorlati tanácsokat is adott a hallgatóság részére. A fórum végén kötetlen szakmai diskurzusra került sor, mindemellett hallgatói kérdések is elhangzottak.

 

 • Dr. Kruzslicz Péter: A szuverenitás: egy káprázatos eszmétől, a közjogi alapelve káprázatáig
  • Közjogi Műhely, 2022. szeptember 21. szerda 17:00, BISZK
  • A szuverenitás fogalmi eleminek meghatározásán túl, betekintést nyertünk a szuverenitás-felfogás fejlődés egyes állomásai által kialakított álláspontok modernkori relációjába. Az aktualitásokat szem előtt tartva szintén az előadás érintette a tisztán nemzeti, és nemzetközi viszonyok között megoszló szuverenitás kérdése által indukált felvetéseket. A fórum végén kötetlen szakmai diskurzusra került sor, mindemellett hallgatói kérdések is elhangzottak.

 

 • Dr. Speidl Bianka, vendég előadó: Éghajlati kockázatok: vízbiztonság és migráció Közel-Keleten és Észak-Afrikában
  • Nemzetközi Kapcsolatok Műhely, 2022. szeptember 27. kedd 16:45 óra 109. terem

 

 • Dr. Gyüre Annamária Csilla, egyetemi docens (KRE): A környezeti felelősség egyes aktuális kérdései
  • Magánjogi Műhely, 2022. szeptember 29. csütörtök 16:00 óra, BISZK
  • A fórum keretén belül a fogalmi alapvetések tisztázása mellett Docens Asszony betekintést nyújtott a környezetállapot romlásával járó tevékenységek hatályos jogi szabályozásába. Kifejtésre kerültek az egyes környezeti problémák, a komplex környezeti felelősség ismérvei, valamint a felelősség viselésének színterei. A fórum végén kötetlen szakmai diskurzusra került sor, mindemellett hallgatói kérdések is elhangzottak

 

 • Prof. Dr. Domokos Andrea, egyetemi tanár (KRE): Védekezés az online csábítások ellen. Hogyan ne légy a cyberbullying elkövetője és áldozata?
  • Bűnügyi Műhely, 2022. október 5 (szerda) 16:00, BISZK
  • Professzor Asszony bevezetésként ismertette a modern korban megvalósuló, fiatalokat értintő bűncselekmények tágabb körét, az anyagi jogi (dogmatikai) alapvetéseket, majd külön kitért az online térnek egyre nagyobb jelentőséget tulajdonító cselekményekre is. A cyberbullying esetköréhez tartozó gyakorlati példákat áttekintve a hallgatók bevonásával interaktív közösségi gondolkodás indult meg a témában. Többek között az elkövetői alakzatok, azok viszonyrendszerének elhatárolása mellett felhívta a figyelmet az áldozati szerepek sajátosságaira is. A foglalkozás megállapításai közül egyet példaként kiemelve rögzítethetjük, miszerint egyes esetekben a fiatalok az egymás közötti online magatartások és cselekvések tanúsításakor pengeélen táncolnak a büntetőjog szempontjából. Az áldozati szerepből való kilépés és a másodlagos viktimizáció elkerülése érdekében szükséges tevékenységek is az előadás részét képezték.

 

 • Prof. Dr. Trócsányi László, rektor (KRE): Nemzeti alkotmányosság és európai integráció
  • Közjogi Műhely, 2022. október 6. (csütörtök) 13:00 (helyett: október 13. 10:00), BISZK
  • Kifejezett örömünkre szolgált, hogy Rektor Úr megtisztelt bennünket látogatásával és a BISZK falai között értekezhettünk mind a szakkollégistákat érintő egyetemi szakkollégiumi tehetséggondozás, mind az európai integráció releváns téziseiről. A diskurzus alkalmával szó esett a szakkollégiumi élet dinamikusabb formában történő kiépítéséről, annak konkrét megvalósulási elemeiről, azokkal kapcsolatos elvárásokról, valamint a jövőbe mutató egyes célokról is. A nemzeti alkotmányosságot, valamint az európai szintű integrációs törekvéseket és folyamatokat érintő szakmai előadás keretében Rektor Úr előadásában többek között megismerhettük - a magyar jogrendszer jogforrási hierarchiájából kiindulva - az egyes európai jogforrások rendszertanát, s azok nemzeti jogrendszerbe történő implementálásának és alkalmazhatóságának esetköreit. Mindamellett, hogy az alkotmányosság kritériumainak való megfelelés aspektusait is elemeztük, sor került egyes aktuálpolitikai irányok és események jogi szempontból történő vizsgálatára is.

 

 • Dr. Arató Balázs, egyetemi docens (KRE): A családi alkotmány aktuális kérdései
  • Magánjogi Műhely, 2022. október 11. (kedd) 16:00, BISZK
  • Docens úr előadása elején a fogalmi alapvetések körében definiálta a családi alkotmányt és annak az üzleti életben betöltött általános szerepét. A szakmai fórum alkalmával többek között megismerkedhettünk a családi alkotmányok kialakulásának folyamatával, valamint csoportosítási szempontjaival is. Docens Úr a hazai és nemzetközi üzleti életből merített példáin keresztül szemléltette a családi alkotmányok hétköznapjainkban megmutatkozó hathatós szerepét. A témában végrehajtott kutatásának eredményeit rendelkezésünkre bocsátotta így mi is szemtanúi lehettünk az összegzésként felvázolt számadatok és statisztikai eloszlások ténymegállapításainak.

 

 • Horváth-Sántha Hanga, vendég előadó: Covid-19 és globális biztonság - Milyen hatással volt a pandémia a biztonsági kockázatokra és kihívásokra?
  • Nemzetközi Kapcsolatok Műhely, 2022. október 11. (kedd) 16:45, 109. terem (Kre-Ájk)

 

 • Prof. Dr. Czine Ágnes, alkotmánybíró, egyetemi tanár (KRE): Az Aranybulla 800 éves öröksége hazánkban
  • Bűnügyi Műhely, 2022. október 17. hétfő 14:00, Alkotmánybíróság
  • Alkotmánybíró Asszony meghívására látogatást tettünk Magyarország Alkotmánybíróságára. Az esemény alkalmával meghallgathattuk az Aranybulla 800. évfordulója okán aktualitást nyert szakmai előadást. Többek között szó esett a bulla kibocsátásához vezető országszintű folyamatokról; a dokumentum módosításáról és mind az eredeti, mind a módosított bulla hiteles másolatainak lelőhelyeiről; az okirat szerkezeti struktúrájáról (és az azokban foglalt jogok mai magyar demokráciában és jogállamban fellelhető megfelelőjéről), valamint a témához kapcsolódó alkotmánybírósági határozatokról. Alkotmánybíró Asszony a hallgatói kérdések megválaszolását követően készségesen körbevezetett bennünket az Alkotmánybíróság épületében, melynek alkalmával megtekinthettünk az ovális irodát, a hirdető termet, valamint az aulában berendezett kiállítást és emléktárgyakat. Látogatásunkat csoportkép formájában is megörökítettük.

 • Dr. Sándor Lénárd, tudományos munkatárs (NKE), műhelyvezető (MCC): A demokrácia Amerikában
  • Közjogi Műhely, 2022. október 19. szerda 17:00, BISZK
  • Szakmai párbeszéd formájában került sor jelen előadásra, mely alkalommal Dr. Kruzslicz Péter meghívó és beszélgetőpartner kíséretében szó esett a szuverenitás fejlődésének történeti mérföldköveitől a demokrácia definiálásáig a mai magyar Amerikában. Az előadók külön kitértek a fejlődéstörténetben meghatározó jogi dokumentumokra, az azokhoz kapcsolódó vitás elméleti kérdésekre, valamint a jelenlegi kor által megtestesített kihívásokra egyaránt.

 

 • Dr. Schubauer Petra (jogtanácsos): Adatvédelem a halál után, avagy a post mortem privacy
  • Magánjogi Műhely, 2022. október 24. (hétfő) 16:00, BISZK

Károli Közösségi napok – Bemutatkozik a Bocskai István Szakkollégium

A Károli Közösségi Napok elnevezésű összegyetemi programsorozat (Tréninghét) 2022. október 24-28. között került megrendezésre. A rendezvény alkalmával lehetősége nyílt a Bocskai István Szakkollégiumnak, hogy 2022. október 28-án bemutassa mind szervezetét és közösségét, mind a hallgatói tudományos közélet egyetemi mérföldköveit egyaránt.

A bemutatkozás alkalmával Szűcs Dániel elnök tartott előadást, melyet követően az elnök és Gyetvai Antal Marcell általános alelnök közösen válaszolták meg a kötetlen beszélgetés alkalmával felmerülő hallgatói kérdéseket.

Egyetemi sportnap

Nagy érdeklődés mellett került megrendezésre a Károli Közösségi Napok keretében az egyetemi sportnap október 25-én. Az összegyetemi sportnapnak az FTC Népligeti Sportközpontja adott otthont.

Prof. Dr. Trócsányi László rektor a sportnap megnyitója során kiemelte, hogy sport nem csupán a test és a szellem egyensúlyát segíti elő, hanem közösségteremtő erővel is bír, így egyetemünk polgárai számára nélkülözhetetlen. Ahogy az őszi Károli Közösségi Napok egész héten a közösségteremtés témakörét járja körül, úgy kifejezetten a sportnap is azért szerveződött, hogy közelebb hozza az egyes karok hallgatóit, munkavállalóit a sport közösségteremtő ereje által. Rektor úr megnyitója után Káposztás Gábor vezető egyetemi lelkész, a Károli Egyetemi Lelkészség képviseletében mondott pár bátorító szót a Szentírás fényében a közösség és a sport erejéről.

A rendezvény házigazdája Gundel Takács Gábor sportriporter volt. A rendezvényen országosan elismert sztársportolókkal is találkozhattak a résztvevők: Kenderesi Tamás olimpiai bronz- valamint Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes, ifjúsági olimpiai bajnok magyar úszóval és Vári Attila kétszeres olimpiai bajnok és világbajnok magyar vízilabdázóval is összefuthattak mindazok, akik kilátogattak a helyszínre. A sportnapon Szabó András "Csuti" sportkedvelő influenszer is lelkesítette a résztvevőket, aki a nap végén Kenderesi Tamással együtt adta át a helyezetteknek járó díjakat, érmeket.

A sportnapon az Állam- és Jogtudományi Kar oktatói közül Prof. Dr. Homicskó Árpád Olivér, Prof. Dr. Boóc Ádám, Dr. Fazakas Zoltán, Dr. Korom Ágoston, Dr. Molnár István János és Dr. Ercsey Zsombor vettek részt. Az oktatói csapat első alkalommal álltössze a foci bajnokságra, az ÁJK színeiben léptek a pályára és kiválóan helytálltak a nemes küzdelemben.

Demonstrátori tisztségek

2022. októberében kiírásra kerültek a demonstrátori pályázatok. A beérkezett kérelmek elbírálását követően 2022. október 28-án kerültek kihirdetésre a kari eredmények.

A BISZK tagjai az alábbi demonstrátori tisztségek betöltése útján vállalnak szerepet a hallgatói és tudományos egyetemi közéletben, melyekhez ezúton is gratulálok:

•    Gyetvai Antal Marcell (általános alelnök), demonstrátor, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék
•    Dawud Savannah Rose, demonstrátor, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék
•    Oros Krisztina Brenda, tiszteletbeli demonstrátor, Büntetőjogi tanszék
•    Oros Krisztina Brenda, demonstrátor, Polgári Jogi tanszék
•    Liptai Kristóf, tiszteletbeli demonstrátor, Polgári Eljárásjogi Tanszék
•    Szűcs Dániel (elnök), tiszteletbeli demonstrátor, Büntetőjogi tanszék
•    Szűcs Dániel (elnök), demonstrátor, Közigazgatási és Infokommunikációs Tanszék

Kari hirdetmény: https://ajk.kre.hu/images/doc2022/dh/Demonstratori_palyazatok_eredmenye_2022_2023.pdf

Politikai beszédmondó verseny

Az Egyetemi Napok keretében 2022. október 26-án Politikai beszédmondó versenyt szervezett a Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely. A verseny keretében egy a magyar, illetve nemzetközi politikatörténetben lényeges és ismert beszédet kellett felolvasni rövid felkészülési időt követően. Az eredetileg nem magyarul elmondott beszédeket is magyar fordításban biztosították a szervezők. Minden versenyző más beszédet kapott, az egyes szövegek hossza átlagosan 2-3 oldalra rúgott.

A beszédek véletlenszerűen, sorshúzással kerültek a résztvevőkhöz, melyre tekintettel a feladat lényeges elemei éppen a gyors adaptáció, az új szöveg csomópontjainak meglelése, és a szöveg felolvasása során a tartalomhoz illő építkezés, hangsúlyozás és testbeszéd voltak.

A BISZK színeiben Antal Gergő és Szűcs Dániel elnök vettek részt a versenyen.

Tanulmányi kirándulás - Strasbourg

Prof. Dr. Trócsányi László Rektor Úr jóvoltából Károlis hallgatók számára nyílt lehetőség, hogy kilátogassanak Strasbourgba, s betekintést nyerhessenek az európai közösségi jog meghatározó intézményeinek munkájába.

A 2022. október 17-20. között megrendezett szakmai programon Bocskai István Szakkollégium (BISZK) 6 tagja vett részt, akik név szerint: Antal Gergő, Dawud Savannah Rose, Gyetvai Antal Marcell, Kovács Réka Róza, Liptai Kristóf, Oros Krisztina Brenda.

Az alábbiakban Gyetvai Antal Marcell, általános alelnök úti beszámolója olvasható:

Prof. Dr. Trócsányi László rektor úr szervezésében és meghívására a KIDA és BISZK tagjai tanulmányi kiránduláson vehettek részt október 16-20 között. A tanulmányi kirándulás keretében lehetőségünk volt megtekinteni számos európai intézményt, valamint megismerni Strasbourg város kultúráját, látványosságait.
Az kirándulás első napja utazással telt. Budapestről hajnali 5 órakor indultunk el, hogy Ausztrián és Németországon át este 9 körül megérkezzünk a strasbourgi reptér melletti, kifejezetten kellemes szállásra. Még közvetlenül az érkezés előtt, egy német határvárosban vacsorával vártak minket egy étteremben.
A második nap korai, 6:30-as ébredéssel indult, hogy egy gyors reggeli után 8 órára megérkezzünk a belvárosba. A délelőtt folyamán megtekintettük a katedrálist, mely méltán híres mind külső, mind pedig belső építészeti megoldásairól. A katedrálisban töltött idő után a csoport többsége hajókázni indult, míg néhányan inkább a belvárosban maradtak körülnézni. Délután időre mentünk az Európai Parlamentbe, ahol ebéddel vártak minket a parlamenti kantinban. Ezután megtekinthettük a Parlamentáriumot, ahol részletesen megismerhettük a Parlament munkáját, működését. Később egy 1,5-2 órás beszélgetésre nyílt lehetőségünk Prof. Dr. Trócsányi László rektor úrral – immáron európai képviselői minőségében – és Gál Kingával, a FIDESZ-KDNP európai képviselői delegációjának vezetőjével. A beszélgetés témája a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos politika volt. Egy gyors csoportkép után 30 percet tölthettünk el a plenáris ülésen, ezzel pedig le is zártuk a nap szakmai részét. Este a rektor úrral és Paczolai Péterrel, az EJEB magyar bírájával közösen vacsoráztunk egy belvárosi étteremben.
Harmadik nap annyira nem kellett sietni, így valamivel később indultunk az aznapi programjainkra. Elsőként az EJEB-t látogattuk meg, ahol egy rövid ideig a rektor úr is velünk tartózkodott. Paczolai Péter, illetve a magyar jogi delegáció egyik tagja adott elő az EJEB működéséről, ezt követően a bíró úrral folytathattunk egy kifejezetten jó hangulatú, nagyjából 1 órás kötetlen beszélgetést. A program után sietve érkeztünk az Európa Tanács épületéhez, ahol megtekinthettük az üléstermet, valamint egy előadáson vettünk részt, a Tanács egy szervezetének magyar tagja, Balázs Martina tartott az európai ifjúságpolitikával kapcsolatban. A napot egy szintén belvárosi, de másik étteremben zártuk közös vacsorával.
Az utolsó, negyedik napon hazautaztunk, Ulm városának látogatását kihagytuk, erről egybehangzóan határozott a csoport, így este 10-11 között meg tudtunk érkezni Budapestre.

A kirándulás életre szóló élmény volt, új ismertségek köttettek, valamint rengeteget újat tanulhattunk. Elsősorban ezek azok az élmények, amelyek miatt megéri szakkollégistának lenni.

 

Alkategóriák

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont