Készült: 2016-03-07
Módosítás: 2023-08-09

Glossa Iuridica

A Glossa Iuridica a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos folyóirata. Lapunk azonos nevű elődje 2009-ben indult útjára elektronikus felületként, akkor elsősorban doktoranduszainknak biztosítva megjelenési lehetőséget. A 2013-as újjászervezést követően – új folyamként – 2014-től vagyunk jelen az állam- és jogtudományi területen, immár jól ismert és széles körben elfogadott periodikaként. Utóbbira bizonyíték a számos külső szerző is, köztük elismert oktatókkal, kutatókkal, gyakorlati szakemberekkel. 2017 óta a folyóirat az MTA IX. Osztályának hazai folyóiratlistáján a legmagasabb, ”A” minősítéssel rendelkezik.
Az első öt évfolyam tematikus jellegű volt, azaz adott év lapszámainak írásai egy-egy közérdeklődésre számot tartó kérdést jártak körül – a jogtudomány képviselői mellett érdemben bevonva a határtudományok, tipikusan az egyéb társadalomtudományok jeleseit is. Folyamatosan keressük a tudományos párbeszéd lehetőségeit és a szélesebb szakmai nyilvánosság új tereit; ennek megfelelően több ízben is konferenciát szerveztünk a megjelenő írások témájában, illetve – például – a hallgatóink és oktatóink által a lapnak készített, bírósági épületeket bemutató fotósorozattal illusztráltuk az adott lapszám tanulmányait.

Folyóiratunk továbbra is örömmel fogadja az állam- és jogtudományok területén születő tanulmányokat, recenziókat és konferenciabeszámolókat. Évi két összevont számunkba május 15-ig, illetve november 30-ig várjuk a szerkesztési elveknek megfelelően elkészített írásokat, melyek lektoráláson esnek át. Kérjük, hogy írásaikat a glossa@kre.hu és a rixer.adam@kre.hu címekre küldjék meg.

Reméljük, hogy hamarosan szerzőink között üdvözölhetjük!

 

Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, dékán, a Glossa Iuridica Szerkesztőbizottságának elnöke
Prof. Dr. Rixer Ádám, a Glossa Iuridica főszerkesztője

 

Szerkesztési elvek szerzőinknek
Bírálati lap lektoroknak

 
ssz. Cím év/évfolyam füzetszám
1. Glossa Iuridica - A magyar nyelv és magyar jogi műnyelv megújulása 2014, I. 1.
2. Glossa Iuridica - A magyar nyelv és magyar jogi műnyelv megújulása 2014, I. 2.
3. Glossa Iuridica - Jog és felelősség 2015, II. 1-2
4. Glossa Iuridica - Jog és felelősség 2015, II. 3-4
5. Glossa Iuridica - A házasság 2016, III. 1-2
6. Glossa Iuridica - A házasság 2016, III. 3-4

 

 

 

 

10. Glossa Iuridica - A jó kormányzás 2018, V 3-4
Tanulmányok
Szalma József
A jog változó és változatlan jegyei
Miskolczi Bodnár Péter
A törzsbetét szolgáltatása
Udvary Sándor
A gépi identitás látszatáró
Szabó Zsolt
Bírósági rendszer és közigazgatási bíráskodás a nyugat-balkán országaiban
Tóth Tibor
Szociálpolitika nemzedékek távlatából – fókuszban a két világháború közötti Magyarország
Czibere Károly
A szociális szolgáltatások kapacitásszabályozásának változásai
Rimaszécsi János
A bírósághoz fordulás joga, mint alkotmányos alapjog érvényesülésének egyes aspektusai
Kaiser Tamás
Az „összkormányzati kormányzat” (whole-of-government) koncepció megvalósulása az angolszász
országokban
Kaiser Tamás
Az „összkormányzati kormányzat” (whole-of-government) koncepció megvalósulása az skandináv
országokban
János Fehér
Certain aspects of the ’leaders as representatives’ leadership perspective
Móré Sándor
Jó kormányzás koncepciók Magyarországon és Romániában, különös tekintettel a két ország decentralizációs
politikájára
Pesti Zsuzsanna
A vagyonrendezési eljárás gyakorlati problémái bírói szemmel
Salvador Neto Luis
Jó állam és hatékony állam. „Afrikai modellek a migráció kezelésében”
Bacsó Róbert
A kárpátaljai lakosság otthonmaradását segítő magyarországi támogatások hatása a magyarság migrációs
hajlandóságának csökkentésében
Rixer Ádám
A történeti alkotmány vívmányaival kapcsolatos tudományos vita újabb fejleményei
Repponi Felícia Laura – Velkey Dávid
Beszámoló a „Nemzeti identitás – alkotmányos identitás. Az identitás-vita újabb fejleményei” című konferenciáról


11. Glossa Iuridica 2019, VI. 1-2
Tanulmányok
Köbel Szilvia
„A végső döntés illesse az illetékes minisztert!”
A közigazgatási bíróság 1949-ben történt megszüntetésének előzményei
Pókecz Kovács Attila
Reneszánsz utópista filozófusok az államról: Morus, Campanella, Bacon
Tóth J. Zoltán
Az utópizmus jellemzői
Nagy Péter
A házassági bíráskodás szervezeti kereteinek változásai a 19. századi erdélyi református egyházban
Lilla Király
Legal Treatment of Divorce and Separation in the European Union
Miskolczi Bodnár Péter
A versenykorlátozó magatartások szabályozása 1999 és 2018 között
Szuchy Róbert
A kötelmi jog kihívásai az új technológiák nyomán - okosszerződések és a blokklánc-technológia
Gyuris Árpád
A szerződések tisztességtelen kikötéseinek szabályozása a francia jogban
Farkas György Tamás
A nemzetiségek parlamenti képviseletének fogalma, különös tekintettel a szabad mandátum elvére
Homicskó Árpád Olivér
A társadalombiztosítási ellátásokra vonatkozó szabályok változásai 1997-től napjainkig
Kiss Bettina Boglárka
A munkához való jog és a versenytilalmi megállapodások
Rixer Ádám
A közigazgatás új iránya: a személyesség
Nándor Birher – Nikolett Fábryné Keszler – Bálint Kulifay – Franciska Regős
Legal and moral considerations of artificial intelligence and its effects on the creation of norms
Prieger Adrienn
A nők jogai Törökországban
Simay Attila Endre – Gáti Mirkó
GDPR – A személyes adatok védelme és ennek percepciója egy magyar kutatás tükrében


12. Glossa Iuridica 2019, VI. 3-4
Tanulmányok
Domokos Andrea – Garai Renáta:
A bűnözés és a büntető igazságszolgáltatás áldozatai
Harsányi Gyöngyi – Miskolczi Bodnár Péter
Az apport túlértékelésének jogkövetkezményei
Rixer Ádám
A civil társadalom helyzete Magyarországon, különös tekintettel a populizmus térnyerésére
Petra Lea Láncos
Stand der EU-Soft-Law Forschung
Zsidai Ágnes
Der ‚freidenkende Christ‘
Manzinger Krisztián
Románia – Nemzetállam – Autonómia
Lovas Dóra
Fenntarthatóság és Energiaszabályozás
Köbel Szilvia
A „szolgáló egyház” törvénykönyve
Csáki-Hatalovics Gyula Balázs
A helyi önkormányzatok működésének hatékonysági anomáliái és azok megoldási kísérletei a rendszerváltozást követően, különös tekintettel az elektronikus közigazgatási megoldások elterjedésére
Homicskó Árpád Olivér
A vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályok
Nyitrai Imre
A demens betegek szociális ellátásának szabályairól
Móré Sándor
Átalakuló roma önigazgatás, avagy a nemzetiségi önkormányzatok perspektívái hazánkban
Repponi Felícia Laura
Gyermekvédelem és új közösség-típusok Magyarországon
Mónika Pónusz – Judit Nagy
Innovative solutions of Industry 4.0 – special attention to green logistics and autonomous vehicles
Kovács Róbert
Az okos város politika választásának kérdései
Vargha Éva
Kincstár a nemzetközi gyakorlatban
Prieger Adrienn Dóra – Pomeisl András József
Unity in diversity?


13. Glossa Iuridica 2020, VII. 1-2
Tanulmányok
Soltész István
A szabadon választott Országgyűlés alakuló ülése (1990. május 2-3.)
Tóth J. Zoltán
A halálbüntetés visszaállítására való törekvés Magyarországon
Linder Viktória
Közszolgálat, avagy lehet-e közösség a közigazgatás személyi állományához tartozókból? A magyar helyzet nemzetközi kitekintéssel
Klein Tamás
A közösségi (média)platformok társadalmi integrációs és dezintegrációs hatásai
Boóc Ádám
A választottbírósági ítéletek érvénytelenítése az USA jogában
Czibere Károly
A COVID-19 járvánnyal kapcsolatos szabályok a szociális szolgáltatásokra vonatkozóan
Arató Balázs
A családi vállalkozások utódlásának és vagyonmegóvásának jogi aspektusai
Repponi Felícia Laura
Az alacsony foglalkoztatottság jelenségének és a gyermekek hátrányos helyzetének néhány kapcsolódási pontja
Szarvas Hajnalka
A települési részvétel-fejlesztési programok hatékonyságának mérése
Bencsik András – Ercsey Zsombor
A helyi önkormányzatok pénzügyi autonómiájának átalakulása
Kovács Viktória – Móré Sándor
A határon túli magyar közösségekkel kapcsolatos igazgatási tevékenységek természetrajza
Nyitrai Imre
A támogatott lakhatás szabályozási kérdéseiről
Birher Nándor – Bicskei Tamás – Kovács Viktória
Szabályozáskomplexitás
Pónusz Mónika – Kolonics Patricia
Megosztásos gazdaság
Szalma József
A joghézag – különös tekintettel az európai és a magyar magánjog generálklauzuláira
Simay Attila Endre
Bírói testület nélkül maradt nemzetközi kereskedelmi jog
Rixer Ádám
A közigazgatási jogtudomány, mint népszerű tudomány


14. Glossa Iuridica - Jog és vírus 2020, VII. különszám
Tanulmányok
Csillik Péter
A koronavírusjárvány 2020-ban
Ferencz Zoltán József
A koronavírus járvány veszélyességének észlelését befolyásoló tényezők hatása a jogkövető magatartásra
Tóth Mihály
A járványügyi veszélyhelyzettel összefüggő büntetés-végrehajtási rendelkezések
Czine Ágnes
A büntetőeljárás változásai a veszélyhelyzet idején
Domokos Andrea
Egyes, a járványhoz kapcsolódó büntetőjogi szabályok különleges jogrend idején
Boóc Ádám
Megjegyzések a COVID-19 vírus hatásairól a magyar szerződési jogban,
különös figyelemmel a vis maior fogalmára
Arató Balázs
Jogi lehetőségek a gazdasági társaságok működésének és pénzügyi egyensúlyának fenntartására a járványügyi veszélyhelyzetben
Fazakas Zoltán József
A társasági szervek működésének megváltozott szabályai és azok esetleges hatása a jövőben
Zavaczky Márk András
Veszélyhelyzeti jogalkalmazás a végrehajtási eljárásokban
Kun Attila
Munkajogi elvi kérdések: a felek (munkáltató és munkavállaló) egyéni megállapodásainak mozgásteréről
Szabó Imre Szilárd
Munkajogi elvi kérdések: a szociális párbeszéd és a kollektív szerződések mozgásteréről
Pál Lajos
Munkajogi elvi kérdések: a foglalkoztatási és rendelkezésre állási kötelesség teljesítése a veszélyhelyzet tartama alatt
Homicskó Árpád Olivér
A járványhelyzet hatása az egészségügyi ellátások igénybevételére
Gergely Katalin
A biztosítási jogviszony alakulása és hatása a társadalombiztosítási ellátásokra
Klein Tamás
A veszélyhelyzeti jogalkotás alkotmányos alapjai, különös tekintettel a véleménynyilvánítás különleges jogrendi korlátozhatóságára
Manzinger Krisztián
Nyelvi jogok a koronavírus idején
Birher Nándor – Homicskó Árpád – Gaál Ágnes
Etikai, jogi és vallási megfontolások járványok idejére
Alpár Vera Noémi
COVID-19 pandémia globális hatásvizsgálata
Gyüre Annamária Csilla
A koronavírus-járvány (SARS-CoV-2) a természetvédelemi szabályozás tükrében


15. Glossa Iuridica 2020, VII. 3-4
Tanulmányok
GlossArticle
Leon van den Broeke – George Harinck
The Liberal State, the Christian State and the Neutral State: Abraham Kuyper and the Relationship between the State and Faith Communities
Mogyorósi András
Crime and punishment in Hungary and England of the early 19th century
Eszter Papp
Cross-Border Commercial Disputes In the Association of Southeast Asian Nations
Járvány
Móré Sándor – Szilvásy György Péter
A rendészeti és katonai fellépés egyes kérdései járványügyi veszélyhelyzet és járványügyi készültség idején
Csillik Péter
A vírusválság gazdasági hatásai Európában
Homicskó Árpád Olivér
A munkavállaló biztosítási jogviszonyával összefüggő társadalombiztosítási kérdések, figyelemmel a jelenlegi vírushelyzetre
Héder Ákos
Közbeszerzés a koronavírus idején
Állam- és jogélet
Szabó Annamária Eszter:
A települési önkormányzat mint közösség alapjog érvényesítési lehetőségei
Szabó Zsolt
A Nyugat-balkáni államok központi, területi közigazgatása és önkormányzati rendszere
Varga Ferenc
A személyesség kérdése a közigazgatás technológiai fejlődésének, valamint a közösségi platformok elterjedésének tükrében
Kovács Gyula
A sorozatelkövetés nyomozása
Csoknya Tünde Éva
Az adásvétel mellékegyezményeihez kapcsolódó ingyenes dologhasználat egyes esetei a klasszikus római jog forrásaiban
Arató Balázs
Családi vállalkozások nemzetközi kitekintésben
Suri Noémi
(Fél)úton a jogegységesítés felé?
Nyitrai Imre
Innovációk a szociális szolgáltatásokban: a fejlesztő foglalkoztatás szabályozási kérdései
Sükösd Anikó
Innovációk az egészségügyben


19. Glossa Iuridica 2021, VIII. 4
Tanulmányok
Chronowski Nóra – Kálmán Kinga – Szentgáli-Tóth Boldizsár
Régi keretek, új kihívások: a mesterséges intelligencia prudens bevonása a bírósági munkába és ennek hatása a tisztességes eljáráshoz való jogra
Zavodnyik József – Dudás Gábor
A magyar Facebook-ügy egyes fogyasztóvédelmi és adatvédelmi aspektusai
Visontai-Szabó Katalin
A szülői felügyelet rendezésének jogi keretei és pszichológiai háttere különös tekintettel a szülői felügyelet közös gyakorlására
Szabó Zsolt
A szabad vallásgyakorlat és a civil szervezetek – A Magyar Református Presbiteri Szövetség jogállási kérdései
Tóth László István
Szabad vallás, szabad gyakorlat?
Kovács Gyula
A kriminálmetodika rendszere, felépítése
Christián László – Budavári Árpád – Lippai Zsolt
A helyi rendészet és a településbiztonság új trendjei itthon és külföldön
Szántay Georgina – Darai Péter
A lakhatást közvetlenül szolgáló lakóingatlan az adóvégrehajtás gyakorlatában
Bencsik András – Ercsey Zsombor
Illetékszabályok ingatlanügyekben
Homicskó Árpád Olivér
A telemedicina alkalmazásának jogszabályi környezete Magyarországon
Pétervári Máté
Az első magyar csődtörvény országgyűlési vitája és a szabályozást meghatározó alapelvek
Gosztonyi Márton
Tanács, hivatal, polgármester vagy önkormányzat?
Cservák Csaba
Ismertetés és reflexiók Tóth J. Zoltán „Demokrácia, jogállamiság és alkotmánybíráskodás” című művére/műve kapcsán
Móré Sándor
Hit – Hivatás – Hűség. Töprengések Kukorelli István Három István, három nemzeti ünnep, három példakép című könyvéről (Méry Ratio, 2021, 228 p.)
Visontai-Szabó Katalin
Beszámoló a „Local and international characteristics of family protection in Central Europe” című konferenciáról


Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Közösségi Média

nyelvvizsgaközpont